Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 78

Un maschilProbabil o învăţătură al lui Asaf.

1. Ascultă*, poporul meu, legea mea; pleacă-ţi urechea la cuvintele gurii mele.

2. Îmi voi deschide* gura în parabolă, voi vesti lucruri ascunse de demult,

3. pe care* le-am auzit şi le-am cunoscut şi pe care ni le-au istorisit părinţii noştri.

4. Nu* le vom ascunde de fiii lor, vom* istorisi generaţiei care va veni laudele Domnului şi puterea Lui şi lucrările Lui minunate pe care le-a făcut.

5. ✡ Pentru că El* a aşezat o mărturie în Iacov şi a pus o lege în Israel, pe care a poruncit părinţilor noştri să* le aducă la cunoştinţă fiilor lor,

6. pentru ca* generaţia care va veni, fiii care se vor naşte, să le cunoască, să se ridice şi să le istorisească fiilor lor;

7. şi să-şi pună încrederea în Dumnezeu şi să nu uite faptele lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui;

8. şi să* nu fie ca părinţii lor, o* generaţie încăpăţânată şi răzvrătită, o generaţie care* nu şi a întărit inima şi al cărei duh nu a fost credincios faţă de Dumnezeu.

9. ✡ Fiii lui Efraim, înarmaţi, trăgând cu arcul, au dat înapoi în ziua luptei.

10. N-au* ţinut legământul lui Dumnezeu şi au refuzat să umble în legea Lui;

11. şi au uitat* faptele Sale şi lucrările Sale minunate pe care li le arătase.

12. ✡ Sub privirile părinţilor lor a făcut minuni* în ţara Egiptului, în* câmpia ŢoanuluiSau „Tanis“, un oraş în Egiptul de jos.

13. A despicat* marea şi i-a făcut să treacă; şi a făcut apele să stea* ca o grămadă;

14. şi i-a condus* ziua cu un nor şi toată noaptea cu o lumină de foc.

15. A despicat* stânci în pustiu şi le-a dat să bea ca din adâncuri, din belşug;

16. şi a făcut să ţâşneascăSau „a scos“ izvoare din* stâncă şi a făcut să curgă ape ca râuri.

17. ✡ Totuşi, ei au continuat să păcătuiască împotriva Lui, să se răzvrătească* împotriva Celui Preaînalt în pustiu.

18. Şi L-au ispitit* pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare după pofta lor;

19. şi au vorbit* împotriva lui Dumnezeu; au spus: „Ar putea Dumnezeu să întindăSau „să pregătească“ o masă în pustiu?“

20. Iată*, El a lovit stânca şi au ţâşnit ape şi s-au revărsat râuri. „Ar putea El să dea şi pâine sau să facă rost de carne pentru poporul Său?“

21. ✡ De aceea, Domnul a auzit şi S-a* mâniat şi focul s-a aprins împotriva lui Iacov şi mânia, de asemenea, s-a ridicat împotriva lui Israel,

22. pentru că n-au crezut* în Dumnezeu şi nu şi-au pus încrederea în mântuirea Lui.

23. Totuşi, El a poruncit norilor de sus şi* a deschis uşile cerurilor;

24. şi a plouat* peste ei mană, ca să mănânce, şi le-a dat grâul cerurilor:

25. omul a mâncat pâinea celor puterniciSau „îngerilor“; le-a trimis hrană din belşug.

26. ✡ El a făcut* să sufle în ceruri vântul de răsărit şi, prin puterea Sa, a adus vântul de sud;

27. şi a plouat carne peste ei ca pulberea, şi păsări înaripate ca nisipul mării;

28. şi le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, în jurul locuinţelor lor.

29. Ei* au mâncat şi s-au săturat bine: El le-a dat ceea ce pofteau.

30. Nu se abătuseră încă de la pofta lor, mâncarea* lor era încă în gura lor,

31. când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat împotriva lor şi i-a ucis pe cei mai tariLit. „graşi“ ai lor şi i-a doborât pe cei aleşi ai lui Israel.

32. ✡ Cu toate acestea, ei* tot au păcătuit şi* n-au crezut în lucrările Lui minunate.

33. Şi* El le-a curmat zilele în deşertăciune şi anii lor în spaimă.

34. Când* îi ucidea, atunci se interesau de ElSau „Îl căutau“ şi se întorceau şi-L căutau pe Dumnezeu de dimineaţă;

35. şi îşi aminteau iar că Dumnezeu* este stânca lor, iar Dumnezeul cel Preaînalt, RăscumpărătorulEbr. „Gahal“, rudă apropiată cu drept de răscumpărare* lor.

36. Dar Îl înşelau* cu gura lor şi Îl minţeau cu limba lor;

37. şi inima* lor nu era tare pentru El şi n-au fost credincioşi legământului Său.

38. Dar* El a fost îndurător, a iertatSau „a acoperit“, „a ispăşit“ nelegiuirea şi nu a nimicit; ci, de multe ori, Şi-a abătut* mânia şi* nu Şi-a trezit toată furia.

39. Şi Şi-a amintit** erau carne, o* suflare care trece şi nu se mai întoarce.

40. ✡ De câte ori s-au răzvrătit împotriva Lui în pustiu şi L-au îndurerat* în pustietate!

41. Şi s-au întors din nou şi L-au ispitit* pe Dumnezeu şi L-au întristat* pe Sfântul lui Israel!

42. Nu şi-au amintit de mâna Lui, de ziua când i-a răscumpărat de la asupritor,

43. când a pus* semnele Sale în Egipt şi minunile Sale în câmpia Ţoanului

44. şi le-a prefăcut* în sânge râurile şi şuvoaiele lor de apă, încât n-au putut să bea;

45. a trimis* împotriva lor muşteSau „tăuni“ care i-au mâncat şi* broaşte care i-au nimicit;

46. şi a dat* roadele lor omizii, şi munca lor lăcustei;

47. le-a distrus* viile cu grindină, iar smochiniiLit. „sicomorii“, pomi exotici asemănători smochinului lor, cu lapoviţă;

48. şi a dat* vitele lor grindinei, şi turmele lor fulgerelor.

49. A aruncat asupra lor mânia Sa aprinsă, furia şi indignarea şi necazul – o ceatăSau „trimitere“ de îngeri ai nenorocirii.

50. A deschis o cale mâniei Sale, nu le-a cruţat sufletul de moarte, ci a dat viaţa lor pradă ciumei;

51. şi* i-a lovit pe toţi întâii-născuţi în Egipt, cele dintâi roade ale puterii în corturile* lui Ham.

52. Şi* a făcut pe poporul Său să plece, ca pe nişte oi, şi i-a condus ca pe o turmă în pustiu;

53. şi i-a condus* în siguranţă, încât să nu le fie frică, şi* marea i a acoperit pe vrăjmaşii lor.

54. Şi i-a adus* în hotarul Lui cel sfânt, acest munte pe* care dreapta Sa l-a câştigat.

55. Şi a alungat* dinaintea lor naţiuni şi le-a împărţit* cu sfoara o moştenire şi a făcut ca seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

56. ✡ Dar* ei L-au ispitit şi s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cel PreaînaltEbr. „Elohim Elyon“ şi n-au păzit mărturiile Sale;

57. ci au dat* înapoi şi au lucrat cu necredincioşie, ca părinţii lor; s-au abătut ca* un arc înşelător.

58. Şi L-au mâniat* cu înălţimile* lor şi I-au stârnit gelozia cu chipurile lor cioplite.

59. Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat şi S-a dezgustat foarte mult de Israel.

60. Şi a părăsit* locaşulSau „cortul“ din Şilo, cortul pe care-l ridicase între oameni;

61. şi a dat* puterea Sa în captivitate, şi frumuseţea Sa în mâna asupritorului.

62. Şi a dat* sabiei pe poporul Său şi S-a mâniat foarte mult pe moştenirea Sa:

63. focul i-a mistuit pe tineriiSau „aleşii“ Săi şi fecioarele* Sale n-au fost sărbătorite cu cântări de nuntă;

64. preoţii* Săi au căzut prin sabie şi văduvele* lor n-au plânsSau „n-au putut plânge“.

65. ✡ Atunci Domnul S-a* trezit ca din somn, ca* un viteaz care strigă însufleţit de vin,

66. şi* i-a lovit din spate pe vrăjmaşii Săi şi i-a rânduit spre ruşine pentru totdeauna.

67. Şi a respins cortul lui Iosif şi n-a ales seminţia lui Efraim,

68. ci a ales seminţia lui Iuda, muntele Sion, pe* care l-a iubit.

69. Şi a zidit* sfântul Său locaş ca locurile preaînalte, ca pământul pe care l-a întemeiat pentru totdeauna.

70. Şi l-a ales* pe David, slujitorul Său, şi l-a luat de la staulele oilor;

71. l-a adus din urma oilor* care alăptau, ca să păstorească* pe Iacov, poporul Său, şi pe Israel, moştenirea Sa.

72. Şi el i-a păstorit după integritatea* inimii lui şi i-a condus cu iscusinţa mâinilor lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)