Evanghelia după Matei

Capitolul 18

Mai mare în Împărăţia cerurilor (Mc 9.33-37;Lc 9.46-48)

1. În ceasul acela*, ucenicii au venit la Isus, spunând: „Cine este deci mai mare în Împărăţia cerurilor?“

2. Şi IsusUnele ms. „El“, chemând la Sine un copilaş, l-a pus în mijlocul lor

3. şi a spus: „Adevărat vă spun, dacă* nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum copilaşii, nicidecum nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

4. Oricine* deci se va smeri ca acest copilaş, acela este mai mare în Împărăţia cerurilor.

5. Şi oricine* va primi un astfel de copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte.

Prilejuri de poticnire (Mc 9.42-48;Lc 17.1-2)

6. Dar oricui va face să se poticnească unul singur din aceşti micuţi care cred în Mine, îi este de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moarăPiatră de moară învârtită cu ajutorul unui măgar, mai mare decât piatra de moară învârtită manual şi să fie scufundat în adânculUnele ms. „adâncurile“ mării.

7. Vai de lume, din cauza prilejurilor* de poticnire; pentru că trebuie să vină prilejuri de poticnire; dar vai* de omul acelaUnele ms. omit prin care vine prilejul de poticnire!

8. Şi, dacă* mâna ta sau piciorul tău te fac să te poticneşti, taie-leUnele ms. „taie-l“ şi aruncă-le de la tine; este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât, având două mâini sau două picioare, să fii aruncat în focul etern.

9. Şi, dacă ochiul tău te face să te poticneşti, scoate-l şi aruncă-l de la tine; este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât, având doi ochi, să fii aruncat în gheena focului.

Parabola oii rătăcite (Lc 15.4-7)

10. Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceşti micuţi; pentru că vă spun că îngerii* lor, în ceruri, privesc* neîncetat faţa Tatălui Meu care este în ceruri.

11. Pentru că* Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdutUnele ms. omit v.11.

12. Ce gândiţi? Dacă un om ar avea o sută de oi şi una dintre ele s-ar rătăci, nu merge el şi o caută pe cea care s-a rătăcit, lăsându-le pe cele nouăzeci şi nouă pe munţi?

13. Şi, dacă ar fi să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit.

14. Tot aşa, nu este voiaLit. „nu este voie înaintea“; şi unele ms. „Tatălui Meu“ Tatălui vostru care este în ceruri ca unul dintre aceşti micuţi să piară.

Disciplinarea fratelui

15. Iar* dacă fratele tău va păcătui împotriva taSau „faţă de tine“; unele ms. omit „împotriva ta“, mergi şiUnele ms. omit mustră-lDovedeşte-i vina între tine şi el singur. Dacă va asculta de tine, ai* câştigat pe fratele tău.

16. Dar, dacă nu teUnele ms. omit va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca* «prin gura a doi martori sau a trei» să fie întărită orice vorbă.

17. Iar dacă nu va asculta de ei, spune-l adunării; şi, dacă nu va asculta nici de adunare, să-ţi* fie ca unul dintre naţiuni sau vameş.

18. Adevărat vă spun, orice* veţi lega pe pământ va fi legatSau „a fost deja legat“ în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegatSau „a fost deja dezlegat“ în cer.

19. Din nou vă* spun că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra oricărui lucru, orice ar cere, li se va faceSau „le va fi“* de la Tatăl Meu care este în ceruri.

20. Pentru că unde sunt doi sau trei adunaţi înLit. „pentru“ Numele Meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor“.

21. Atunci Petru, venind la El, I-a spus: „Doamne, de câte ori va păcătui fratele meu împotriva mea, şi eu îl voi ierta? până* la şapte ori?“

22. Isus îi spune: „Nu îţi spun până la şapte ori, ci* până la şaptezeci de ori câte şapte.

Etapele corectării unui frate

23. De aceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi.

24. Şi, începând să facă socoteala, i-a fost adus unul care îi datora zece mii de talanţi.

25. Dar, neavând cu ce să plătească, domnul luiUnele ms. omit a poruncit să* fie vânduţi el şi soţia lui şi copiii luiUnele ms. omit şi tot ce avea şi să se plătească datoria.

26. RobulUnele ms. ad. „acela“ deci, căzând la pământ, i s-a închinat, spunând: «DoamneUnele ms. omit, ai răbdare cu mine şi îţi voi plăti tot».

27. Şi domnul acelui rob, făcându-i-se milă, i-a dat drumul şi i-a iertat datoria.

28. Dar robul acela, ieşind, a găsit pe unul dintre cei împreună-robi cu el, care îi datora o sută de dinari. Şi, apucându-l, îl strângea de gât, spunând: «Plăteşte-miUnele ms. „Plăteşte“ ce eşti datorUnele ms. „Plăteşte-mi, dacă (sau „pentru că“) eşti dator“

29. Deci cel împreună-rob cu el, căzând la pământ, la picioarele luiUnele ms. omit „la picioarele lui“, îl ruga, spunând: «Ai răbdareLit. „îndelungă-răbdare“ (şi în v. 26) cu mine şi îţi voi plătiUnele ms. ad. „tot“

30. Dar el nu a vrut, ci a mers şi l-a aruncat în închisoare, până va plăti ce datora.

31. Dar cei împreună-robi cu el, văzând cele întâmplate, s-au întristat foarte mult şi au venit şi i-au istorisit domnului lor tot ce se întâmplase.

32. Atunci domnul lui, chemându-l la sine, ·i-a spus: «Rob rău, eu ţi-am iertat toată datoria aceea, pentru că m-ai rugat;

33. n-ar fi trebuit ca şi tu să ai milă de cel împreună-rob cu tine, după cum şi eu am avut milă de tine?»

34. Şi domnul său, mâniindu-se, l-a predat chinuitorilor, până va plăti tot ce îi datora.

35. Tot astfel* vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă nu veţi ierta, din inimile voastre, fiecare fratelui săuUnele ms. ad. „greşelile lor““.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)