ExodulSau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“

Capitolul 6

Eliberarea primisă

1. Şi Domnul a zis lui Moise: „Acum vei vedea ce voi face lui Faraon: pentru că prin mână tare* îi va lăsa să plece şi prin mână tare îi va alunga* din ţara lui“.

2. Şi Dumnezeu a vorbit lui Moise şi i-a zis: „Eu sunt Domnul.

3. Şi Eu M-am arătat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul* cel AtotputernicEbr. „El-Şadai“; dar cu Numele Meu* de Domnul nu M-am făcut cunoscut lor.

4. Şi am întărit şi legământul* Meu cu ei, ca să le dau* ţara Canaanului, ţara şederii lor temporare, în care au locuit temporar.

5. Şi am auzit şi suspinul fiilor lui Israel, pe care îi ţin egiptenii în robie, şi Mi-am adus aminte de legământul Meu.

6. De aceea, spune fiilor lui Israel: «Eu sunt Domnul; şi Eu vă voi scoate* de sub poverile egiptenilor şi vă voi elibera din robia lor şi vă voi răscumpăra* cu braţ întins* şi cu mari judecăţi.

7. Şi vă voi lua ca popor* al Meu şi voi fi* Dumnezeul vostru; şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub poverile egiptenilor.

8. Şi vă voi duce în ţara pentru care Mi-am ridicat mâna că o voi da* lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov; şi vă voi da-o în stăpânire*. Eu sunt Domnul!»“

9. Şi Moise a vorbit astfel fiilor lui Israel; dar ei n-au ascultat* pe Moise, din cauza descurajăriiSau „nerăbdării“, „neliniştii duhului“ şi din cauza robiei grele.

10. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

11. „Intră, vorbeşte lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să lase* pe fiii lui Israel să iasă din ţara sa“.

12. Şi Moise a vorbit înaintea Domnului, zicând: „Iată, fiii lui Israel nu ascultă* de mine: şi cum să mă asculte Faraon pe mine, cel cu buze* necircumcise?“

13. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi le-a dat porunci pentru fiii lui Israel şi pentru Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată pe fiii lui Israel din ţara Egiptului.

Familia lui Moise şi a lui Aaron

14. Aceştia sunt capii caselor părinţilor lor: fiii lui Ruben*, întâiul-născut al lui Israel: Enoh şi Palu, Heţron şi Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben.

15. Şi fiii lui Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Saul, fiul unei canaanite. Acestea sunt familiile lui Simeon.

16. Şi acestea sunt numele fiilor lui Levi*, după generaţiile lor: Gherşon şi Chehat şi Merari. Şi anii vieţii lui Levi au fost o sută treizeci şi şapte de ani.

17. Fiii lui Gherşon*: Libni şi Şimei, după familiile lor.

18. Şi fiii lui Chehat*: Amram şi Iţehar şi Hebron şi Uziel. Şi anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani.

19. Şi fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. Acestea sunt familiile lui Levi, după generaţiile lor.

20. Şi Amram* a luat de soţie pe Iochebed, mătuşa sa; şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise. Şi anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şapte de ani.

21. Şi fiii lui Iţehar*: Core şi Nefeg şi Zicri.

22. Şi fiii lui Uziel*: Mişael şi Elţafan şi Sitri.

23. Şi Aaron a luat de soţie pe Elişeba, fiica lui Aminadab*, sora lui Nahşon*; şi ea i-a născut pe Nadab* şi pe Abihu, pe Eleazar şi pe Itamar.

24. Şi fiii lui Core*: Asir şi Elcana şi Abiasaf; acestea sunt familiile coriţilor.

25. Şi Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de soţie pe una din fiicele lui Putiel; şi ea i a născut pe Fineas*. Aceştia sunt capii părinţilor leviţilor, după familiile lor.

26. Aceştia sunt Moise şi Aaron, către care a zis Domnul: „Scoateţi* pe fiii lui Israel din ţara Egiptului, după oştirile* lor“.

27. Aceştia sunt cei care au vorbit* lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată* din Egipt pe fiii lui Israel; aceştia sunt Moise şi Aaron.

28. Şi a fost aşa: în ziua când i-a vorbit Domnul lui Moise în ţara Egiptului,

29. Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: „Eu sunt* Domnul; vorbeşte* lui Faraon, împăratul Egiptului, tot ce-ţi spun Eu“.

30. Şi Moise a zis înaintea Domnului: „Iată, eu sunt cu buze* necircumcise, şi cum mă va asculta Faraon?“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)