GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 46

Iacov şi familia lui în Egipt

1. Şi Israel a pornit cu tot ce avea şi a venit la Beer-Şeba*; şi a înjunghiat jertfe Dumnezeului* tatălui său, Isaac.

2. Şi Dumnezeu a vorbit lui Israel în viziuni* de noapte şi a zis: „Iacove!* Iacove!“ Şi el a spus: „Iată-mă!“

3. Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul* tatălui tău; nu te teme să cobori în Egipt, pentru că te voi face* o naţiune mare acolo.

4. Eu* voi coborî cu tine în Egipt şi te voi sui* din nou, negreşit; şi Iosif* îşi va pune mâna pe ochii tăi“.

5. Şi Iacov s-a ridicat de la Beer-Şeba; şi fiii lui Israel au suit pe Iacov, tatăl lor, şi pe copiii lor şi pe soţiile lor în carele* pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.

6. Şi şi-au luat vitele şi bunurile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului şi au venit în Egipt*, Iacov şi toată sămânţa sa cu el.

7. A adus cu el în* Egipt pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi cu el, pe fiicele sale şi pe fiicele fiilor săi şi toată sămânţa sa.

Fiii lui Israel

8. Şi acestea sunt numele fiilor* lui Israel care au venit în Egipt: Iacov şi fiii săi; întâiul-născut al lui Iacov: Ruben*.

9. Fiii lui Ruben*: Enoh şi Palu şi Heţron şi Carmi.

10. Şi fiii lui Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite.

11. Şi fiii lui Levi*: Gherşon, Chehat şi Merari.

12. Şi fiii lui Iuda*: Er şi Onan şi Şela şi Pereţ şi Zerah. Dar Er* şi Onan au murit în ţara Canaanului. Şi fiii lui Pereţ* erau: Heţron şi Hamul.

13. Şi fiii lui Isahar*: Tola şi Pua şi Iov şi Şimron.

14. Şi fiii lui Zabulon: Sered şi Elon şi Iahleel.

15. Aceştia sunt fiii Leei, pe care i-a născut ea lui Iacov în Padan-Aram; şi Dina, fiica lui. Toate sufletele fiilor săi şi fiicelor sale erau treizeci şi trei.

16. Şi fiii lui Gad*: Ţifion şi Hagi, Şuni şi Eţbon, Eri şi Arodi şi Areli.

17. Şi fiii lui Aşer*: Imna şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.

18. Aceştia sunt fiii Zilpei*, pe care a dat-o* Laban fiicei sale, Leea, şi ea a născut lui Iacov pe aceştia: şaisprezece suflete.

19. Fiii Rahelei, soţia* lui Iacov: Iosif şi Beniamin.

20. Şi lui Iosif* i s-au născut în ţara Egiptului Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat, fiica lui Poti-Fera, preotul din On.

21. Şi fiii lui Beniamin*: Bela şi Becher şi Aşbel, Ghera şi Naaman, Ehi şi Roş, Mupim şi Hupim şi Ard.

22. Aceştia sunt fiii Rahelei, care i s-au născut lui Iacov; toate sufletele erau paisprezece.

23. Şi fiii lui Dan: Huşim.

24. Şi fiii lui Neftali*: Iahţeel şi Guni şi Ieţer şi Şilem.

25. Aceştia sunt fiii Bilhei*, pe care a dat-o* Laban fiicei sale Rahela; şi ea a născut pe aceştia lui Iacov; toate sufletele erau şapte.

26. Toate sufletele* care au venit cu Iacov în Egipt, care au ieşit din coapsele lui, în afară de soţiile fiilor lui Iacov, toate sufletele au fost şaizeci şi şase.

27. Şi fiii lui Iosif, care s-au născut în Egipt, au fost două suflete. Toate sufletele* casei lui Iacov care au venit în Egipt au fost şaptezeciÎn Septuaginta şi în Fapt 7.14: „şaptezeci şi cinci“.

Primirea lui Iacov de către Iosif

28. Şi a trimis pe Iuda înaintea lui la Iosif, ca să dea de ştireSau „ca să arate calea înaintea lui la Gosen*.

29. Şi au venit în ţinutul Gosen. Şi Iosif şi-a pregătit carul său şi s-a suit în întâmpinarea lui Israel, tatăl său, în Gosen*. Şi s-a înfăţişat înaintea lui; şi a căzut* pe grumazul lui şi a plâns mult pe grumazul lui.

30. Şi Israel a zis lui Iosif: „De acum* pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa, pentru că tu tot mai trăieşti“.

31. Şi Iosif a zis fraţilor săi şi casei tatălui său: „Mă voi sui* şi îi voi vorbi lui Faraon şi-i voi zice: «Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara Canaanului, au venit la mine.

32. Şi oamenii aceştia sunt păstori, pentru că au fost păzitori de vite; şi ei şi-au adus turmele şi cirezile şi tot ce au».

33. Şi va fi aşa: când vă va chema Faraon şi va zice: «Care* este ocupaţia voastră?»,

34. să spuneţi: «Robii* tăi au văzut de vite din tinereţea* noastră şi până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri»; ca să puteţi locui în ţaraSau „pământul“ Gosen, pentru că orice păstor este o urâciune* pentru egipteni“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)