Cartea a doua a cronicilorSau „A DOUA PARALIPOMENE“, în Septuaginta

Capitolul 11

Măsurile luate de Roboam

1. Şi Roboam a venit* la Ierusalim şi a adunat casa lui Iuda şi a lui Beniamin, o sută optzeci de mii de oameni aleşi, buni pentru război, ca să lupte împotriva lui Israel, ca să aducă împărăţia din nou la Roboam.

2. Dar cuvântul Domnului a fost către Şemaia*, omul lui Dumnezeu, zicând:

3. „Vorbeşte lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, şi la tot Israelul din Iuda şi din Beniamin, zicând:

4. Aşa zice Domnul: «Nu vă suiţi, nici nu vă luptaţi cu fraţii voştri: întoarceţi vă fiecare acasă, pentru că de la Mine este lucrul acesta»“. Şi ei au ascultat de cuvintele Domnului şi s-au întors şi n-au mers împotriva lui Ieroboam.

5. Şi Roboam a locuit în Ierusalim şi a construit cetăţi de apărare în Iuda.

6. Şi a construit Betleemul şi Etamul şi Tecoa,

7. Bet-Ţurul şi Socoul şi Adulamul

8. şi Gatul şi Mareşa şi Ziful

9. şi Adoraimul şi Lachisul, Azeca

10. şi Ţoreea şi Aialonul şi Hebronul, care sunt în Iuda şi în Beniamin, cetăţi întărite.

11. Şi a întărit cetăţile şi a pus în ele comandanţi şi provizii de hrană şi de untdelemn şi de vin;

12. şi a pus scuturi şi suliţe în fiecare cetate; şi le-a întărit foarte mult. Şi Iuda şi Beniamin erau ale lui.

13. Şi preoţii şi leviţii care erau în tot Israelul au ieşit la el din toate hotarele lor,

14. pentru că leviţii au părăsit* împrejurimile lor şi stăpânirile lor şi au venit în Iuda şi la Ierusalim, pentru că Ieroboam* şi fiii săi îi îndepărtaseră din slujba preoţiei Domnului;

15. şi el îşi aşezase* preoţi pentru înălţimile şi pentru ţapiiSau „demonii“ sau „satirii“* şi pentru viţeii* pe care îi făcuse.

16. Şi, după ei, din toate seminţiile lui Israel, aceia care îşi puneau* inima să-L caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel au venit* la Ierusalim să jertfească Domnului Dumnezeului părinţilor lor.

17. Şi ei au întărit* împărăţia lui Iuda şi au făcut tare pe Roboam, fiul lui Solomon, trei ani: pentru că trei ani au umblat în calea lui David şi a lui Solomon.

Familia lui Roboam

18. Şi Roboam şi-a luat de soţie pe Mahalat, fiica lui Ierimot, fiul lui David şi al Abihailei, fiica lui Eliab*, fiul lui Isai.

19. Şi ea i-a născut fii: pe Ieuş şi pe Şemaria şi pe Zaham.

20. Şi, după ea, a luat pe Maaca*, fiica„Fiica“ în sens larg, incluzând şi „nepoata“ lui Absalom*; şi ea i-a născut pe Abiia* şi pe Atai şi pe Ziza şi pe Şelomit.

21. Şi Roboam a iubit pe Maaca, fiica lui Absalom, mai mult decât pe toate soţiile* sale şi ţiitoarele sale (pentru că luase optsprezece soţii şi şaizeci de ţiitoare şi a născut douăzeci şi opt de fii şi şaizeci de fiice).

22. Şi Roboam a pus cap* pe Abiia*, fiul Maacăi, ca să fie căpetenie între fraţii săi, pentru că voia să-l facă împărat.

23. Şi a lucrat cu înţelepciune; şi a împrăştiat pe toţi fiii săi în toate ţinuturile lui Iuda şi ale lui Beniamin, în toate cetăţile* întărite; şi le-a dat hrană foarte multă. Şi le-a luat multe soţii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)