GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 49

Binecuvântarea dată de Iacov fiilor săi

1. Şi Iacov a chemat pe fiii săi şi a zis: „Strângeţi-vă împreună şi vă voi spune* ce vi se va întâmpla la sfârşitul* zilelor.

2. Adunaţi-vă şi ascultaţi, fii ai lui Iacov,

şi ascultaţi* pe Israel, tatăl vostru!

3. Ruben, tu eşti întâiul* meu născut,

tăria mea şi pârgaSau „începutul“* puterii mele:

culmea vredniciei şi culmea tăriei.

4. SpumegândSau „Clocotind“ ca apele, tu nu vei avea întâietatea,

pentru că te-ai suit* în patul tatălui tău;

atunci l-ai întinat: el s-a suit în aşternutul meu!

5. Simeon* şi Levi sunt fraţi*:

săbiile lor sunt unelte* de asuprire.

6. Suflete al meu, să nu intri* la sfatul lor!

Gloria* mea, să nu te uneşti* cu adunarea lor,

pentru că în mânia* lor au ucis oameniLit. „om“.

Şi, ca să-şi facă pe plac, au tăiat vinele taurilorSau „au dărâmat un zid“.

7. Blestemată fie mânia lor, pentru că a fost cumplită,

şi furia lor, pentru că a fost nemiloasă!

Îi voi împărţi* în Iacov

şi-i voi împrăştia în Israel.

8. Iuda*, pe tine te vor lăuda fraţii tăi;

mâna* ta va fi asupra gâtului vrăjmaşilor tăi;

fiii tatălui tău se vor pleca* înaintea ta.

9. Iuda este un leu* tânăr.

De la pradă, fiul meu, te-ai suit.

Se pleacă*, se culcă jos ca un leu

şi ca o leoaică: cine-l va trezi?

10. Toiagul* de domnie nu se va depărta din Iuda,

nici toiagul de cârmuireSau „legiuitorul“* dintre coapsele lui,

până va veni* ŞiloÎmpăciuitorul, adică Mesia

şi a Lui* va fi ascultareaSau „adunarea“ popoarelor.

11. El îşi leagă măgarul de viţă*

şi mânzul măgăriţei sale de viţa aleasă;

Îşi spală veşmântul în vin

şi mantaua în sângele strugurilor.

12. Ochii* lui vor fi roşii de vin,

şi dinţii lui, albi de lapte.

13. Zabulon* va locui lângă ţărmul mărilor

şi va fi în limanul corăbiilor

şi hotarul lui va fi spre Sidon.

14. Isahar este un măgar ososPuternic

culcat jos între* două staule.

15. Şi a văzut că odihna era bună

şi că ţara era plăcută;

şi şi-a plecat umărul ca să poarte povara

şi a ajuns un slujitor care dă tribut.

16. Dan va judeca* pe poporul său

ca o altă seminţie a lui Israel.

17. Dan va fi un şarpe* pe drum,

o năpârcă pe cărare,

muşcând călcâiele calului

ca să cadă călăreţul pe spate.

18. Am aşteptat mântuirea* Ta, Doamne!

19. Gad*, o ceată se va repezi asupra lui,

dar el se va repezi asupra călcâiului.

20. De la Aşer* va fi hranaLit. „pâinea“ grasă

şi el va da mâncăruri gustoase, împărăteşti.

21. Neftali* este o cerboaică dezlegată,

el rosteşte cuvinte frumoase.

22. Iosif* este fiu de pom roditor,

fiu de pom roditor lângă o fântână.

RamurileLit. „Fiicele“ sale dau lăstari peste zid.

23. Arcaşii l-au întărâtat* amarnic

şi au tras în el şi l-au urât.

24. Dar arcul* lui a rămas tare

şi braţele* mâinilor lui au fost întăriteSau „au fost făcute mlădioase“

de mâinile Celui Puternic* al lui Iacov.

De aici este păstorul*, piatra* lui Israel:

25. de la Dumnezeul* tatălui tău; şi El te va ajuta;

şi de la Cel* Atotputernic, şi El te va binecuvânta

cu binecuvântările* cerurilor de sus,

cu binecuvântările adâncului care zace jos,

cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.

26. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările strămoşilor mei

până la marginea dealurilor* eterne:

ele* vor fi pe capul lui Iosif

şi pe creştetul capului celui care a fost despărţitLit. „nazaritean“ de fraţii săiSau „încoronat între fraţii săi“.

27. Beniamin* este un lup răpitor;

dimineaţa va sfâşia prada

şi seara* va împărţi jaful“.

28. Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel, şi aceasta este ceea ce le-a spus tatăl lor; şi i-a binecuvântat: i-a binecuvântat pe fiecare după binecuvântarea lui.

Moartea lui Iacov

29. Şi le-a poruncit şi le-a zis: „Eu sunt adăugat* la poporul meu; înmormântaţi-mă* cu părinţii mei în peştera* care este în ogorul lui Efron hetitul,

30. în peştera care este în ogorul Macpela, în faţa lui Mamre, în ţara Canaanului, pe care a cumpărat-o* Avraam împreună cu ogorul de la Efron hetitul, ca stăpânire a unui loc de înmormântare.

31. Acolo* au înmormântat pe Avraam şi pe Sara, soţia sa; acolo au înmormântat* pe Isaac şi pe Rebeca, soţia sa; şi acolo am înmormântat eu pe Leea.

32. Cumpărarea ogorului şi a peşterii care este în el a fost de la fiii lui Het“.

33. Şi, după ce a sfârşit Iacov de poruncit fiilor săi, şi-a strâns picioarele în pat şi şi-a dat* duhul şi a fost adăugat* la poporul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)