Ieremia

Capitolul 35

Recabiţii

1. ✸ Cuvântul care a fost de la Domnul către Ieremia, în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda,

2. zicând: „Mergi la casa recabiţilor* şi vorbeşte cu ei şi adu-i în casa Domnului într-una din camere* şi dă-le să bea vin!“

3. Şi am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habaţinia, şi pe fraţii săi şi pe toţi fiii săi şi toată casa recabiţilor

4. şi i-am adus în casa Domnului, în camera fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, care era aproape de camera căpeteniilor, care era deasupra camerei lui Maaseia, fiul lui Şalum, păzitorul* pragului.

5. Şi am pus înaintea fiilor casei recabiţilor vase pline cu vin şi potire şi le-am zis: „Beţi vin!“

6. Dar ei au zis: „Nu vom bea vin, pentru că Ionadab*, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a poruncit, zicând: «Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voştri;

7. şi să nu construiţi casă, nici să nu semănaţi sămânţă, nici să nu plantaţi vie, nici să nu le stăpâniţi; ci să locuiţi în corturi în toate zilele voastre, ca să trăiţi* multe zile în ţaraLit. „pe faţa pământului“ unde locuiţi temporar».

8. Şi noi am ascultat de glasul lui Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, în tot ce ne-a poruncit, ca să nu bem vin în toate zilele noastre, noi, soţiile noastre, fiii noştri şi fiicele noastre;

9. şi să nu ne construim case ca să le locuim, nici să nu avem vie sau ogor sau sămânţă,

10. ci am locuit în corturi şi am ascultat şi am făcut după toate câte ne-a poruncit Ionadab, tatăl nostru.

11. Şi a fost aşa: când s-a suit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, în ţară, am zis: «Veniţi şi să mergem la Ierusalim dinainteaSau „din cauza“ oştirii caldeenilor şi dinainteaSau „din cauza“ oştirii sirienilor!» Şi noi locuim în Ierusalim“.

12. Şi cuvântul Domnului a fost către Ieremia,

13. zicând: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Mergi şi spune bărbaţilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului: «Nu veţi primi* voi învăţătură, ca să ascultaţi de cuvintele Mele?»“ zice Domnul.

14. „Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, pe care le-a poruncit fiilor săi, să nu bea vin, se împlinesc; şi până în ziua aceasta ei nu beau, pentru că au ascultat de porunca tatălui lor. Dar* Eu v-am vorbit sculându-Mă de dimineaţă* şi vorbind şi nu M-aţi ascultat!

15. Şi i-am trimis* la voi pe toţi slujitorii Mei, profeţii, trezindu-i de dimineaţă şi trimiţându-i, zicând: «Întoarceţi-vă* acum fiecare de la calea lui cea rea şi îndreptaţi-vă faptele şi nu mergeţi după alţi dumnezei ca să le slujiţi şi veţi locui în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri!» Dar voi nu v-aţi plecat urechea şi nu M-aţi ascultat.

16. Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, au împlinit porunca tatălui lor pe care le-a dat-o, dar poporul acesta nu M-a ascultat“.

17. De aceea, aşa zice Domnul Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi aduce asupra lui Iuda şi asupra tuturor locuitorilor Ierusalimului tot răulSau „toată nenorocirea“ pe care l-am rostit împotriva lor; pentru că le-am vorbit*, dar n-au ascultat, şi am strigat către ei, dar n-au răspuns!“

18. Şi Ieremia a zis casei recabiţilor: Aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Pentru că aţi ascultat de porunca lui Ionadab, tatăl vostru, şi aţi păzit toate rânduielile lui şi aţi făcut după toate câte v-a poruncit el,

19. de aceea“, aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Lui Ionadab, fiul lui Recab, nu-i va lipsi bărbat care să stea* înaintea Mea, în toate zilele“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)