NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 26

A doua numărătoare

1. Şi a fost aşa: după plagă*, Domnul a vorbit lui Moise şi lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, zicând:

2. „Număraţi* capetele întregii adunări a fiilor lui Israel de la vârsta de douăzeci* de ani în sus, după casele părinţilor lor, ale tuturor celor care pot ieşi la luptă în Israel“.

3. Şi Moise şi preotul Eleazar au vorbit cu ei în câmpiile* Moabului, lângă Iordan, la IerihonSau „Iordanul Ierihonului“, zicând:

4. „Număraţi de la vârsta de douăzeci de ani în sus, după cum a poruncit* Domnul lui Moise şi fiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului“:

Fiii lui Ruben

5. Ruben*, întâiul-născut al lui Israel. Fiii lui Ruben: de la Enoh, familia enohiţilor; de la Palu, familia paluiţilor;

6. de la Heţron, familia heţroniţilor; de la Carmi, familia carmiţilor.

7. Acestea sunt familiile rubeniţilor. Şi cei număraţi dintre ei au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci*.

8. Şi fiii lui Palu: Eliab.

9. Şi fiii lui Eliab: Nemuel şi Datan şi Abiram. Aceştia sunt acel Datan* şi acel Abiram, chemaţi* din adunare, care s-au răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron în ceata lui Core, când s-au răsculat împotriva Domnului.

10. Şi pământul* şi-a deschis gura şi i-a înghiţit împreună cu Core, când a murit adunarea, când a mistuit focul pe cei două sute cincizeci de bărbaţi: şi ei au fost un semnLit. „un steag“*.

11. Dar fiii* lui Core n-au murit.

Fiii lui Simeon

12. Fiii lui Simeon, după familiile lor: de la Nemuel*, familia nemueliţilor; de la Iamin, familia iaminiţilor; de la Iachin*, familia iachiniţilor;

13. de la Zerah*, familia zerahiţilor; de la Saul, familia sauliţilor.

14. Acestea sunt familiile simeoniţilor*: douăzeci şi două de mii două sute.

Fiii lui Gad

15. Fiii lui Gad, după familiile lor: de la Ţefon*, familia ţefoniţilor; de la Haghi, familia haghiţilor; de la Şuni, familia şuniţilor;

16. de la Ozni, familia ozniţilor; de la Eri, familia eriţilor;

17. de la Arod*, familia arodiţilor; de la Areli, familia areliţilor.

18. Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei număraţi ai lor, patruzeci de mii cinci sute*.

Fiii lui Iuda

19. Fiii lui Iuda: Er* şi Onan; iar Er şi Onan au murit în ţara Canaanului.

20. Şi fiii* lui Iuda, după familiile lor: de la Şela, familia şelaniţilor; de la Pereţ, familia pereţiţilor; de la Zerah, familia zerahiţilor.

21. Şi fiii lui Pereţ: de la Heţron, familia heţroniţilor; de la Hamul, familia hamuliţilor.

22. Acestea sunt familiile lui Iuda, după cei număraţi ai lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute*.

Fiii lui Isahar

23. Fiii* lui Isahar, după familiile lor: de la Tola, familia tolaiţilor; de la Pua, familia puaniţilor;

24. de la Iaşub, familia iaşubiţilor; de la Şimron, familia şimroniţilor.

25. Acestea sunt familiile lui Isahar, după cei număraţi ai lor: şaizeci şi patru de mii trei sute*.

Fiii lui Zabulon

26. Fiii* lui Zabulon, după familiile lor: de la Sered, familia serediţilor; de la Elon, familia eloniţilor; de la Iahleel, familia iahleeliţilor.

27. Acestea sunt familiile lui Zabulon, după cei număraţi ai lor: şaizeci de mii cinci sute*.

Fiii lui Iosif Fiii lui Manase

28. Fiii* lui Iosif, după familiile lor: Manase şi Efraim.

29. Fiii lui Manase: de la Machir*, familia machiriţilor; şi Machir a născut pe Galaad; de la Galaad, familia galaadiţilor.

30. Aceştia sunt fiii lui Galaad: de la Iezer*, familia iezeriţilor; de la Helec, familia helechiţilor.

31. De la Asriel, familia asrieliţilor; de la Sihem, familia sihemiţilor.

32. De la Şemida, familia şemidaiţilor; de la Hefer, familia heferiţilor.

33. Şi Ţelofhad*, fiul lui Hefer, n-avea fii, ci fiice; şi numele fiicelor lui Ţelofhad erau: Mahla şi Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.

34. Acestea sunt familiile lui Manase; şi cei număraţi ai lor: cincizeci şi două de mii şapte sute*.

Fiii lui Efraim

35. Aceştia sunt fiii* lui Efraim, după familiile lor: de la Şutelah, familia şutelahiţilor; de la Becher, familia becheriţilor; de la Tahan, familia tahaniţilor.

36. Şi aceştia sunt fiii lui Şutelah: de la Eran, familia eraniţilor.

37. Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după cei număraţi ai lor: treizeci şi două de mii cinci sute*. Aceştia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor.

Fiii lui Beniamin

38. Fiii* lui Beniamin, după familiile lor: de la Bela, familia belaiţilor; de la Aşbel, familia aşbeliţilor; de la Ahiram, familia ahiramiţilor.

39. De la Şufam, familia şufamiţilor; de la Hufam, familia hufamiţilor.

40. Şi fiii lui Bela*: Ard şi Naaman; de la Ard, familia ardiţilor; şi de la Naaman, familia naamaniţilor.

41. Aceştia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor; şi cei număraţi ai lor: patruzeci şi cinci de mii şapte sute*.

Fiii lui Dan

42. Aceştia sunt fiii* lui Dan, după familiile lor: de la Şuham, familia şuhamiţilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după familiile lor.

43. Toate familiile şuhamiţilor, după cei număraţi ai lor: şaizeci şi patru de mii patru sute*.

Fiii lui Aşer

44. Fiii* lui Aşer, după familiile lor: de la Imna, familia imniţilor; de la Işvi, familia işviţilor; de la Beria, familia beriiţilor.

45. De la fiii lui Beria: de la Heber, familia heberiţilor; de la Malchiel, familia malchieliţilor.

46. Şi numele fiicei lui Aşer a fost Serah.

47. Acestea sunt familiile fiilor lui Aşer, după cei număraţi ai lor: cincizeci şi trei de mii patru sute.

Fiii lui Neftali

48. Fiii* lui Neftali, după familiile lor: de la Iahţeel, familia iahţeeliţilor; de la Guni, familia guniţilor;

49. de la Ieţer, familia ieţeriţilor; de la Şilem, familia şilemiţilor.

50. Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor, şi cei număraţi ai lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute*.

51. Aceştia sunt cei număraţi ai fiilor lui Israel: şase sute una mii şapte sute treizeci*.

52. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

53. „La aceştia* să se împartă ţara spre moştenire, după numărul numelor.

54. Celor* mai mulţi să le dai mai mare moştenire şi celor mai puţini să le dai mai mică moştenire; fiecăruia să i se dea moştenirea lui, după cei număraţi ai săi.

55. Totuşi ţara să se împartă prin sorţ*: să moştenească după numele seminţiilor părinţilor lor.

56. Moştenirea lor să se împartă după sorţ, între mai mulţi sau mai puţiniSau „fie mult sau puţin“.

Numărătoarea leviţilor

57. Şi aceştia sunt cei număraţi ai leviţilor*, după familiile lor: de la Gherşon, familia gherşoniţilor; de la Chehat, familia chehatiţilor; de la Merari, familia merariţilor.

58. Acestea sunt familiile lui Levi: familia libniţilor, familia hebroniţilor, familia mahliţilor, familia muşiţilor, familia coriţilor. Şi Chehat a născut pe Amram*.

59. Şi numele soţiei lui Amram a fost Iochebed*, fiica lui Levi, care i s-a născut lui Levi în Egipt; şi ea a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise şi pe Maria, sora lor.

60. Şi lui Aaron* i s-au născut Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

61. Şi Nadab* şi Abihu au murit, când au adus foc străin înaintea Domnului.

62. Şi cei* număraţi ai lor au fost douăzeci şi trei de mii, toată partea bărbătească, de la vârsta de o lună în sus; pentru că ei n-au fost număraţi* printre fiii lui Israel, pentru că lor nu li s-a dat* moştenire printre fiii lui Israel.

63. Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi de preotul Eleazar, care au numărat pe fiii lui Israel în câmpiile* Moabului, lângă Iordan, la Ierihon.

64. Şi printre aceştia* n-a fost nici unul din cei număraţi de Moise şi de preotul Aaron, care au numărat pe fiii lui Israel în pustiul Sinai.

65. Pentru că Domnul zisese despre ei: „Să moară în pustiu*“. Şi n-a rămas un om dintre ei, în afară* de Caleb, fiul lui Iefune, şi de Iosua, fiul lui Nun.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)