Ieremia

Capitolul 7

Mustrări şi ameninţări

1. ✸ Cuvântul care a fost de* la Domnul către Ieremia,

2. zicând: „Stai la poarta casei Domnului şi strigă acolo cuvântul acesta şi spune:

«Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi cei din Iuda care intraţi pe porţile acestea ca să vă închinaţi Domnului!»“

3. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă* căile şi faptele şi vă voi lăsa să trăiţi în locul acesta.

4. Nu vă încredeţi* în cuvinte ale minciunii, zicând: «Templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului sunt acesteaAceste clădiri

5. Pentru că, dacă vă veţi îndrepta într-adevăr căile şi faptele, dacă veţi face cu adevărat judecată* între om şi aproapele său,

6. dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă şi nu veţi vărsa sânge nevinovat în locul acesta şi nu veţi umbla* după alţi dumnezei, spre paguba voastră,

7. atunci* vă voi lăsa să trăiţi în locul acesta, în ţara* pe care am dat-o părinţilor voştri, dintotdeauna şi pentru totdeauna.

8. Iată, voi vă încredeţi* în cuvinte ale minciunii*, care nu folosesc.

9. Ce? Furaţi*, ucideţi şi comiteţi adulter şi juraţi strâmb şi ardeţi tămâie lui Baal şi mergeţi după alţi dumnezei* pe care nu-i cunoaşteţi!…

10. şi apoi veniţi* şi staţi înaintea Mea în casa aceasta care se numeşte după Numele Meu* şi ziceţi: «Suntem scăpaţiSau „ascunşi“!», ca să faceţi toate urâciunile acestea?

11. Casa aceasta*, care se numeşte după Numele Meu, este ea în ochii voştri o peşteră* de tâlhari? Iată, chiar Eu am văzut aceasta“, zice Domnul.

12. „Aşa că mergeţi acum la locul* Meu care era în Şilo, unde am făcut* să locuiască Numele Meu la început, şi vedeţi ce i-am făcut*, din cauza răutăţii poporului Meu Israel!

13. Şi acum, pentru că aţi făcut toate aceste lucruri“, zice Domnul, „şi v-am vorbit, sculându-Mă de dimineaţă* şi vorbind, şi n-aţi ascultat, şi v-am chemat* şi n-aţi răspuns,

14. aşa voi face casei care se numeşte după Numele Meu, în care vă încredeţi, şi locului pe care vi l am dat vouă şi părinţilor voştri, cum am făcut lui Şilo*.

15. Şi vă voi alunga de la faţa Mea, cum* i-am alungat pe toţi fraţii voştri, pe toată sămânţa* lui Efraim!

16. Şi tu, nu te ruga* pentru poporul acesta şi nu ridica strigăt, nici rugăciune pentru ei; nici nu mijloci către Mine, pentru că nu te voi asculta*!

17. Nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda şi pe străzile Ierusalimului?

18. Fiii* strâng lemne şi părinţii aprind focul şi femeile frământă aluatul ca să facă turte împărătesei cerurilor şi să toarne jertfe de băutură altor dumnezei*, ca să Mă întărâte la mânie.

19. Pe Mine Mă întărâtă* ei la mânie?“ zice Domnul. „Nu pe ei înşişi, spre ruşinea feţelor lor?“

20. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeu: „Iată, mânia Mea şi furia Mea se vor vărsa asupra locului acestuia, asupra omului şi asupra animalului şi asupra copacului câmpului şi asupra rodului pământului; şi vor arde şi nu se vor stinge“.

21. Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Adăugaţi* arderile-de-tot ale voastre la jertfele voastre şi mâncaţi carne!

22. Pentru că n-am vorbit* cu părinţii voştri, nici nu le-am poruncit cu privire la arderi-de-tot şi jertfe, în ziua în care i-am scos din ţara Egiptului,

23. ci le-am poruncit lucrul acesta, zicând: «Ascultaţi de glasul* Meu, şi Eu vă voi fi* Dumnezeu şi voi Îmi veţi fi popor; şi umblaţi pe toată calea pe care v-o poruncesc, ca să vă fie bine».

24. Dar ei n-au ascultat* şi nu şi-au plecat urechea; ci au umblat* după sfaturile lor, după încăpăţânarea inimii lor rele; şi au mers înapoi*, şi nu înainte.

25. Din ziua în care au ieşit părinţii voştri din ţara Egiptului până în ziua aceasta, vi i-am trimis* pe toţi slujitorii Mei, pe profeţi, sculându-Mă în fiecare zi de* dimineaţă şi trimiţându-i.

26. Dar ei nu M-au ascultat* şi nu şi-au plecat urechea; şi şi-au înţepenit* grumazul, au făcut* mai rău decât părinţii lor.

27. Şi tu le vei spune* toate cuvintele acestea, dar ei nu te vor asculta; şi vei striga la ei, dar nu-ţi vor răspunde.

28. Şi le vei zice: «Aceasta este naţiunea care n-a ascultat de glasul Domnului Dumnezeului ei şi care n-a primit* corectarea; adevărulSau „credincioşia“* s-a pierdut şi s-a stins din gura lor»“.

29. Tunde-ţi* părul, Ierusalime, şi aruncă-l departe, şi înalţă o plângere pe înălţimile golaşe! Pentru că Domnul a lepădat şi a părăsit generaţia mâniei Sale.

Valea Măcelului

30. „Pentru că fiii lui Iuda au făcut rău în ochii Mei“, zice Domnul, „şi-au pus urâciunile* lor în casa care se numeşte după Numele Meu, ca s-o întineze.

31. Şi au zidit înălţimile Tofetului*, care este în Valea Fiului lui HinomEbr. „Ben-Hinom“, ca să-i ardă* pe fiii lor şi pe fiicele lor în foc, ceea ce n-am poruncit* şi nu Mi s-a suit la inimă.

32. De aceea*, iată, vin zile“, zice Domnul, „când nu se va mai numi Tofet sau Valea Fiului lui Hinom, ci Valea Măcelului; şi vor înmormânta* în Tofet până nu va mai fi locSau „din lipsa unui alt loc“.

33. Şi trupurile* moarte ale poporului acestuia vor fi hrană pentru păsările cerurilor şi pentru fiarele pământului; şi nu va fi cine să le sperie.

34. Şi voi face să înceteze* din cetăţile lui Iuda şi de pe străzile Ierusalimului glasul bucuriei şi glasul veseliei, glasul mirelui şi glasul miresei, pentru că ţara* va ajunge un pustiu!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)