GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 35

Iacov la Betel

1. Şi Dumnezeu a zis lui Iacov: „Ridică-te, suie-te la Betel* şi locuieşte acolo şi fă acolo un altar lui Dumnezeu care* ţi S-a arătat când* ai fugit de faţa fratelui tău Esau“.

2. Şi Iacov a zis casei* sale şi tuturor celor care erau cu el: „Scoateţi dumnezeii* străini care sunt în mijlocul vostru şi curăţiţi-vă* şi schimbaţi-vă hainele.

3. Şi să ne ridicăm şi să ne suim la Betel; şi voi face acolo un altar Dumnezeului care mi-a răspuns* în ziua strâmtorării mele şi care a fost* cu mine pe drumul pe care am umblat“.

4. Şi au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâna lor şi cerceii* care erau în urechile lor. Şi Iacov i-a ascuns sub* stejarulSau „terebintul“ care era lângă Sihem.

5. Şi au plecat; şi spaima* lui Dumnezeu a fost peste cetăţile care erau împrejurul lor şi n-au urmărit pe fiii lui Iacov.

6. Şi Iacov a venit la Luz*, adică Betel, care este în ţara Canaanului, el şi tot poporul care era cu el.

7. Şi a zidit* acolo un altar şi a numit locul El-BetelDumnezeul casei lui Dumnezeu, pentru că acolo* i Se descoperise Dumnezeu, când fugea dinaintea fratelui său.

8. Şi Debora, doica* Rebecăi, a murit; şi a fost înmormântată mai jos de Betel, sub stejar; şi acestuia i s-a pus numele Alon-BacutStejarul plângerii.

9. Şi Dumnezeu S-a arătat* din nou lui Iacov, când s-a întors din Padan-Aram, şi l-a binecuvântat*.

10. Şi Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov*: numele tău nu se va mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel*“. Şi i-a pus numele Israel.

11. Şi Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul Atotputernic! Fii roditor şi înmulţeşte-te! o naţiune* şi o mulţime de naţiuni vor fi din tine; şi împăraţi vor ieşi din coapsele tale.

12. Şi ţara pe care am dat-o* lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da ţie şi voi da ţara seminţei tale după tine“.

13. Şi Dumnezeu S-a înălţat* de la el în locul unde vorbise cu el.

14. Şi Iacov a ridicat* un stâlp în locul unde vorbise cu el, un stâlp de piatră: şi a turnat pe el un dar de băutură şi a turnat untdelemn pe el.

15. Şi Iacov a pus locului unde vorbise Dumnezeu cu el numele Betel*.

Moartea Rahelei

16. Şi au plecat de la Betel. Şi era încă o depărtare până să ajungă la Efrata*; şi Rahela a fost în durerile naşterii şi a avut o naştere grea.

17. Şi a fost aşa: când era ea în chinuri de naştere, moaşa i-a zis: „Nu te teme, pentru că şi acesta îţi este* fiu“.

18. Şi a fost aşa: când îşi dădea ea sufletulSau „când sufletul ei pleca“ – pentru că murea – i-a pus numele Ben-OniFiu al durerii mele, dar tatăl său l-a numit BeniaminFiu al dreptei.

19. Şi Rahela a murit şi a fost înmormântată pe drumul spre Efrata*, adică Betleem.

20. Şi Iacov a ridicat un stâlp deasupra mormântului ei, care este stâlpul mormântului Rahelei până* în ziua aceasta.

Fiii lui Iacov

21. Şi Israel a plecat şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-EderTurnul turmelor*.

22. Şi a fost aşa: pe când locuia Israel în ţara aceea, Ruben a mers şi s-a culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui său; şi Israel a auzit.

Şi fiii lui Iacov au fost doisprezece.

23. Fiii Leei*: Ruben, întâiul-născut al lui Iacov, şi Simeon şi Levi şi Iuda şi Isahar şi Zabulon.

24. Fiii Rahelei*: Iosif şi Beniamin.

25. Şi fiii Bilhei*, roaba Rahelei: Dan şi Neftali.

26. Şi fiii Zilpei*, roaba Leei: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27. Şi Iacov a venit la Isaac, tatăl său, la Mamre*, în Chiriat-Arba, care este Hebron*, unde locuiseră temporar Avraam şi Isaac.

28. Şi zilele lui Isaac* au fost o sută optzeci de ani.

29. Şi Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost* adăugat la poporul său, bătrân şi sătul de zile. Şi Esau şi Iacov, fiii săi, l-au înmormântat*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)