Ieremia

Capitolul 48

Profeţie împotriva Moabului

1. Despre Moab*.

Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

„Vai de Nebo*, pentru că este prădat! Chiriataimul* este dat de ruşine, este luat; MisgabulSau „cetăţuia înălţată“ este dat de ruşine şi este dărâmat!

2. Lauda* Moabului nu mai este; în Hesbon* au plănuit răul împotriva lui: «Veniţi să-l nimicim, ca să nu mai fie o naţiune!» «Şi tu, Madmenule, vei fi nimicit, sabia te va urmări».

3. Glasul unui strigăt* din Horonaim: «Pustiire şi nimicire mare!»

4. Moabul este zdrobit! Micuţii lui au făcut să se audă un strigăt.

5. Pentru că de pe suişul* Luhitului se vor înălţa plânsete peste plânsete; pentru că la coborâşul Horonaimului se aude neliniştea strigătului de nimicire.

6. Fugiţi*, salvaţi-vă vieţile şi fiţi ca un despuiatSau „ca un trunchi de copac“* în pustiu!

7. Căci, pentru că te-ai încrezut în lucrările tale şi în vistieriile tale, vei fi luat şi tu; şi ChemoşDivinitate moabită* va merge în captivitate, preoţii* săi şi căpeteniile sale împreună.

8. Şi pustiitorul* va veni asupra oricărei cetăţi şi nici o cetate nu va scăpa; şi valea va pieri şi câmpia va fi nimicită, cum a spus DomnulSau „pentru că Domnul a vorbit“.

9. ✡ Daţi* aripi Moabului ca să zboare şi să fugă! Şi cetăţile lui se vor preface într-un pustiu, fără locuitori.

10. Blestemat* să fie cel care face cu neglijenţăSau „cu înşelătorie“, „cu laşitate“ lucrarea Domnului şi blestemat să fie cel care îşi trage înapoi sabia de la sânge!

11. ✡ Din tinereţea lui, Moabul a fost netulburat şi a stat liniştit* pe drojdiile lui. Şi n-a fost turnat din vas în vas, nici nu s-a dus în captivitate. De aceea, gustul i-a rămas şi mirosul nu i s-a schimbat.

12. De aceea, iată, vin zile“, zice Domnul, „când voi trimite la el pritocitori care îl vor pritoci; şi-i vor goli vasele şi-i vor strica burdufurile.

13. Şi Moabul se va ruşina de Chemoş*, cum s-a ruşinat* casa lui Israel de Betel*, încrederea lor“.

14. ✡ „Cum ziceţi: «Suntem viteji* şi bărbaţi voinici pentru război»?“

15. „Moabul* este pustiit şi cetăţile lui s-au înălţat în fumSau „Pustiitorul Moabului şi al cetăţilor lui s-a suit“ şi tinerii lui cei aleşi au coborât la înjunghiere*“, zice Împăratul*, al cărui Nume este Domnul oştirilor.

16. Nenorocirea Moabului este aproape să vină şi întristarea lui se grăbeşte mult.

17. Toţi cei care îl înconjuraţi, jeliţi-l! Şi toţi cei care îi cunoaşteţi numele, ziceţi: „Cum s-a sfărâmat* toiagul cel puternic, nuiaua cea frumoasă!“

18. „Coboară din glorie şi şezi în secetăSau „în sete“, locuitoare*, fiică a Dibonului*. Pentru că prădătorul* Moabului se suie împotriva ta, ţi-a sfărâmat întăriturile.

19. Stai* lângă drum şi veghează, locuitoare a Aroerului*! Întreabă* pe fugar şi pe cea scăpată. Spune: «Ce s-a întâmplat?»

20. S-a ruşinat Moabul, pentru că este zdrobitSau „îngrozit“; ţipaţi* şi strigaţi! Spuneţi în Arnon* că Moabul este pustiit!

21. Şi a venit judecata asupra ţării câmpiei*, asupra Holonului şi asupra Iahţahului şi asupra Mefaatului

22. şi asupra Dibonului şi asupra lui Nebo şi asupra Bet-Diblataimului

23. şi asupra Chiriataimului şi asupra Bet-Gamului şi asupra Bet-Meonului

24. şi asupra Cheriiotului* şi asupra Boţrei şi asupra tuturor cetăţilor ţării Moabului, de departe şi de aproape.

25. A fost tăiat cornul* Moabului şi braţul* lui s-a frânt“, zice Domnul.

26. „Îmbătaţi-l*! Pentru că s-a îngâmfat împotriva Domnului. Şi Moabul se va tăvăli în vărsătura lui şi va ajunge şi el de râs.

27. Şi nu ţi-a fost Israel* de batjocură? A fost* el găsit printre hoţi, de clătinai din cap ori de câte ori vorbeai despre el?

28. ✡ Părăsiţi cetăţile şi locuiţi în stânci*, locuitori ai Moabului, şi fiţi ca porumbelul* care îşi face cuibul pe laturile gurii peşterii!“

29. Noi am auzit de îngâmfarea* Moabului (este foarte mândru), de înfumurarea lui şi de trufia lui şi de mândria lui şi de înălţarea inimii lui!

30. „Eu cunosc furia lui“, zice Domnul; „lăudăroşiile lui sunt zadarnice: ei nu fac* cum spun“.

31. De aceea voi urla* pentru Moab şi voi striga pentru tot Moabul. Se va jeli pentru bărbaţii din Chir-Heres.

32. O, vie* din Sibma, voi plânge pentru tine mai mult decât am plâns pentru Iaezer. Ramurile tale au trecut dincolo de mare, au ajuns până la marea Iaezerului. Pustiitorul a căzut asupra fructelor tale de vară şi asupra viilor tale.

33. Şi a pierit bucuria* şi veselia din câmpul roditor şi din ţara Moabului. Şi am făcut să lipsească vinul din teascuri. Nu vor mai călca acolo cu strigăt de bucurie; strigătul nu va fi strigăt de bucurie!

34. Din cauza strigătului de la Hesbon*, până la Eleale*, până la Iahaţ şi-au ridicat glasul, de la Ţoar* până la Horonaim, până la Eglat-Şelişia. Pentru că şi apele Nimrimului vor ajunge uscate.

35. „Şi voi face să înceteze din Moab“, zice Domnul, „cel care jertfeşte* pe înălţime şi cel care arde tămâie dumnezeilor lui.

36. De aceea inima* mea va suna pentru Moab ca fluierele şi inima mea va suna ca fluierele pentru bărbaţii din Chir-Heres. Pentru că belşugul pe care l-a câştigat* s-a dus.

37. Pentru că orice cap este chel* şi orice barbă, rasă; pe toate mâinile sunt tăieturi, iar pe coapse*, sac.

38. Pe toate acoperişurile Moabului şi în pieţele lui este numai bocet, pentru că am sfărâmat Moabul ca pe un vas* de care nu ai nici o plăcere“, zice Domnul.

39. „Ei ţipă: «Cât este de sfărâmat! Cum a întors Moabul spatele cu ruşine!» Şi Moabul va fi de râs şi o groază pentru toţi cei care-l înconjoară“.

40. Pentru că aşa zice Domnul:

„Iată, el va zbura ca un vultur* şi îşi va întinde* aripile peste Moab.

41. Cheriiotul este luat şi întăriturile* sunt cucerite şi inima vitejilor Moabului va fi în ziua aceea ca inima unei femei* în durerile naşterii.

42. Şi Moabul va fi distrus, ca să nu mai fie* un popor, pentru că s a îngâmfat împotriva Domnului.

43. Frică* şi groapă şi cursă vor fi asupra ta, locuitor al Moabului“, zice Domnul.

44. „Cel care va fugi de frică va cădea în groapă şi cel care va ieşi din groapă va fi prins în cursă. Pentru că Eu voi aduce* asupra lui, asupra Moabului, anul cercetăriiSau „pedepsirii“ lui“, zice Domnul.

45. Fugarii stau fără putere la umbra Hesbonului, pentru că un foc a izbucnit* din Hesbon şi o flacără din mijlocul Sihonului şi a mistuit colţul* Moabului şi creştetul capului fiilor răzvrătirii.

46. Vai de tine*, Moabule! Poporul lui Chemoş a pierit; pentru că fiii tăi sunt duşi în captivitate şi fiicele tale sunt captive.

47. ✡ „Totuşi voi aduce înapoi* pe cei captivi ai Moabului la sfârşitul zilelorSau „în zilele de pe urmă““, zice Domnul.

Până aici este judecata Moabului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)