Evanghelia după Matei

Capitolul 11

Mărturia lui Isus despre Ioan Botezătorul (Lc 7.18-35)

1. Şi a fost că, atunci când Isus terminase de poruncit celor doisprezece ucenici ai Săi, a plecat de acolo, ca să-i înveţe şi să predice în cetăţile lor.

2. Iar Ioan, auzind în* închisoare despre lucrările lui HristosSau „Hristosului“,

3. a trimis prin ucenicii săi şi I-a spusUnele ms. „trimiţând pe doi dintre ucenicii săi, I-a spus“: „Tu eşti Cel* care vine, sau să aşteptăm pe altul?“

4. Şi Isus, răspunzând, le-a spus: „Mergeţi şi spuneţi lui Ioan ce auziţi şi vedeţi:

5. orbiiToate substantivele din v.5 în gr. sunt nearticulate* văd şi şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi şi surzii aud şiUnele ms. omit morţii înviază şi săracilor* li se vesteşte Evanghelia;

6. şi fericit este oricine nu se va* poticni de Mine“.

7. Iar pe când plecau, Isus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să priviţi în pustiu? o trestie* clătinată de vânt?

8. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? un om îmbrăcat în haineUnele ms. omit fine? Iată, cei care poartă cele fine sunt în casele împăraţilor.

9. Dar ce aţi ieşit să vedeţi? un profet? Sau „Dar pentru ce aţi ieşit? să vedeţi un profet?“ Da, vă spun, şi* mai mult decât un profet;

10. pentru căUnele ms. omit „pentru că“ acesta este cel despre care este scris: «Iată*, EuUnele ms. omit trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu, careUnele ms. „şi“ Îţi va pregăti calea înaintea Ta».

11. Adevărat vă spun că, între cei născuţi din femei, nu s-a ridicat unul mai mare decât Ioan Botezătorul; dar cine este mai micSau „cel mai mic“ în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.

12. Iar din* zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor este luată cu năvală şi cei năvalnici o apucă.

13. Pentru că toţi* profeţii şi legea au profeţit până la Ioan;

14. şi, dacă vreţi să primiţi, el este Ilie* care trebuie să vinăAcela care avea această caracteristică pentru evrei, conform profeţiei..

15. Cine* are urechi de auzit să audă.

16. Dar cu* cine voi asemăna generaţia aceasta? Este asemenea unor copiiUnele ms. „copilaşi“ stând în pieţe şi strigând către tovarăşii lorUnele ms. omit „lor“ şi spunândUnele ms. „stând în pieţe, care, strigând către tovarăşii lor, spun“:

17. «V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântatUnele ms. „am cântat“ de jale şi nu v-aţi jelitSau „nu v-aţi bătut în piept“».

18. Pentru că a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei spun: «Are demon!»

19. A venit Fiul Omului, mâncând şi bând, şi ei spun: «Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, prieten* al vameşilor şi al păcătoşilor». Şi înţelepciunea a fost îndreptăţită de copiiiUnele ms. „din lucrările“ ei“.

Mustrarea cetăţilor nepocăite (Lc 10.13-15)

20. Atunci a început să mustre cetăţile în care avuseseră loc cele mai multe din lucrările Lui de putere, pentru că nu se pocăiseră.

21. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaida! Pentru că, dacă în Tir şi în Sidon ar fi avut loc lucrările de putere care au avut loc în voi, de mult s-ar fi pocăit* în sac şi cenuşă.

22. Dar vă spun că mai* uşor va fi pentru Tir şi Sidon în ziua judecăţii, decât pentru voi.

23. Şi tu, Capernaume, care ai fost înălţat* până la cerUnele ms. „Şi tu, Capernaume, ai fost înălţat până la cer?“, vei fi coborâtUnele ms. „vei coborî“ până la Locuinţa morţilorGr. „hades“, ebr. „şeol“, loc distinct de gheenă (loc al chinului), pentru că, dacă lucrările de putere care au avut loc în tine ar fi avut loc în Sodoma, ar fi rămas până astăzi.

24. Dar vă spun că mai uşor va fi pentru pământul Sodomei în ziua judecăţii, decât pentru tine“.

Isus laudă pe Tatăl. Chemarea la odihnă (Lc 10.21-22)

25. În timpul acela, Isus, răspunzând, a spus: „Te laud, Tată, Domn al cerului şi al pământului, pentru că* ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

26. Da, Tată, pentru că aşa a fost plăcut înaintea Ta.

27. Toate* Mi-au fost date de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, în afară de Tatăl; nici* pe Tatăl nu-L cunoaşte deplin cineva, în afară de Fiul şi de acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.

28. Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.

29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi* învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit* cu inima; şi* veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

30. Pentru că* jugul Meu este bunLit. „uşor de purtat“ şi sarcina Mea este uşoară“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)