DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 33

Binecuvântarea rostită de Moise

1. Şi aceasta este binecuvântarea* cu care a binecuvântat Moise, omul* lui Dumnezeu, pe fiii lui Israel înaintea morţii sale.

2. Şi a zis:

Domnul a venit* din Sinai

şi le-a răsărit* din Seir.

El a strălucit din muntele* Paran

şi a venit cu zecile de mii de sfinţi*.

La dreapta Lui era o lege de foc pentru eiSau „un foc care să-i conducă“.

3. Da, El iubeşte* popoarele;

toţi sfinţii* Săi sunt în mâna Ta

şi şed* la picioarele Tale,

fiecare primeşte* din cuvintele Tale.

4. Moise* ne-a poruncit o lege,

moştenirea* adunării lui Iacov.

5. Şi el era împărat* în Ieşurun*

când se adunau împreună capii poporului

şi seminţiile lui Israel.

6. Trăiască Ruben* şi să nu moară,

şi bărbaţii săi să nu fie puţini la număr“.

7. Şi aceasta despre Iuda:

„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda

şi adu-l la poporul său;

mâinile* sale să lupte pentru el

şi fii Tu ajutorul* lui împotriva asupritorilor lui“.

8. Şi despre Levi* a zis:

„Tumim al tău şi Urim* al tău sunt pentru bărbatul evlavios* al tău,

pe care l-ai încercat* la Masa,

cu care Te-ai certat la apele Meriba,

9. care a zis despre tatăl său şi despre mama sa: «Nu i-am văzut!»

Şi n-a recunoscut* pe fraţii săi

şi n-a cunoscut pe fiii săi;

pentru că ei au păzit* cuvântul Tău

şi au ţinut legământul Tău.

10. Ei vor învăţa* pe Iacov judecăţile Tale

şi pe Israel legea Ta;

ei vor pune* tămâie înaintea nărilor Tale

şi arderea-de-totSau „jertfa întreagă“* pe altarul Tău.

11. Binecuvântează, Doamne, tăria lui

şi să-Ţi fie plăcută* lucrarea mâinilor lui.

Zdrobeşte coapsele potrivnicilor lui

şi ale celor care-l urăsc, ca să nu se mai ridice“.

12. Despre Beniamin* a zis:

„Iubitul* Domnului, el va locui în siguranţă lângă El;

El îl va acoperi* toată ziua

şi va locui între* umerii Săi“.

13. Şi despre Iosif* a zis:

„Binecuvântată* fie de Domnul ţara lui

cu ce este mai scump cerurilor,

cu roua* şi cu adâncimile care se odihnesc jos

14. şi cu roadele cele mai scumpe ale soarelui

şi cu lucrurile cele mai preţioase date de fiecare lună

15. şi cu capetele munţilor străvechi

şi cu lucrurile cele mai scumpe ale dealurilor* eterne

16. şi cu lucrurile cele mai scumpe ale pământului şi ale plinătăţii lui.

Şi bunăvoinţa* Celui care locuia în rug

să vină peste capul* lui Iosif,

peste creştetul capului celui care a fost despărţit dintre fraţii săi.

17. Măreţia lui este ca întâiul-născut* al taurului său

şi coarnele* lui sunt coarne de bivol.

Cu ele va împunge* laolaltă popoarele,

până la marginile pământului.

Acestea sunt zecile de mii* ale lui Efraim

şi acestea sunt miile lui Manase“.

18. Şi despre Zabulon a zis:

„Bucură-te, Zabuloane*, în ieşirea ta,

şi tu, Isahar, în corturile tale!

19. Ei vor chema* popoarele la munte;

acolo vor aduce jertfe* de dreptate,

pentru că vor suge belşugul* mărilor

şi comorile ascunse ale nisipului“.

20. Şi despre Gad a zis:

„Binecuvântat să fie cel care lărgeşte* pe Gad!

El stă întins ca* o leoaică şi sfâşie braţul, chiar creştetul capului.

21. El şi-a ales* cea mai bună parte pentru el,

pentru că acolo este păstratăMoise a murit în teritoriul lui Gad partea legiuitorului*.

Şi a venit cu capii* poporului;

şi dreptatea* Domnului şi judecăţile Lui

le-a făcut cu Israel“.

22. Şi despre Dan* a zis:

„Dan este un pui* de leu,

el se aruncă* din Basan“.

23. Şi despre Neftali a zis:

„Neftali*, sătul de bunăvoinţă

şi copleşit de binecuvântarea Domnului,

stăpâneşte apusulSau „marea“* şi sudul!“

24. Şi despre Aşer a zis:

„Binecuvântat* să fie Aşer în fii,

să fie plăcut fraţilor săi

şi să-şi înmoaie* piciorul în untdelemn.

25. Zăvoarele* tale vor fi fier şi aramă

şi putereaSau „odihna“ ta ca* zilele tale.

26. Nimeni* nu este ca Dumnezeul lui Ieşurun*,

care călăreşte* pe ceruri în ajutorul tău,

şi pe nori în măreţia Sa.

27. Locuinţa* ta este Dumnezeul cel etern.

Şi dedesubt sunt braţele cele eterne

şi El va alunga* pe vrăjmaş dinaintea ta

şi va zice*: «Nimiceşte-l!»

28. Şi Israel* va locui singur în siguranţă;

fântâna* lui Iacov, într-o ţară de grâu şi de must,

şi cerurile* sale vor picura rouă.

29. Ferice* de tine, Israele!

Cine* este ca tine, un popor salvat de Domnul –

scutul* ajutorului tău

şi sabia gloriei* tale?

Şi vrăjmaşii tăi se vor pleca adâncSau „se vor face mici de frică* înaintea ta

şi vei călca peste înălţimile* lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)