Isaia

Capitolul 48

Mustrarea necredincioşiei lui Israel

1. Ascultaţi aceasta, casă a lui Iacov, care sunteţi numiţi după numele lui Israel şi ieşiţi* din apele lui Iuda, care juraţi* pe Numele Domnului şi mărturisiţi despre Dumnezeul lui Israel, dar nu* în adevăr, nici în dreptate.

2. Pentru că ei se numesc după cetatea sfântă* şi se sprijină* pe Dumnezeul lui Israel: Domnul oştirilor este Numele Lui.

3. „De mult* am spusSau „am prezis“, vezi şi vers.5,14 cele dintâi lucruri şi din gura Mea au ieşit şi le-am făcut să fie auzite. Deodată* am lucrat şi ele s-au împlinit.

4. Pentru că ştiam că eşti îndărătnic şi că grumazul* tău este un tendon de fier şi fruntea ta este de aramă,

5. de aceea, ţi le-am spus de atunci; înainte ca să se întâmple, te-am făcut să le auzi, ca nu cumva să zici: «Idolul meu le-a făcut şi chipul* meu cioplit şi chipul meu turnat le-au poruncit».

6. Tu auzi; priveşte toate acestea; şi voi, nu vreţi voi să le mărturisiţi? Te-am făcut să auzi lucruri noi* din timpul acesta şi lucruri ascunse, pe care nu le ştiai.

7. Acum sunt create, şi nu de demult; şi înaintea zilei acesteia nu le-ai auzit, ca nu cumva să zici: «Iată, le ştiam!»

8. Da, n-ai auzit, nici n-ai ştiut şi de demult nu ţi s-a deschis urechea; pentru că ştiam că întotdeauna te vei purta cu necredincioşie* şi din pântece te-ai numit răzvrătit“.

9. ✡ „Pentru* Numele Meu, Îmi voi amâna* mânia şi, pentru lauda Mea, Mă stăpânesc cu privire la tine, ca să nu te nimicesc.

10. Iată, te-am curăţatSau „topit“, dar nu* ca argintul; te-am ales în cuptorul* strâmtorării.

11. Pentru Mine, pentru* Mine voi lucra; căci cum să fie profanat Numele Meu? Şi nu voi da altuia gloria* Mea“.

Israel eliberat

12. ✡ „Ascultă-Mă, Iacove, şi tu, Israele, cel chemat de Mine! Eu sunt Acelaşi: Eu* sunt Cel dintâi şi Eu sunt Cel din urmă.

13. Da, mâna Mea a pus temelia* pământului şi dreapta Mea a întins cerurile: Eu le chem*, ele se înfăţişează împreună.

14. Adunaţi-vă* toţi şi ascultaţi: care dintre ei a spus aceste lucruri? Acela pe care l-a iubit* Domnul va împlini plăcerea* Lui asupra Babilonului şi braţul Său va fi peste caldeeni.

15. Eu, Eu am vorbit; da, Eu l-am chemat*; Eu l-am adus şi calea lui va fi prosperă.

16. Apropiaţi-vă de Mine, ascultaţi aceasta: de la început n-am vorbit* în ascuns; de când au fost aceste lucruri, Eu sunt acolo; şi acum m-a trimis Domnul* Dumnezeu şi Duhul Său“.

17. ✡ Aşa zice Domnul, Răscumpărătorul* tău, Sfântul lui Israel: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te învaţă ce îţi este de folos, care te călăuzeşte* pe calea pe care să mergi.

18. O! dacă ai fi ascultat* de poruncile Mele! Atunci pacea* ta ar fi fost ca un râu şi dreptatea* ta ca valurile mării.

19. Şi sămânţa* ta ar fi fost ca nisipul şi urmaşii pântecelui tău ca prundişul său. Nu li s-ar fi stârpit numele, nici n-ar fi fost nimicit dinaintea Mea!“

20. ✡ Ieşiţi* din Babilon, fugiţi dintre caldeeni! Cu glas de cântare spuneţi, faceţi să se audă aceasta, răspândiţi-o până la capătul pământului. Spuneţi: „Domnul l-a răscumpărat* pe robul Său Iacov!

21. Şi ei n-au însetat*, când El îi conducea prin pustiuri; El a făcut să curgă* apele din stâncă pentru ei; da, a despicat stânca, şi apele au ţâşnit“.

22. ✡ „Pentru cei răi nu este pace*“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)