Ieremia

Capitolul 46

Profeţie împotriva Egiptului

1. ✸ Cuvântul Domnului care a fost către profetul Ieremia cu privire la naţiuni*.

2. Despre Egipt, cu privire la oştirea* lui Faraon Neco, împăratul Egiptului, care era lângă râul Eufrat, la Carchemiş, pe care Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a bătut-o în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda:

3. „Pregătiţi scutul* mic şi scutul mare şi porniţi la luptă!

4. Înhămaţi caii şi încălecaţi, călăreţilor, şi înşiraţi-vă cu coifuri! Ascuţiţi suliţele, îmbrăcaţi cămăşile de zale!…

5. De ce îi văd înspăimântaţi, dând înapoi? Şi vitejii lor sunt doborâţi şi fug şi nu se uită înapoi. Groaza* este din toate părţile“, zice Domnul.

6. „Cel iute să nu fugă şi cel viteaz să nu scape! Spre nord, lângă râul Eufrat, s-au poticnit* şi au căzut.

7. ✡ Cine este acesta care se suie ca Nilul, ale cărui ape se rostogolesc* ca râurile?

8. Egiptul se suie ca Nilul şi apele lui se rostogolesc ca râurile. Şi zice: «Mă voi sui, voi acoperi pământul, voi nimici cetatea şi pe locuitorii ei!»

9. Suiţi-vă, cailor, şi aruncaţi-vă cu furie, carelor! Şi să iasă vitejii: Cuş şi PutEtiopia şi Libia, care mânuiesc scutul, şi ludimiiLidieni din Africa, care mânuiesc* şi întind arcul!

10. Pentru că ziua aceasta este a Domnului Dumnezeului oştirilor, o zi* de răzbunare, ca să Se răzbune pe potrivnicii Săi; şi sabia* va mânca şi se va sătura şi se va îmbăta de sângele lor. Pentru că Domnul Dumnezeul oştirilor are o jertfă* în ţara dinspre nord, lângă râul Eufrat.

11. Suie-te în Galaad şi ia balsam*, fecioară*, fiică a Egiptului! În zadar îţi înmulţeşti doctoriile; nu este vindecare* pentru tine.

12. Naţiunile au auzit de ruşinea ta şi strigătul tău a umplut pământul. Pentru că cel viteaz s-a poticnit de cel viteaz, amândoi au căzut împreună“.

13. Cuvântul pe care l-a spus Domnul profetului Ieremia despre venirea lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, ca să lovească* ţara Egiptului.

14. Spuneţi în Egipt şi daţi de ştire în Migdol şi daţi de ştire în Nof şi în Tahpanes! Ziceţi: „Înşiră-te* şi pregăteşte-te, pentru că sabia* a mâncat împrejurul tău“.

15. De ce sunt măturaţi cei puternici ai tăi? N-au putut sta în picioare, pentru că Domnul i-a răsturnat.

16. El i-a făcut pe mulţi să se poticnească, da, au căzut* unul peste altul; şi au zis: „Ridicaţi-vă şi să ne întoarcem la poporul nostru şi în ţara noastră de naştere, dinaintea sabiei asupritoare!“

17. Ei au strigat acolo: „Faraon, împăratul Egiptului, este doar un vuiet; el a lăsat să treacă timpul hotărât“.

18. „Viu sunt Eu“, zice Împăratul, al cărui Nume* este Domnul oştirilor, „sigur, cum este Taborul între munţi şi cum este Carmelul lângă mare, aşa va veni el.

19. Locuitoare*, fiică a Egiptului, pregăteşte-ţi bagajele pentru* captivitate, pentru că Noful va fi un pustiu şi va fi ars, fără locuitori.

20. ✡ Egiptul este o juncă* foarte frumoasă! Dar vine tăunul, vine de la nord*!

21. Şi oamenii lui plătiţi, în mijlocul lui, sunt ca viţeii îngrăşaţi. Pentru că şi ei s-au întors înapoi, au fugit împreună, n-au rămas în picioare. Pentru că a venit peste ei ziua* nenorocirii lor, timpul cercetării lor.

22. Glasul* ei va fi ca al unui şarpeLit. „va merge ca şarpele“; pentru că ei vor merge cu o oştire şi vor veni cu securi împotriva lui, ca tăietorii de lemne.

23. Îi vor tăia* pădurea“, zice Domnul, „deşi este de nepătruns, pentru că sunt mai mulţi decât lăcustele* şi nu se pot număra.

24. Fiica Egiptului este dată de ruşine, este dată în mâna poporului de la nord*“.

25. Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, zice: „Iată, voi pedepsi pe AmonIdol egiptean din NoTeba* şi pe Faraon şi Egiptul şi pe dumnezeii* lui şi pe împăraţii lui; da, pe Faraon şi pe cei care se încred în el;

26. şi-i voi da* în mâna celor care le caută viaţa şi în mâna lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi în mâna slujitorilor lui; şi după aceea va fi locuit* ca în zilele de demult“, zice Domnul.

27. „Dar tu, robul Meu Iacov, nu te teme*, nici nu te înspăimânta, Israele! Pentru că, iată, te voi salva dintr-o ţară îndepărtată şi voi întoarce sămânţa ta din ţara captivităţii lor. Şi Iacov se va întoarce şi va avea odihnă şi linişte şi nimeni nu-l va înspăimânta“.

28. „Nu te teme, robul Meu Iacov“, zice Domnul, „pentru că Eu sunt* cu tine; pentru că voi nimici cu desăvârşire toate naţiunile unde te-am împrăştiat, dar pe tine nu te voi nimici* de tot, ci te voi mustra* cu judecată şi nu te voi socoti nicidecum nevinovat“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)