GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 10

Urmaşii lui Iafet

1. Şi aceştia sunt urmaşii fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi lor li s-au născut* fii după potop.

2. Fiii* lui Iafet: Gomer* şi Magog şi Madai şi Iavan şi Tubal şi Meşec şi Tiras.

3. Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz* şi Rifat şi Togarma*.

4. Şi fiii lui Iavan: Elişa şi Tarsis*, Chitim şi Dodanim.

5. De la aceştia s-au separat insulele* naţiunilor, după ţările lor, fiecare după limba sa, după familiile lor, în naţiunile lor.

Urmaşii lui Ham

6. Şi fiii* lui Ham: Cuş şi Miţraim şi PutEtiopia şi Egipt şi Mauritania şi Canaan.

7. Şi fiii lui Cuş: Seba* şi Havila şi Sabta şi Raema* şi Sabteca. Şi fiii lui Raema: Şeba şi Dedan*.

8. Şi Cuş a născut pe NimrodRebel; el* a început să fie puternic pe pământ.

9. El era vânător* puternic înaintea Domnului; de aceea se zice: „Ca Nimrod, vânător puternic înaintea* Domnului!“

10. Şi începutul împărăţiei lui a fost Babel şi Erec şi Acad şi Calne, în ţara Şinear*.

11. Din ţara aceea a ieşit în AsiriaSau „a ieşit Asur“ şi a construit Ninive, şi Rehobot-Ir, şi Calah,

12. şi Resen între Ninive şi Calah: aceasta este cetatea cea mare.

13. Şi Miţraim a născut pe ludimi* şi pe anamimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi

14. şi pe patrusimi şi pe casluhimi (din care au ieşit* filistenii) şi pe caftorimi.

15. Şi Canaan a născut pe Sidon*, întâiul său născut, şi pe hetiţi*,

16. şi pe iebusiţi, şi pe amoriţi*, şi pe ghirgasiţi,

17. şi pe heviţi, şi pe archiţi, şi pe siniţi,

18. şi pe arvadiţi, şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi. Şi, după aceasta, familiile canaaniţilorÎn original aceste substantive sunt redate prin singular s-au împrăştiat.

19. Şi hotarul canaaniţilor era de la Sidon, cum mergi spre Gherar, până la Gaza; cum mergi spre* Sodoma şi Gomora şi Adma şi Ţeboim, până la Leşa.

20. Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, în naţiunile lor.

Urmaşii lui Sem

21. Şi lui Sem*, tatăl tuturor copiilor lui Eber, fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut şi lui fii.

22. Fiii lui Sem: Elam* şi Asur şi Arpacşad* şi Lud* şi Aram.

23. Şi fiii lui Aram: Uţ* şi Hul şi Gheter şi Maş.

24. Şi Arpacşad a născut pe Şelah*; şi Şelah a născut pe Eber.

25. Şi lui Eber* i s-au născut doi fii: numele unuia era PelegÎmpărţire, pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul; şi numele fratelui său era Ioctan.

26. Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi pe Aţarmavet şi pe Ierah

27. şi pe Adoram şi pe Uzal şi pe Dicla

28. şi pe Obal şi pe Abimael şi pe Seba

29. şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia erau fiii lui Ioctan.

30. Şi locuinţa lor era de la Meşa, cum mergi spre Sefar, muntele răsăritului.

31. Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, după naţiunile lor.

32. Acestea sunt familiile fiilor lui Noe, după urmaşii lor, în naţiunile lor. Şi din aceştia* s-au împărţit naţiunile pe pământ după potop.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)