Isaia

Capitolul 36

Năvălirea lui Sanherib în Iuda

1. ✸ Şi a fost aşa: în al paisprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib*, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda şi le-a luat.

2. Şi împăratul Asiriei l-a trimis pe RabşacheMai-marele paharnicilor din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, cu oştire mare. Şi el s-a oprit lângă apeductul iazului de sus, pe drumul* mare al ogorului înălbitorului.

3. Atunci au ieşit la el Eliachim*, fiul lui Hilchia, care era peste treburile casei, şi Şebna*, cărturarul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul.

4. Şi Rabşache* le-a zis: „Spuneţi-i acum lui Ezechia:

«Aşa zice împăratul cel mare, împăratul Asiriei: Ce este încrederea aceasta pe care te bazezi?

5. Tu ziciSau „«Eu zic», spui tu, dar nu sunt decât vorbe deşarteLit. „cuvânt al buzelor“: «Am sfatul şi puterea pentru război». Acum, în cine te încrezi, de te-ai răzvrătit împotriva mea?

6. Iată, te încrezi în Egipt, în toiagul acelei trestii* frânte, pe care, dacă se va rezema cineva, îi va înţepa mâna şi o va străpunge; aşa* este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei care se încred în el.

7. Şi dacă-mi vei zice: «Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru!», nu este El Acela ale cărui înălţimi* şi altare le a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda şi Ierusalimului: «Înaintea altarului acestuia să vă închinaţi»?

8. Şi acum, te rog, fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, şi îţi voi da două mii de cai, dacă eşti în stare, din partea ta, să pui călăreţi pe ei.

9. Şi cum vei întoarce tu faţa dinaintea unei singure căpetenii dintre cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Şi tu te încrezi în Egipt pentru care şi călăreţi!

10. Iar acum, fără Domnul m am suit eu împotriva ţării acesteia ca s-o distrug? Domnul mi-a zis: «Suie-te împotriva ţării acesteia şi distruge-o»“.

11. Atunci Eliachim şi Şebna şi Ioah i-au zis lui Rabşache:

„Te rugăm, vorbeşte slujitorilor tăi în limba aramaică*, pentru că o înţelegemLit. „o auzim“, şi nu ne vorbi în limba iudaică*, în auzul poporului care este pe zid“.

12. Dar Rabşache a zis: „La stăpânul tău şi la tine m-a trimis stăpânul meu să spun cuvintele acestea? Nu oamenilor care stau pe zid ca să-şi mănânce fecalele şi să-şi bea urina cu voi?“

13. Atunci Rabşache a stat şi a strigat* cu glas tare în limba iudaică şi a zis:

„Ascultaţi cuvintele împăratului celui mare, împăratul Asiriei!

14. Aşa zice împăratul: «Să nu vă înşele* Ezechia, pentru că nu va putea să vă scape.

15. Şi să nu vă facă Ezechia să vă încredeţi* în Domnul, zicând: «Domnul ne va scăpa negreşit, cetatea aceasta nu va fi dată în mâna împăratului Asiriei».

16. N-ascultaţi de Ezechia; pentru că aşa zice împăratul Asiriei: «Faceţi paceLit. „binecuvântare“ cu mine şi ieşiţi la mine; şi mâncaţi fiecare din viţa* sa şi fiecare din smochinul său, şi beţi fiecare apele* fântânii sale,

17. până voi veni şi vă voi lua într-o ţară ca ţara voastră, ţara grâului şi a mustului, ţara pâinii şi a viilor».

18. Să nu vă amăgească Ezechia, zicând: «Domnul ne va scăpa». Oare a scăpat vreunul din dumnezeii naţiunilor ţara sa din mâna împăratului Asiriei?

19. Unde sunt dumnezeii Hamatului şi ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului? Şi au scăpat ei Samaria* din mâna mea?

20. Cine dintre toţi dumnezeii ţărilor acelora a scăpat ţara sa din mâna mea, ca Domnul să scape Ierusalimul din mâna mea?»“

21. Dar ei au tăcut şi nu i-au răspuns* un cuvânt, pentru că era porunca împăratului, zicând: „Nu-i răspundeţi“.

22. Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste treburile casei, şi Şebna, cărturarul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul, au venit la Ezechia cu hainele sfâşiate şi i-au spus cuvintele lui Rabşache.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)