Evanghelia după Matei

Capitolul 5

PREDICA DE PE MUNTE

1. Şi, văzând mulţimile, El S-a suit* pe munte şi, aşezându-Se, ucenicii Săi au venit la El;

2. şi, deschizându-Şi gura, îi învăţa, spunând:

Fericirile (Lc 6.20-23)

3. „Ferice de cei săraci în duh, pentru că* a lor este Împărăţia cerurilor.

4. Ferice* de cei care plâng, pentru că* ei vor fi mângâiaţi.

5. Ferice* de cei blânzi, pentru că ei vor moşteni* pământulSau „ţara“.

6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, pentru că* ei vor fi săturaţi.

7. Ferice de cei miloşi, pentru că* ei vor găsi milă.

8. Ferice* de cei cu inima curată, pentru că* ei vor vedea pe Dumnezeu.

9. Ferice de cei care fac pace, pentru că ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu.

10. Ferice* de cei persecutaţi pentru dreptate, pentru că* a lor este Împărăţia cerurilor.

11. Fericiţi* sunteţi voi când vă vor defăima şi vă vor persecuta şi, minţindUnele ms. omit, vor spune împotriva voastră orice lucruUnele ms. omit rău, din cauza Mea.

12. Bucuraţi-vă* şi veseliţi-văLit. „Bucuraţi-vă şi săltaţi de bucurie“, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; pentru că aşa* i-au persecutat pe profeţii care au fost mai înainte de voi.

Sarea pământului şi lumina lumii (Lc 11.33-36)

13. Voi sunteţi sarea pământuluiSau „ţării“; dar, dacă sarea* îşi pierde gustul, cu ce va fi sărată? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară şi să fie călcată în picioare de oameni.

14. Voi* sunteţi lumina lumii; o cetate aşezată pe vârful unui munte nu poate fi ascunsă;

15. nici nu se aprinde* o lumină şi se pune sub baniţă, ci în sfeşnic, şi luminează pentru toţi cei care sunt în casă.

16. Astfel să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să* vadă lucrările voastre cele bune şi să-L glorifice* pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Împlinirea legii şi a profeţiilor

17. Să* nu gândiţi că am venit să desfiinţez legea sau profeţii: n-am venit să desfiinţez, ci să împlinesc„Să arăt plinătatea“; Hristos vine ca o revelare a plinătăţii lui Dumnezeu prefigurată în lege şi în profeţi.

18. Pentru că adevărat vă spun: până* nu va trece cerul şi pământul, nicidecum nu va trece o singură iotă sau o singură frântură de literă din lege, până nu se vor împlini toate.

19. Deci oricine* va desfiinţaSau „va dezlega“, „va încălca“ una din cele mai mici din aceste porunci şi-i va învăţa pe oameni în felul acesta va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va împlini şi îi va învăţa pe alţii aşa, acela va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

20. Pentru că vă spun că, dacă dreptatea voastră n-o va întrece* pe cea a cărturarilor şi a fariseilor, nicidecum nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Uciderea

21. Aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să* nu uciziSă nu comiţi crimă»; iar oricine* va ucide va fi supus judecăţii;

22. dar Eu vă spun că oricine se mânieUnele ms. ad. „degeaba“ pe fratele său va fi supus judecăţii; iar oricine* va spune fratelui său: «RacaAram. „om de nimic“, „prost“», va fi supus judecăţii sinedriuluiConsiliul şi tribunalul suprem evreiesc; iar oricine va spune: «Nebunule», va fi supus gheenei foculuiDe la cuvântul ebr. „Ge-Hinnom“ (valea Tofet – 2 Împ 23.10).

23. Deci, dacă* îţi vei aduce darul la altar şi acolo îţi vei aminti că fratele tău are ceva împotriva ta,

24. lasă-ţi* darul acolo, înaintea altarului, şi du-te, întâi împacă-te cu fratele tău şi apoi vino şi adu-ţi darul.

25. Învoieşte-te* cu împotrivitorul tău repede, cât* eşti pe drum cu el, ca nu cumva împotrivitorul să te dea pe mâna judecătorului şi judecătorul să te predea executorului şi să fii aruncat în închisoare.

26. Adevărat îţi spun, nicidecum nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţGr. „kodrantes“, un sfert dintr-un „asarion“.

Adulterul şi divorţul (Mt 19.1-12;Mc 10.1-12;Lc 16.18)

27. Aţi auzit că s-a spusUnele ms. ad. „celor din vechime“: «Să* nu comiţi adulter»;

28. dar Eu vă spun că oricine se uită* la o femeie ca s-o poftească a şi comis adulter cu ea în inima lui.

29. Iar dacă* ochiul tău cel drept te face să te poticneşti, scoate-l* şi aruncă-l de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

30. Şi, dacă mâna ta cea dreaptă te face să te poticneşti, taie-o şi arunc-o de la tine; pentru că îţi este de folos să piară unul din mădularele tale, şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

31. De asemenea s-a spus: «Oricine* îşi va lăsa soţia, să-i dea o scrisoare de despărţire»;

32. dar Eu vă spun că oricine* îşi va lăsa soţia, în afară de motiv de curvie, o face să comită adulter; şi oricine se căsătoreşte cu cea lăsată de bărbat comite adulter.

Jurământul (Mt 23.16-22)

33. Din nou aţi auzit că s-a spus celor din vechime: «Să* nu juri strâmb, ci să* împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale»;

34. dar Eu vă spun: Nu juraţi* deloc; nici pe cer*, pentru că este tronul lui Dumnezeu;

35. nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Sale; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea* marelui Împărat;

36. nici pe capul tău să nu juri, pentru că nu poţi face un singur păr alb sau negru.

37. Ci cuvântul* vostru să fie: «Da, da», «nu, nu»; iar ce este mai mult decât acestea este de la cel rău.

Iubirea vrăjmaşilor (Lc 6.27-36)

38. Aţi auzit că s-a spus: «Ochi* pentru ochi şi dinte pentru dinte»;

39. dar Eu vă spun: Nu* vă împotriviţi răului; ci, oricui* te loveşteUnele ms. „te va lovi“ peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt;

40. şi celui care vrea să meargă la judecată cu tine şi să-ţi ia cămaşa, lasă-i şi haina;

41. şi oricine te va obliga* să mergi o milă, mergi cu el două.

42. Celui care îţi cere, dă-i; şi nu te întoarce de la cel care doreşte să se împrumute* de la tine.

43. Aţi auzit că s-a spus: «Să* iubeşti pe aproapele tău şi să* urăşti pe vrăjmaşul tău»;

44. dar Eu vă spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor care vă urăscUnele ms. omit „binecuvântaţi pe cei care vă blestemă, faceţi bine celor care vă urăsc“ şi rugaţi-vă* pentru cei care se poartă rău cu voi şiUnele ms. omit „se poartă rău cu voi şi“ vă persecută,

45. ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri: pentru că El face să răsară* soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

46. Pentru că, dacă iubiţi* pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi? Nu fac şi vameşiiPerceptori de tributuri cuvenite autorităţii romane de ocupaţie la fel?

47. Şi, dacă salutaţi numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Nu fac şi naţiunileUnele ms. „vameşii“ la felUnele ms. „astfel“?

48. Voi deci fiţi* desăvârşiţi, după cum* Tatăl vostru cel cerescUnele ms. „care este în ceruri“ este desăvârşit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)