DeuteronomulSau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“

Capitolul 31

Ultimele sfaturi ale lui Moise. Iosua

1. Şi Moise a mers şi a spus cuvintele acestea către tot Israelul.

2. Şi a zis: „Eu astăzi sunt de o sută douăzeci* de ani: nu mai pot ieşi* şi intra şi Domnul mi-a zis: «Tu nu vei trece* Iordanul acesta».

3. Domnul Dumnezeul tău, El Însuşi va trece* înaintea ta, El va nimici naţiunile acestea dinaintea ta şi le vei stăpâni; şi Iosua, el va trece înaintea ta, cum a zis* Domnul.

4. Şi Domnul le va face* cum a făcut lui Sihon* şi lui Og, împăraţii amoriţilor, şi ţării lor, pe care i-a nimicit.

5. Şi Domnul îi va da* înaintea voastră; să le faceţi după toată porunca pe care v-am poruncit-o.

6. Fiţi tari* şi curajoşi, nu vă temeţi* de ei, nici nu vă îngroziţi înaintea lor; pentru că Domnul Dumnezeul tău, El Însuşi* va merge cu tine; El nu te va lăsa şi nu te va părăsi*“.

7. Şi Moise l-a chemat pe Iosua şi i-a zis înaintea ochilor întregului Israel: „Fii tare* şi curajos, pentru că tu vei intra cu poporul acesta în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor lor că le-o va da şi tu îi vei face s-o moştenească!

8. Şi Domnul Însuşi* va merge înaintea ta: El va fi cu tine*; El nu te va lăsa şi nu te va părăsi; nu te teme, nici nu te înspăimânta!“

Citirea legii

9. Şi Moise a scris legea aceasta şi a dat-o* preoţilor, fiii lui Levi, care purtau* chivotul legământului Domnului, şi tuturor bătrânilor lui Israel.

10. Şi Moise le-a poruncit, zicând: „La sfârşitul fiecăror şapte ani, la timpul hotărât al anului iertării*, la sărbătoarea Corturilor*,

11. când va veni tot Israelul să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul* pe care-l va alege, să citeşti* legea aceasta înaintea întregului Israel, în auzul lor.

12. Adună poporul, pe bărbaţi şi pe femei şi pe cei micuţi şi pe străinul care este înăuntrul porţilor tale, ca să audă şi să înveţe* şi să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru şi să ia seama să împlinească toate cuvintele legii acesteia.

13. Şi fiii lor, care n-o cunosc*, s-o audă* şi s-o înveţe, ca să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în toate zilele cât veţi trăi pe pământul în care treceţi Iordanul, ca să-l stăpâniţi“.

Israel va călca legământul

14. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, ţi s-au apropiat zilele ca să mori*; cheamă pe Iosua şi înfăţişaţi-vă la cortul întâlnirii, ca să-i dau* poruncă“. Şi Moise şi Iosua au mers şi s-au înfăţişat la cortul întâlnirii.

15. Şi Domnul S-a arătat* la cort, în stâlpul de nor; şi stâlpul de nor stătea deasupra intrării cortului.

16. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi* cu părinţii tăi, şi poporul acesta se va ridica* şi va curvi* cu dumnezeii străini ai ţării în care intră şi Mă va părăsi* şi va călca* legământul Meu pe care l-am făcut cu ei.

17. Şi mânia* Mea se va aprinde împotriva lor în ziua aceea şi-i voi părăsi* şi-Mi voi ascunde* faţa de ei; şi ei vor fi devoraţi, şi-i vor găsi multe rele şi strâmtorări, şi vor zice în ziua aceea: «Nu m-au găsit* aceste rele* pentru că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?»

18. Şi-Mi voi ascunde de tot faţa în ziua aceea, pentru tot răul pe care l-au făcut, pentru că s-au întors spre alţi dumnezei.

19. Şi acum scrieţi-vă cântarea aceasta; şi fiii lui Israel s-o înveţe, pune-o în gurile lor, ca această cântare să-Mi slujească de mărturie* împotriva fiilor lui Israel.

20. Pentru că îi voi duce pe pământul* pe care l-am jurat părinţilor lor, în care curge lapte şi miere; şi vor mânca şi se vor sătura şi se vor îngrăşa* şi se vor întoarce* spre alţi dumnezei şi le vor sluji şi Mă vor dispreţui şi vor călca legământul Meu.

21. Şi va fi aşa: când îl vor găsi multe* rele şi strâmtorări, cântarea aceasta va mărturisi împotriva lui, ca o mărturie, pentru că nu va fi uitată din gura seminţei lui; pentru că Eu cunosc* gândurile pe care şi le face el astăzi, înainte de a-l duce* Eu în ţara pe care le-am jurat-o“.

22. Şi Moise a scris cântarea aceasta în aceeaşi zi şi a învăţat-o fiilor lui Israel.

23. Şi Domnul a poruncit* lui Iosua, fiul lui Nun, zicând: „Fii tare* şi curajos; pentru că tu vei duce pe fiii lui Israel în ţara pe care le-am jurat-o; şi Eu voi fi cu tine*“.

24. Şi a fost aşa: după ce a terminat Moise de scris* toate cuvintele legii acesteia în carte,

25. până la sfârşitul lor, Moise a poruncit leviţilor care purtau chivotul legământului Domnului, zicând:

26. „Luaţi cartea* aceasta a legii şi puneţi-o alături de chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca mărturie* împotriva ta.

27. Pentru că eu cunosc răzvrătirea* ta şi grumazul tău înţepenit*. Iată, încă fiind eu viu cu voi, astăzi, v-aţi răzvrătit împotriva Domnului şi cu cât mai mult după moartea mea!

28. Adunaţi la mine pe toţi bătrânii seminţiilor voastre şi pe conducătorii voştri, ca să spun în auzul lor cuvintele acestea şi să iau cerurile* şi pământul martori împotriva lor.

29. Pentru că ştiu că după moartea mea vă veţi strica* de tot şi vă veţi abate de la calea pe care v-am poruncit-o şi vă va ajunge răul la sfârşitul* zilelor, pentru că veţi face ce este rău în ochii Domnului, ca să-L întărâtaţi la mânie prin lucrarea mâinilor voastre“.

30. Şi Moise a spus în auzul întregii adunări a lui Israel cuvintele cântării acesteia, până la sfârşitul lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)