GenezaSau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

Capitolul 36

Urmaşii lui Esau

1. Şi aceştia sunt urmaşii lui Esau, adică Edom*.

2. Esau şi-a luat* soţiile dintre fiicele lui Canaan: pe Ada, fiica lui Elon hetitul, şi pe Oholibama*, fiica lui Ana, fiica lui Ţibeon hevitul,

3. şi pe Basmat*, sora lui Nebaiot, fiica lui Ismael.

4. Şi Ada* a născut lui Esau pe Elifaz; şi Basmat a născut pe Reuel.

5. Şi Oholibama a născut pe Ieuş şi pe Iaelam şi pe Core. Aceştia sunt fiii lui Esau care i s-au născut în ţara Canaanului.

6. Şi Esau şi-a luat soţiile şi fiii şi fiicele şi toate sufletele din casa lui şi vitele şi toate animalele şi toate avuţiile pe care le agonisise în ţara Canaanului şi s-a dus într-o ţară departe de fratele său Iacov.

7. Pentru că averea* lor era prea mare pentru ca ei să locuiască împreună, iar ţara locuirii lor temporare* nu-i putea cuprinde, din cauza vitelor lor.

8. Şi Esau a locuit în muntele* Seir: Esau este Edom.

9. Şi aceştia sunt urmaşii lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir.

10. Acestea sunt numele fiilor lui Esau: Elifaz*, fiul Adei, soţia lui Esau, şi Reuel, fiul Basmatei, soţia lui Esau.

11. Şi fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo şi Gaetam şi Chenaz.

12. Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; şi ea a născut lui Elifaz pe Amalec*. Aceştia sunt fiii Adei, soţia lui Esau.

13. Şi aceştia sunt fiii lui Reuel: Nahat şi Zerah, Şama şi Miza. Aceştia sunt fiii din Basmat, soţia lui Esau.

14. Şi aceştia sunt fiii Oholibamei, fiica lui Ana, fiica lui Ţibeon, soţia lui Esau: ea a născut lui Esau pe Ieuş, Iaelam şi Core.

15. Acestea sunt căpeteniileCapii familiilor fiilor lui Esau; fiii lui Elifaz, cel întâi-născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz,

16. căpetenia Core, căpetenia Gaetam şi căpetenia Amalec. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara lui Edom. Aceştia sunt fiii din Ada.

17. Şi aceştia sunt fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Şama, căpetenia Miza. Acestea sunt căpeteniile din Reuel în ţara lui Edom. Aceştia sunt fiii din Basmat, soţia lui Esau.

18. Şi aceştia sunt fiii Oholibamei, soţia lui Esau: căpetenia Ieuş, căpetenia Iaelam şi căpetenia Core; acestea sunt căpeteniile din Oholibama, fiica lui Ana, soţia lui Esau.

19. Aceştia sunt fiii lui Esau şi acestea sunt căpeteniile lor: el este Edom.

Urmaşii lui Seir

20. Aceştia sunt fiii lui Seir* horitul*, locuitorii ţării: Lotan şi Şobal şi Ţibeon şi Ana

21. şi Dişon şi Eţer şi Dişan. Acestea sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir în ţara lui Edom.

22. Şi fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam; şi sora lui Lotan, Timna.

23. Şi aceştia sunt fiii lui Şobal: Alvan şi Manahat şi Ebal, Şefo şi Onam.

24. Şi aceştia sunt fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. Acesta-i Ana care a găsit izvoare caldeSau „catâri“ în pustiu, pe când păştea măgarii tatălui său, Ţibeon.

25. Şi aceştia sunt fiii lui Ana: Dişon* şi Oholibama, fiica lui Ana.

26. Şi aceştia sunt fiii lui Dişon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi Cheran.

27. Şi aceştia sunt fiii lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Acan.

28. Şi aceştia sunt fiii lui Dişan: Uţ şi Aran.

29. Acestea sunt căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Şobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana,

30. căpetenia Dişon, căpetenia Eţer, căpetenia Dişan. Acestea sunt căpeteniile horiţilor, după căpeteniile lor în ţara Seir.

Împăraţii Edomului

31. Şi aceştia sunt împăraţii* care au împărăţit în ţara Edomului, mai înainte de a împărăţi un împărat peste fiii lui Israel.

32. Şi Bela, fiul lui Beor, a împărăţit în Edom; şi numele cetăţii lui era Dinhaba.

33. Şi Bela a murit; şi în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.

34. Şi Iobab a murit; şi în locul lui a împărăţit Huşam din ţara temaniţilor.

35. Şi Huşam a murit; şi în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad, care a bătut pe Madian în câmpia lui Moab; şi numele cetăţii lui era Avit.

36. Şi Hadad a murit; şi în locul lui a împărăţit Samla din Masreca.

37. Şi Samla a murit; şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot, lângă râu.

38. Şi Saul a murit; şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor.

39. Şi Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit; şi în locul lui a împărăţit HadarSau „Hadad“*. Şi numele cetăţii lui era Pau; şi numele soţiei lui a fost Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.

40. Şi acestea sunt numele căpeteniilor* din Esau, după familiile lor, după locurile lor, cu numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

41. căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

42. căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

43. căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile din Edom, după locuinţele lor, în ţara stăpânirii lor. Acesta este Esau, tatăl lui Edom.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)