Ieremia

Capitolul 50

Nimicirea Babilonului şi salvarea lui Israel

1. ✸ Cuvântul pe care l-a spus Domnul despreSau „împotriva“ Babilon*, despreSau „împotriva“ ţara caldeenilor, prin profetul Ieremia.

2. ✡ Spuneţi printre naţiuni şi daţi de ştire şi ridicaţi un steag! Daţi de ştire, nu ascundeţi! Ziceţi: „Babilonul este luat! BelIdol babilonean* este dat de ruşine, MerodaculIdol babilonean este sfărâmatSau „îngrozit“! Idolii* lui s-au ruşinat, chipurile lui au fost sfărâmate!

3. Pentru că o naţiune* se suie împotriva lui de la nord*; ea îi va face ţara un pustiu şi nu va fi nici un locuitor în ea. De la om şi până la animal au fugit, s-au dus“.

4. ✡ „În zilele acelea şi în timpul acela“, zice Domnul, „fiii lui Israel vor veni, ei şi fiii lui Iuda* împreună, vor merge* pe cale plângând şi-L vor căuta* pe Domnul Dumnezeul lor.

5. Vor întreba de Sion, cu faţa îndreptată într-acolo, zicând: «Veniţi şi să ne alipim de Domnul cu un legământ* etern, care nu va fi uitat».

6. Poporul Meu a fost o turmă de oi* pierdute; păstorii lor i-au rătăcit, i-au abătut* pe munţiSau „i-au făcut să rătăcească pe munţii corupţiei“, aluzie la idolatria de pe înălţimi. Au mers de la munte la deal, şi-au uitat locul de odihnă.

7. Toţi cei care i-au găsit, i-au mâncat*; şi vrăjmaşii lor au zis*: «Nu noi suntem vinovaţi*, pentru că ele au păcătuit împotriva Domnului, locuinţa dreptăţii*, şi împotriva Domnului, speranţa* părinţilor lor».

8. ✡ Fugiţi* din mijlocul Babilonului şi ieşiţi din ţara caldeenilor! Şi fiţi ca ţapii înaintea turmei!

9. Pentru că, iată, Eu voi ridica* şi voi face să se suie împotriva Babilonului o adunătură de naţiuni mari din ţara de la nord şi se vor rândui* de bătaie împotriva lui: el va fi luat de acolo. Săgeţile lor vor fi ca ale viteazului priceput: nici una nu se va întoarce* goalăFără efect.

10. Şi Caldeea va fi o pradă: toţi* cotropitorii ei se vor îndestula“, zice Domnul.

11. „Pentru că v-aţi bucurat*, pentru că v-aţi veselit, voi, cotropitori ai moştenirii Mele, pentru că aţi zburdat ca junca* în iarbă şi aţi nechezat ca armăsariiLit. „ca cei puternici“,

12. mama voastră se va ruşina foarte mult, cea care v-a născut va fi acoperită de dispreţ. Iată, va fi cea mai de pe urmă dintre naţiuni, un pustiu, un pământ sterp şi o pustietate.

13. Din cauza mâniei Domnului nu va fi locuită, ci va fi* cu totul un pustiu. Oricine* va trece pe lângă Babilon va fi uimit şi va fluiera pentru toate plăgile lui.

14. ✡ Înşiraţi-vă* împotriva Babilonului de jur-împrejur, voi toţi* care încordaţi arcul! Trageţi asupra lui, nu cruţaţi săgeţile, pentru că a păcătuit împotriva Domnului.

15. Scoateţi strigăte împotriva lui de jur-împrejur. El şi-a ridicat* mâinileS-a predat; lit. „şi-a dat mâna“, întăriturile lui cad, zidurile* lui se dărâmă. Pentru că aceasta este răzbunarea* Domnului. Răzbunaţi-vă pe el! Faceţi-i cum* v-a făcut el!

16. Nimiciţi din Babilon pe semănător şi pe cel care mânuieşte secera în timpul secerişului! Să se întoarcă* fiecare la poporul său şi să fugă fiecare în ţara lui, dinaintea sabiei asupritoare.

17. ✡ Israel este o oaie alungatăSau „o turmă risipită“*. Leii l-au vânat*. Mai întâi l-a mâncat împăratul* Asiriei şi la urmă acest Nebucadneţar*, împăratul Babilonului, i-a sfărâmat oasele“.

18. De aceea, aşa zice Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel:

„Iată, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi ţara lui, cum am pedepsit pe împăratul Asiriei.

19. Şi voi întoarce* pe Israel la păşunea lui şi va paşte pe Carmel şi pe Basan şi sufletul lui se va îndestula pe muntele lui Efraim şi în Galaad.

20. În zilele acelea şi în timpul acela“, zice Domnul, „nelegiuirea* lui Israel se va căuta şi nu va fi; şi păcatele lui Iuda, şi nu se vor găsi. Pentru că îi voi ierta pe aceia pe care îi voi lăsa rămăşiţă*“.

21. ✡ „Suie-te împotriva ţării de două ori răzvrătiteSau „ţării apostaziei“; ebr. „Merathaim“, unii îl consideră un nume simbolic al Babilonului apostat*, împotriva ei şi împotriva locuitorilor ţării pedepseiSau „locuitorilor din Pecod“ („Pedeapsă“, ca nume al unei localităţi). Pustieşte şi nimiceşte totul după ei“, zice Domnul, „şi fă după tot ce ţi-am poruncit*“.

22. Un glas* de luptă este în ţară şi nimicire mare!

23. Cum s-a rupt şi s-a sfărâmat ciocanul* întregului pământ! Cum a ajuns Babilonul de groază printre naţiuni!

24. „Ţi-am întins o cursă şi tu, Babilonule, ai şi fost prins şi nu ţi-ai dat seama*. Ai fost găsit şi ai şi fost prins, pentru că ai luptat împotriva Domnului“.

25. Domnul Şi-a deschis vistieria şi a scos armele* mâniei Sale; pentru că Domnul Dumnezeul oştirilor are o lucrare în ţara caldeenilor.

26. ✡ Veniţi împotriva lui din orice parte, deschideţi-i grânarele! Puneţi-l în grămezi, ca snopii, şi nimiciţi-l cu desăvârşireNimicit, ca fiind sub blestem; să nu rămână nici o rămăşiţă din el!

27. Ucideţi-i toţi taurii*: să coboare la înjunghiere! Vai de ei! Pentru că le-a venit ziua, timpul pedepsirii* lor.

28. Este glasul fugarilor şi al celor scăpaţi din ţara Babilonului, ca să vestească* în Sion răzbunarea Domnului Dumnezeului nostru, răzbunarea templului Său!

29. ✡ Chemaţi împreună arcaşii împotriva Babilonului, pe toţi* cei care încordează arcul! Aşezaţi-vă tabăra împotriva lui de jur-împrejur! Să nu scape nimeni din el! Răsplătiţi-i* după fapta lui, faceţi-i după toate câte a făcut, pentru că s-a îngâmfat* împotriva Domnului, împotriva Sfântului lui Israel.

30. „De aceea tinerii* lui vor cădea pe străzile lui şi toţi bărbaţii lui de război vor fi nimiciţi în ziua aceea“, zice Domnul.

31. „Iată, Eu sunt împotriva ta, mândriePersonificare a Babilonului!“ zice Domnul Dumnezeul oştirilor, „pentru că ţi-a venit ziua*, timpul ca să te pedepsesc.

32. Şi mândria se va poticni şi va cădea şi nimeni nu o va ridica. Şi voi aprinde* un foc în cetăţile lui şi-i va mistui toate împrejurimile“.

33. Aşa zice Domnul oştirilor:

„Fiii lui Israel şi fiii lui Iuda au fost asupriţi împreună; şi toţi cei care i-au luat captivi i au ţinut; ei au refuzat să le dea drumul“.

34. Răscumpărătorul lor este puternic*; Numele* Lui este Domnul oştirilor. El le va apăra într adevăr cauza, ca să dea odihnă ţării, şi va aduce nelinişte locuitorilor Babilonului.

35. „O sabie este asupra caldeenilor“, zice Domnul, „şi asupra locuitorilor Babilonului şi asupra căpeteniilor* lui şi asupra înţelepţilor* lui!

36. O sabie este asupra mincinoşilor* şi ei vor ajunge nebuni! O sabie este asupra vitejilor lui şi ei se vor înspăimânta!

37. O sabie este asupra cailor lui şi asupra carelor lui şi asupra întregului popor* amestecat care este în mijlocul lui şi vor ajunge* ca femeile! O sabie este asupra vistieriilor lui şi vor fi jefuite!

38. Uscăciune* este asupra apelor lui şi ele vor seca! Pentru că este o ţară de chipuri* cioplite şi ei sunt nebuni după idoli înfricoşători.

39. De aceea, fiarele* sălbatice ale deşertului şi şacalii vor locui acolo şi struţiiLit. „fiicele struţului“ sau „fiicele cucuvelei“ vor locui în el; şi niciodată nu va mai fi locuit*; şi nu va fi locuit din generaţie în generaţie“.

40. „După cum* a surpat Dumnezeu Sodoma şi Gomora şi cetăţile lor vecine“, zice Domnul, „tot aşa nici un om nu va trăi acolo şi nici un fiu al omului nu va locui temporar în el“.

41. ✡ Iată, un popor* vine de la nord şi o naţiune mare şi împăraţi mulţi se vor ridica de la marginile pământului!

42. Ei poartă arcul* şi suliţa, sunt cruzi* şi nu arată milă; glasul* lor mugeşte ca marea şi ei încalecă pe cai, înşiraţi ca un bărbat gata de luptă, împotriva ta, fiică a Babilonului.

43. Împăratul Babilonului a auzit ştirea despre ei şi mâinile lui au slăbit; l-a cuprins strâmtorarea*, durerea ca a unei femei la naştere.

44. „Iată, el se va sui* ca un leu, din umflareaSau „mândria“ Iordanului, împotriva locuinţei tari; pentru că deodată îi voi face să fugă din el. Şi cine este un om ales, pe care să-l pun peste el? Pentru că cine* este ca Mine? Şi cine Îmi va hotărî timpul? Şi cine este păstorul care să stea înaintea Mea?“

45. De aceea, ascultaţi planul* Domnului, pe care l-a făcutLit. „l-a plănuit“ împotriva Babilonului, şi gândurile Lui pe care le-a avutLit. „le-a gândit“ împotriva ţării caldeenilor; cei mici ai turmei îi vor trage şi El le va pustii locuinţaSau „păşunea“, din cauza lor!

46. Se zguduie pământul de vuietul* luării Babilonului şi un strigăt s-a auzit printre naţiuni.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)