Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 105

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui!

Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2. Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui!

Vorbiţi despre toate minunile Lui!

3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt!

Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui,

căutaţi necurmat Faţa Lui!

5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le-a făcut,

de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

6. sămînţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7. Domnul este Dumnezeul nostru:

Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.

8. El Îşi aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui,

de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9. de legămîntul, pe care l-a încheiat cu Avraam,

şi de jurămîntul, pe care l-a făcut lui Issac;

10. El l-a făcut lege pentru Iacov,

legămînt vecinic pentru Israel,

11. zicînd: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire,

care v-a căzut la sorţ.“

12. Pe atunci ei erau puţini la număr,

foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

13. mergeau dela un neam la altul,

şi de la o împărăţie la un alt popor;

14. dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească,

şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

15. „Nu vă atingeţi de unşii Mei, - a zis El - şi nu faceţi rău proorocilor Mei!“

16. A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.

17. Le-a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.

18. I-au strîns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

19. pînă la vremea cînd s-a întîmplat ce vestise el,

şi pînă cînd l-a încercat Cuvîntul Domnului.

20. Atunci împăratul a trimes să-i scoată lanţurile,

şi stăpînitorul popoarelor l-a izbăvit.

21. L-a pus domn peste casa lui,

şi dregătorul tuturor averilor lui,

22. ca să lege după plac pe domnitorii lui,

şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea.

23. Atunci Israel a venit în Egipt,

şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

24. Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult,

şi l-a făcut mai puternic decît protivnicii lui.

25. Acestora le-a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui,

şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.

26. A trimes pe robul Său Moise,

şi pe Aaron, pe care-l alesese.

27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor,

au făcut minuni în ţara lui Ham.

28. A trimes întunerec şi a adus negura,

ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.

29. Le-a prefăcut apele în sînge,

şi a făcut să le piară toţi peştii.

30. Ţara lor a forfotit de broaşte, pînă în odăile împăraţilor lor.

31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare,

păduchi pe tot ţinutul lor.

32. În loc de ploaie le-a dat grindină,

şi flăcări de foc în ţara lor.

33. Le-a bătut viile şi smochinii,

şi a sfărîmat copacii din ţinutul lor.

34. El a zis, şi au venit lăcuste,

lăcuste fără număr,

35. cari au mîncat toată iarba din ţară,

şi au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.

36. A lovit pe toţi întîii născuţi din ţara lor,

toată pîrga puterii lor.

37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur,

şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.

38. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,

căci îi apucase groaza de ei.

39. A întins un nor, ca să-i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

40. La cererea lor, a trimes prepeliţe,

şi i-a săturat cu pîne din cer.

41. A deschis stînca, şi au curs ape,

cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.

42. Căci Şi-a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt,

şi de robul Său Avraam.

43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44. Le-a dat pămînturile neamurilor, şi au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,

45. ca să păzească poruncile Lui,

şi să ţină legile Lui.

Lăudaţi pe Domnul!