DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 29

Legământul cu ţara Moabului

1. Unele traduceri pun acest verset la sfârşitul Capitolului 28Acestea sunt cuvintele legământului pe care a poruncit Domnul lui Moise să-l încheie cu fiii lui Israel în ţara Moabului, în afară de legământul* pe care-l făcuse cu ei în Horeb.

2. Şi Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Aţi văzut* tot ce a făcut Domnul înaintea ochilor voştri, în ţara Egiptului, lui Faraon şi tuturor robilor lui şi întregii lui ţări:

3. încercările* mari pe care ţi le-au văzut ochii, acele semne şi minuni mari.

4. Dar Domnul nu v-a dat inimă să cunoaşteţi* şi ochi să vedeţi* şi urechi să auziţi, până în ziua aceasta.

5. Şi v-am dus patruzeci* de ani prin pustiu; hainele* nu vi s-au învechit pe voi şi sandaua nu ţi s-a învechit pe picior.

6. N-aţi mâncat* pâine, nici n-aţi băut vin sau băutură tare, ca să cunoaşteţi că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

7. Şi aţi venit* la locul acesta; şi Sihon, împăratul Hesbonului, şi Og, împăratul Basanului, au ieşit împotriva noastră la luptă, şi noi i-am bătut.

8. Şi am luat ţara lor şi am dat-o* de moştenire rubeniţilor şi gadiţilor şi la jumătate din seminţia manasiţilor.

9. Deci păziţi* cuvintele acestui legământ şi faceţi-le, ca să prosperaţi* în tot ce faceţi.

10. Voi staţi astăzi toţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru: capii voştri, seminţiile voastre, bătrânii voştri şi conducătoriiSau „cărturarii“; (şi în 31.28) voştri, toţi bărbaţii lui Israel,

11. micuţii voştri, femeile voastre şi străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel* care-ţi taie lemnul până la cel care-ţi aduce apa,

12. ca să intri în legământul Domnului Dumnezeului tău şi în jurământul* Său, pe care-l întăreşte Domnul Dumnezeul tău cu tine astăzi:

13. ca să te întărească drept popor* al Său şi să-ţi fie Dumnezeu, cum ţi-a spus* şi cum a jurat* părinţilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov.

14. Şi nu numai cu voi fac* acest legământ şi acest jurământ,

15. ci cu acela care stă aici astăzi cu noi înaintea Domnului Dumnezeului nostru şi cu cel* care nu este astăzi aici, cu noi

16. (pentru că ştiţi cum am locuit noi în ţara Egiptului şi cum am trecut prin mijlocul naţiunilor printre care aţi trecut;

17. şi aţi văzut urâciunile lor şi idoliiLit. „dumnezeii lor murdari“ lor, lemn* şi piatră, argint şi aur, care erau printre ei),

18. ca nu cumva să fie între voi vreun bărbat sau femeie sau familie sau seminţie a cărei inimă* să se întoarcă astăzi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să meargă să slujească dumnezeilor acestor naţiuni; ca nu cumva să fie între voi o rădăcină* care să aducă otravă şi pelin şi să se întâmple,

19. când aude cuvintele acestui blestemSau „jurământ“, să se binecuvânteze singur în inima sa, zicând: «Voi avea pace, chiar dacă umblu în îndărătnicia* inimii mele, ca să adaug* beţia la sete».

20. Domnul nu-l va ierta*, ci mânia* Domnului şi gelozia* Lui vor fumega atunci împotriva acelui bărbat şi vor veni peste el toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta; şi Domnul îi va şterge* numele de sub ceruri.

21. Şi Domnul îl va deosebi dintre toate seminţiile lui Israel, spre rău, după toate blestemele legământului care este scris* în cartea aceasta a legii.

22. Şi generaţia care va veni, fiii voştri care se vor ridica după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară îndepărtată vor zice, când vor vedea* plăgile ţării acesteia şi bolile ei, cu care a lovit-o Domnul,

23. că tot ogorul ei va fi pucioasă* şi sare, arzând*, şi nu va fi semănată, nici nu va rodi, nici nu va creşte verdeaţă în ea, ca surparea* Sodomei şi Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia Sa şi în furia Sa.

24. Toate naţiunile vor zice: «Pentru ce* a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Ce este aprinderea acestei mari mânii?»

25. Şi vor zice: «Pentru că au părăsit legământul Domnului Dumnezeului părinţilor lor, pe care-l făcuse cu ei, când i-a scos din ţara Egiptului,

26. şi au mers şi au slujit altor dumnezei şi s-au închinat lor, dumnezei pe care ei nu i-au cunoscut şi El nu li i-a împărţit.

27. Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva ţării, ca să aducă* asupra ei toate blestemele care sunt scrise în cartea aceasta.

28. Şi Domnul i-a dezrădăcinat* din pământul lor cu mânie şi cu furie şi cu mare indignare şi i-a aruncat într-o altă ţară, ca în ziua aceasta».

29. Cele ascunse* sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, dar cele descoperite* sunt ale noastre şi ale fiilor noştri pentru totdeauna, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)