Ieremia

Capitolul 51

Babilonul va fi nimicit

1. Aşa zice Domnul:

„Iată, voi ridica un vânt* nimicitor împotriva Babilonului şi împotriva celor care locuiesc în inima împotrivitorilor MeiSau „care locuiesc în Lev-Kamai“ (probabil un nume enigmatic pentru caldeeni).

2. Şi voi trimite la Babilon străiniSau „vânturători“ care-l vor vântura* şi-i vor goli ţara. Pentru că în ziua* necazului vor fi împotriva lui de jur-împrejur!

3. Să-şi întindă* arcaşul arcul împotriva celui care îl întinde şi împotriva celui care se ridică în cămaşa lui de zale! Şi nu cruţaţi pe tinerii lui! Nimiciţi cu totul întreaga* lui oştire!

4. Şi cei ucişi vor cădea în ţara caldeenilor şi cei străpunşi* pe străzile ei.

5. Pentru că Israel nu este părăsitLit. „în văduvie“, nici Iuda, de Dumnezeul său, de Domnul oştirilor, deşi ţara lor este plină de vină împotriva Sfântului lui Israel“.

6. Fugiţi* din mijlocul Babilonului şi salvaţi-vă fiecare viaţa; nu fiţi nimiciţi în nelegiuirea lui! Pentru că acesta este timpul* răzbunării Domnului: El îi va da* o răsplată.

7. ✡ Babilonul* a fost în mâna Domnului un potir de aur, care îmbăta tot pământul. Din vinul lui au băut* naţiunile. De aceea naţiunile au înnebunit*.

8. Deodată a căzut* Babilonul şi s-a prăbuşit! Plângeţi-l*, aduceţi balsam* pentru durerea lui, dacă aşa s-ar putea vindeca.

9. Am căutat să vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat. Părăsiţi-l şi să mergem* fiecare în ţara sa! Pentru că judecata* lui ajunge până la ceruri şi se înalţă până la nori.

10. Domnul a scos* la lumină dreptăţile noastre. Veniţi să facem cunoscut* în Sion fapta Domnului Dumnezeului nostru.

11. ✡ Ascuţiţi* săgeţile, umpleţi tolbeleLit. „umpleţi scuturile“ cu braţul sau cu trupul! Domnul a trezit* duhul împăraţilor mezilor, pentru că gândul* Său este împotriva Babilonului, ca să-l nimicească; pentru că aceasta este răzbunarea* Domnului, răzbunarea pentru templul Său.

12. Ridicaţi* un steag împotriva zidurilor Babilonului, întăriţi paza, puneţi păzitori, pregătiţi cursele! Pentru că Domnul a gândit şi a şi făcut ce a spus împotriva locuitorilor Babilonului.

13. Tu*, cel bogat în comori, care locuieşti pe ape multe, ţi-a venit sfârşitul, măsura lăcomiei tale.

14. Domnul oştirilor a jurat* pe Sine ÎnsuşiLit. „pe sufletul Său“, zicând: „De nu te voi umple de oameni ca* de lăcusteSau „de omizi“, şi ei vor scoate* un strigăt de război împotriva ta!“

15. ✡ El a făcut* pământul cu puterea Sa, a întemeiat lumea cu înţelepciunea Sa şi a întins* cerurile cu priceperea Sa.

16. La sunetul* glasului Său este un vuiet de ape în ceruri şi El ridică* nori de la capătul pământului; El face fulgere pentru ploaie şi scoate vântul din vistieriile Lui.

17. Orice om* a ajuns fără minte, încât nu are nici o cunoştinţă; orice argintar este dat de ruşine cu chipul lui cioplit. Căci chipul* lui turnat este o minciună; şi nu este nici o suflare în ele.

18. Ele sunt deşertăciune*, lucrare care amăgeşteSau „de batjocură“, la timpul pedepsirii lor vor pieri.

19. Partea lui Iacov nu este* ca ele. Pentru că El este Cel care a întocmit toate lucrurile şi Israel este toiagulSau „seminţia“ moştenirii Lui. Numele Lui este Domnul oştirilor.

20. ✡ „Tu* eşti ciocanul Meu, armele de război; şi prin tine voi sfărâma naţiunile şi prin tine voi nimici împărăţiile;

21. şi prin tine voi sfărâma calul şi pe călăreţul lui; şi prin tine voi sfărâma carul şi pe cel care îl conduce;

22. şi prin tine voi sfărâma pe bărbat şi pe femeie; şi prin tine voi sfărâma pe bătrân* şi pe tânăr; şi prin tine voi sfărâma pe fecior şi pe fecioară;

23. şi prin tine voi sfărâma pe păstor şi turma lui; şi prin tine voi sfărâma pe plugar şi perechea lui de boi; şi prin tine voi sfărâma pe guvernatori şi pe căpeteniiCuvântul persan „segan“ înseamnă căpetenie peste o provincie (şi în vers. 28 şi 57).

24. Şi voi răsplăti* Babilonului şi tuturor locuitorilor Caldeii tot răul lor pe care l-au făcut în Sion, înaintea ochilor voştri“, zice Domnul.

25. „Iată, zice Domnul, Eu sunt împotriva ta, munte* nimicitorSau „munte al corupţiei“, care nimiceşti tot pământul. Şi Îmi voi întinde mâna împotriva ta şi te voi prăvăli de pe stânci şi te voi preface* într-un munte ars.

26. Şi nu se va lua din tine piatră pentru unghi, nici piatră pentru temelii, pentru că vei fi* pustiuri pentru totdeauna“, zice Domnul.

27. ✡ „Înălţaţi* un steag în ţară, sunaţi din trâmbiţă printre naţiuni, pregătiţiLit. „sfinţiţi“ (puneţi deoparte)* naţiunile împotriva lui, chemaţi împotriva lui împărăţiile* Araratului, ale Miniului şi ale Aşchenazului! Puneţi împotriva lui un comandant! Faceţi să înainteze caii ca lăcustele zbârlite!

28. PregătiţiLit. „sfinţiţi“ (puneţi deoparte) împotriva lui naţiunile, pe împăraţii* mezilor, pe guvernatorii lor şi pe toate căpeteniile lor şi toată ţara stăpânirii lor“.

29. Şi ţara se cutremură şi este în chin ca de naştere! Pentru că planurile Domnului împotriva Babilonului se împlinesc, ca să prefacă* pământul Babilonului într un pustiu fără locuitori.

30. Vitejii Babilonului au încetat să lupte. Ei stau în întărituri, le-a pierit puterea, au ajuns ca* femeile; au dat foc locuinţelor lui; zăvoarele lui sunt sparte*.

31. Alergător* aleargă să întâmpine pe alergător şi vestitor întâmpină pe vestitor ca să anunţe împăratului Babilonului că cetatea lui este luată în întregime;

32. şi trecătorile* sunt luate şi au ars cu foc păpurişurile şi bărbaţii de război sunt înspăimântaţi.

33. Pentru că aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

„Fiica Babilonului este ca* o arie în timpul când este călcată* în picioare. Încă puţin şi va veni timpul secerişului* ei“.

34. ✡ „Nebucadneţar, împăratul Babilonului, m-a mâncat*, m-a zdrobit, m-a făcut un vas gol; m-a înghiţit ca un balaur, şi-a umplut pântecele cu bunătăţile mele, m-a aruncat.

35. Violenţa făcută faţă de mine şi faţă de carnea mea să fie asupra Babilonului“, va zice locuitoarea Sionului. Şi: „Sângele meu să fie asupra locuitorilor din Caldeea“, va zice Ierusalimul.

36. De aceea aşa zice Domnul:

„Iată, îţi voi apăra cauza* şi te voi răzbuna negreşit; şi-i voi usca* mareaEufratul şi-i voi seca izvorul.

37. Şi Babilonul* va ajunge o grămadă de ruine, o vizuină de şacali, o groază* şi o pricină de fluierare, fără nici un locuitor.

38. Vor răcni împreună ca leii tineri, vor striga ca puii de leu.

39. Când vor fi înfierbântaţi, le voi pregăti băutura şi-i voi îmbăta*, ca să se înveselească şi să doarmă un somn pentru totdeauna şi să nu se mai trezească“, zice Domnul.

40. „Îi voi coborî ca pe miei la înjunghiere, ca pe berbeci şi ţapi“.

41. ✡ Cum a fost luat* Şeşacul„Şeşac“ este o criptogramă pentru Babilon, ca în Cap. 25, 26.! Şi cum a fost cucerită lauda* întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul o groază printre naţiuni!

42. Marea s-a înălţat peste Babilon; a fost acoperit de mulţimea* valurilor ei.

43. Cetăţile* lui au ajuns o groază, un pământ uscat şi o ruină, o ţară în care nu trăieşte nici un om şi prin care nu trece nici un fiu al omului.

44. „Şi voi pedepsi* pe Bel în Babilon şi voi scoate din gura lui ce a înghiţit. Şi naţiunile nu se vor mai îngrămădi la el; şi zidul* Babilonului va cădea.

45. Ieşiţi* din mijlocul lui, poporul Meu! Şi salvaţi-vă fiecare sufletul de mânia aprinsă a Domnului!

46. Ca nu cumva să vi se înmoaie inima şi să vă temeţi de zvonul care se va auzi pe pământ; pentru că va veni un zvon* într-un an şi după el un alt zvon în alt an, şi va fi violenţă pe pământ, stăpânitor împotriva altui stăpânitor.

47. ✡ De aceea, iată, vin zile când voi pedepsi* chipurile cioplite ale Babilonului şi toată ţara lui va fi dată de ruşine şi toţi cei ucişi ai lui vor cădea în mijlocul lui.

48. Şi cerurile şi pământul* şi tot ce este în ele vor striga de bucurie asupra Babilonului. Pentru că pustiitorii* vor veni împotriva lui de la nord“, zice Domnul.

49. După cum Babilonul a făcut să cadă cei ucişi ai lui Israel, tot aşa vor cădea în Babilon cei ucişi ai întregului pământ.

50. Voi, cei scăpaţi* de sabie, fugiţi! Nu staţi! Aduceţi-vă aminte de Domnul în ţara îndepărtată şi Ierusalimul să fieSau „să se suie“ în inima voastră.

51. Suntem ruşinaţi* pentru că am auzit batjocura; ruşinea ne-a acoperit feţele, pentru că străinii au intrat înSau „au venit împotriva“ locaşurile sfinte ale casei Domnului.

52. „De aceea, iată, vin zile“, zice Domnul, „când* voi pedepsi chipurile lui cioplite şi în toată ţara lui vor geme cei răniţi de moarte.

53. Să se înalţe* Babilonul până la ceruri şi să-şi întărească înălţimea tăriei lui; totuşi de la Mine vor veni pustiitori împotriva lui“, zice Domnul.

54. ✡ Glasul unui strigăt* vine din Babilon şi nimicire mare din ţara caldeenilor!

55. Pentru că Domnul pustieşte Babilonul şi face să piară din el zgomotul cel mare. Şi valurile lor mugesc ca nişte ape mari, vuietul glasului lor răsună.

56. Pentru că pustiitorul a venit împotriva lui, împotriva Babilonului şi vitejii lui sunt prinşi, arcurile lor s-au frânt. Pentru că Dumnezeul răsplătirilor, Domnul, va răsplăti* negreşit.

57. „Şi voi îmbăta* pe căpeteniile lui şi pe înţelepţii lui, pe guvernatorii lui şi pe conducătorii lui şi pe vitejii lui şi vor dormi un somn pentru totdeauna şi nu se vor trezi“, zice Împăratul*; Numele Lui este Domnul oştirilor.

58. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Zidul* cel lat al Babilonului va fi ras cu desăvârşire şi porţile lui cele înalte vor fi arse cu foc; şi popoarele se vor trudi pentru deşertăciune*, şi naţiunile pentru foc şi vor fi epuizate“.

59. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit profetul Ieremia, lui Seraia, fiul lui Neriia, fiul lui Mahseia, când a mers la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea al împărăţiei lui; iar Seraia era mai-mare peste locul de odihnăLit. „prinţ al odihnei“.

60. Şi Ieremia a scris într-o carte toată nenorocirea care va veni asupra Babilonului, toate cuvintele acestea care sunt scrise împotriva Babilonului.

61. Şi Ieremia a zis lui Seraia: „Când vei ajunge la Babilon, vezi şi citeşte toate cuvintele acestea.

62. Şi să zici: «Doamne, Tu ai vorbit împotriva locului acestuia că-l vei nimici, aşa încât să nu fie* locuitor în el, de la om şi până la animal, ci să fie pustietăţi pentru totdeauna».

63. Şi va fi aşa: când vei termina de citit cartea aceasta, să legi* de ea o piatră şi s-o arunci în mijlocul Eufratului.

64. Şi să zici: «Aşa se va scufunda Babilonul şi nu se va ridica din nenorocirea pe care o voi aduce asupra lui; şi vor fi epuizaţi*»“.

Până aici sunt cuvintele lui Ieremia.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)