Evanghelia după Matei

Capitolul 12

Isus, Domn al sabatului (Mc 2.23-28;Lc 6.1-5)

1. În timpul acela, Isus mergea* în sabat prin semănături; şi ucenicii Săi erau flămânzi şi au început să smulgă spice şi să mănânce.

2. Iar fariseii, văzând aceasta, I-au spus: „Iată, ucenicii Tăi fac ce nu este permis a face în sabat“.

3. Dar El le-a spus: „N-aţi citit ce* a făcut David când a flămânzit, elUnele ms. ad. „însuşi“ şi cei care erau cu el?

4. cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a mâncat pâinile* punerii înainte, pe care nu era permis să le mănânce nici el, nici cei împreună cu el, ci* numai preoţii?

5. Sau n-aţi citit în lege* că, în sabat, preoţii din templuGr. „hieron“ profanează sabatul şi sunt nevinovaţi?

6. Dar vă spun că UnulUnele ms. „Cel care este“* mai mare decât templulGr. „hieron“ este aici.

7. Dar, dacă aţi fi cunoscut ce înseamnăLit. „ce este“: «Milă* voiesc, şi nu jertfă», nu i-aţi fi condamnat pe cei nevinovaţi.

8. Pentru că Fiul Omului este DomnUnele ms. ad. „şi“ al sabatului“.

Omul cu mâna paralizată (Mc.3.1-6;Lc 6.6-11)

9. Şi, plecând de acolo, a intrat în sinagoga lor.

10. Şi, iată, era un om având mâna paralizatăLit. „uscată“; şi L-au întrebat, spunând: „Este permis* a vindeca în sabat?“, ca să-L poată acuza.

11. Dar El le-a spus: „Cine este omul dintre voi care are o singură oaie şi, dacă* aceasta cade în groapă în sabat, n-o va apuca şi n-o va ridica?

12. Cu atât mai de preţ este deci un om decât o oaieSau „Cât de mult se deosebeşte deci un om de o oaie“! Aşa că este permis a face bine în sabat“.

13. Atunci ·i-a spus omului: „Întinde-ţi mâna!“ Şi el a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca cealaltă.

14. Dar fariseii*, ieşind, s-au sfătuit împotriva Lui cum să-L omoare.

Robul ales şi preaiubit al lui Dumnezeu

15. Dar Isus, cunoscând aceasta, a plecat* de acolo; şi* mari mulţimi L-au urmat şi i-a vindecat pe toţi;

16. şi le-a poruncit* cu tărie să nu-L facă să fie cunoscut public,

17. ca să se împlinească ce a fost spus prin profetul Isaia, care zice:

18. „Iată* Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu în* care sufletul Meu Îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti judecată naţiunilor.

19. Nu Se va certa, nici nu va striga, nici nu-I va auzi cineva glasul pe străzi.

20. Nu va rupe o trestie frântă şi nu va stinge un fitil care fumegă, până va aduceSau „va arăta“ (după ce a fost ţinută ascunsă un timp) biruinţa judecăţii.

21. Şi naţiunile vor spera în Numele Lui“.

Vindecarea unui demonizat orb şi mut (Mc 3.20-30;Lc 11.14-23;Lc 12.10)

22. Atunci* I s-a adus un demonizat orb şi mut; şi El l-a vindecat, încât mutul vorbea şi vedeaUnele ms. „cel orb şi mut şi vorbea şi vedea“.

23. Şi toate mulţimile erau uimite şi spuneau: „Oare Acesta este Fiul lui David?“

24. Dar fariseii, auzind, au spus*: „Acesta nu scoate demonii decât prin BeelzebulSau „Beelzebub“, căpetenia demonilor“.

25. Dar ElUnele ms. „Isus“, ştiindu-le* gândurile, le-a spus: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei însăşi este pustiită; şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăşi nu va dăinui.

26. Şi, dacă Satan scoate afară pe Satan, el este dezbinat împotriva lui însuşi; deci cum va dăinui împărăţia lui?

27. Şi, dacă Eu scot demonii prin BeelzebulSau „Beelzebub“, fiii voştri prin cine-i scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voştri.

28. Dar, dacă Eu scot demonii prin Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia* lui Dumnezeu a venit peste voi.

29. Sau* cum poate cineva să intre în casa celui tare şi să-i jefuiască bunurile, dacă nu va lega întâi pe cel tare? Şi atunci îi va jefui casa.

30. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cine nu adună cu Mine risipeşte.

31. De aceea vă spun: Orice* păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar* hula împotriva Duhului nu va fi iertată oamenilorUnele ms. omit.

32. Şi oricui va rosti* un cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta*; dar oricui va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

33. Ori faceţi pomul* bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul răuSau „stricat“, „putred“ şi rodul lui răuSau „stricat“, „putred“; pentru că după rod se cunoaşte pomul.

34. Pui* de năpârci, cum puteţi voi să vorbiţi cele bune, fiind răi? Pentru că* din prisosul inimii vorbeşte gura.

35. Omul bun scoate cele bune din comoara bunăUnele ms. ad. „a inimii“; şi omul rău scoate cele rele din comoara rea.

36. Dar vă spun că de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor rosti oamenii, vor da socoteală în ziua judecăţii.

37. Pentru că din cuvintele tale vei fi îndreptăţit şi din cuvintele tale vei fi condamnat“.

Semnul lui Iona (Lc 11.29-33)

38. Atunci* unii dintre cărturari şi dintre farisei I-au răspunsUnele ms. „au răspuns“, zicând: „Învăţătorule, dorim să vedem un semn de la Tine“.

39. Dar El, răspunzând, le-a spus: „O generaţie rea şi adulteră* cere un semn; şi nu i se va da un alt semn, decât semnul profetului Iona.

40. Pentru că*, aşa cum Iona a fost în pântecele peştelui celui mare trei zile şi trei nopţi, aşa va fi Fiul Omului în inima pământului trei zile şi trei nopţi.

41. Bărbaţi niniviteni se vor ridica la judecată cu generaţia aceasta şi* o vor condamna: pentru că* ei s-au pocăit la vestirea lui Iona; şi, iată, aici este mai mult decât Iona.

42. O împărăteasă* din sud se va ridica la judecată cu generaţia aceasta şi o va condamna: pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi, iată, aici este mai mult decât Solomon.

Duhul necurat (Lc 11.24-26)

43. Iar când duhul necurat a ieşit din om, umblă* prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi nu găseşte.

44. Atunci spune: «Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieşit»; şi, venind, o găseşte neocupatăGoală, măturată şi împodobită.

45. Atunci merge şi ia cu sine alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuiesc acolo; şi* starea din urmă a acelui om devine mai rea decât cea dintâi. Astfel va fi şi cu generaţia aceasta rea“.

Mama şi fraţii lui Isus (Mc.3.31-35;Lc 8.19-21)

46. Iar pe când vorbea El încă mulţimilor, iată, mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să-I vorbească.

47. Atunci cineva I-a spus: „Iată, mama Ta şi fraţii* Tăi stau afară, căutând să-Ţi vorbească“.

48. Dar El, răspunzând, a spus celui care I-a vorbit: „Cine este mama Mea şi cine sunt fraţii Mei?“

49. Şi, întinzându-ŞiUnele ms. „întinzând“ mâna spre ucenicii Săi, a spus: „Iată mama Mea şi fraţii Mei.

50. Pentru că oricine* va face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate sau soră sau mamă“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)