NumeriSau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“

Capitolul 3

Leviţii puşi deoparte

1. Şi acestea sunt generaţiile lui Aaron şi ale lui Moise, în ziua când a vorbit Domnul cu Moise pe muntele Sinai.

2. Şi acestea sunt numele fiilor* lui Aaron: cel întâi-născut, Nadab, şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoţii care au fost unşi*, pe care i-a consacratLit. „cărora le-a umplut mâinile“ ca să fie în slujba de preoţi.

4. Şi Nadab* şi Abihu au murit înaintea Domnului când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustiul Sinai, şi n-au avut copii. Şi Eleazar şi Itamar au slujit ca preoţi în faţa lui Aaron, tatăl lor.

Slujba leviţilor

5. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

6. „Apropie seminţia* lui Levi şi pune-i să stea înaintea preotului Aaron, ca să-i slujească.

7. Şi ei să păzească cele de păzit ale lui şi cele de păzit ale întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii, ca să facă slujba* cortului.

8. Şi să păzească* toate uneltele cortului întâlnirii şi cele de păzit ale fiilor lui Israel, ca să facă slujba cortului.

9. Şi să dai pe leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei sunt dăruiţi lui, daţi dintre fiii lui Israel.

10. Şi pe Aaron şi pe fiii lui să-i rânduieşti* ca să îndeplinească datoriile preoţiei lor; şi străinul* care se va apropia să fie omorât“.

11. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

12. „Şi Eu, iată, am luat* pe leviţi dintre fiii lui Israel, în locul oricărui întâi-născut care deschide pântecele, între fiii lui Israel; şi leviţii să fie ai Mei.

13. Pentru că orice întâi-născut* este al Meu; în ziua* când am lovit pe orice întâi-născut în ţara Egiptului, Mi-am sfinţit pe orice întâi-născut în Israel, de la om până la animal; sunt ai Mei. Eu sunt Domnul“.

Familiile leviţilor

14. Şi Domnul a vorbit lui Moise în pustiul Sinai*, zicând:

15. „Numără* pe fiii lui Levi, după casele părinţilor lor, după familiile lor; să numeri pe fiecare de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus“.

16. Şi Moise i-a numărat, după cuvântulLit. „gura“ Domnului, cum i se poruncise.

17. Şi aceştia sunt fiii* lui Levi, după numele lor: Gherşon şi Chehat şi Merari.

18. Şi acestea sunt numele fiilor lui Gherşon, după familiile lor: Libni* şi Şimei.

19. Şi fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram* şi Iţehar, Hebron şi Uziel.

20. Şi fiii lui Merari, după familiile lor: Mahli* şi Muşi. Acestea sunt familiile leviţilor după casele părinţilor lor.

21. Din Gherşon au fost: familia libniţilor şi familia şimeiţilor; acestea sunt familiile gherşoniţilor.

22. Cei număraţi ai lor, după numărul tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus, cei număraţi ai lor au fost şapte mii cinci sute.

23. Familiile gherşoniţilor şi-au aşezat tabăra* în spatele cortului spre apus.

24. Şi căpetenia casei tatălui gherşoniţilor a fost Eliasaf, fiul lui Lael.

25. Şi cele de păzit* ale fiilor lui Gherşon în cortul întâlnirii erau: cortul* şi acoperişul, învelitoarea* lui şi perdeaua* de la intrarea cortului întâlnirii

26. şi pânzele* curţii şi perdeaua* de la intrarea curţii care înconjoară cortul şi altarul şi funiile* lui: pentru toată slujba lui.

27. Şi din Chehat au fost: familia amramiţilor* şi familia iţehariţilor şi familia hebroniţilor şi familia uzieliţilor. Acestea sunt familiile chehatiţilor.

28. După numărul tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună în sus, erau opt mii şase sute, care aveau paza sfântului locaş.

29. Familiile fiilor lui Chehat şi-au aşezat tabăra* în latura cortului dinspre sud*.

30. Şi căpetenia casei tatălui familiei chehatiţilor a fost Eliţafan, fiul lui Uziel.

31. Şi cele de păzit* ale lor erau: chivotul* şi masa* şi sfeşnicul* şi altarele* şi uneltele sfântului locaş cu care îşi făceau slujba şi perdeaua* şi tot ce ţine de slujba ei.

32. Şi căpetenia mai-marilor leviţilor, Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă supravegherea peste cei care au paza sfântului locaş.

33. Din Merari au fost: familia mahliţilor şi familia muşiţilor.

34. Acestea sunt familiile din Merari. Şi cei număraţi ai lor, după numărul tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună în sus, erau şase mii două sute.

35. Şi căpetenia casei tatălui familiilor lui Merari a fost Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei şi-au aşezat tabăra* în latura cortului dinspre nord*.

36. Şi slujba pazei* fiilor lui Merari era: scândurile cortului şi drugii lui şi stâlpii lui şi postamentele lui şi toate uneltele lui şi toată slujba lui

37. şi stâlpii curţii de jur-împrejur şi postamentele lor şi cârligele lor şi funiile lor.

38. Şi cei care şi-au aşezat tabăra* înaintea cortului spre răsărit*, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui, au fost Moise şi Aaron şi fiii săi, care aveau paza sfântului locaş*, în locul pazei* fiilor lui Israel; şi străinul* care se va apropia să fie omorât.

39. Toţi cei număraţi dintre leviţi, pe care i-au numărat Moise şi Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi cei de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus erau douăzeci şi două de mii*.

Răscumpărarea întâilor-născuţi

40. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Numără pe toţi întâii-născuţi* de parte bărbătească dintre fiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, şi ia-le numărul numelor.

41. Şi să iei* pe leviţi pentru Mine (Eu sunt Domnul), în locul tuturor celor întâi-născuţi dintre fiii lui Israel, şi animalele leviţilor în locul tuturor întâilor-născuţi dintre animalele fiilor lui Israel“.

42. Şi Moise a numărat pe toţi cei întâi-născuţi dintre fiii lui Israel, cum îi poruncise Domnul.

43. Şi toţi întâii-născuţi de parte bărbătească, după numărul numelor, de la vârsta de o lună în sus, după numărătoarea lor, au fost douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.

44. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

45. „Ia* pe leviţi în locul tuturor celor întâi-născuţi dintre fiii lui Israel şi animalele leviţilor în locul animalelor lor, şi leviţii să fie ai Mei. Eu sunt Domnul.

46. Şi pentru cei răscumpăraţi*, cei două sute şaptezeci şi trei dintre întâii-născuţi ai fiilor lui Israel, care depăşesc* numărul leviţilor,

47. să iei cinci* sicli de fiecare cap; să-i iei după siclul sfântului locaş: douăzeci* de ghere pentru un siclu.

48. Şi să dai lui Aaron şi fiilor lui argintul celor care sunt răscumpăraţi, care depăşesc numărul lor“.

49. Şi Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei care depăşeau numărul celor răscumpăraţi de leviţi.

50. A luat argintul de la întâii-născuţi ai fiilor lui Israel: o mie trei sute şaizeci şi cinci* de sicli, după siclul sfântului locaş.

51. Şi Moise a dat* argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după cuvântul Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)