Apocalipsa

Capitolul 1

1. DescoperireaGr. „apokalipsis“; sau „Revelaţia“ lui Isus Hristos, pe care* I-a dat-o Dumnezeu, ca să le arate robilor Săi ce* trebuie să aibă loc în curând; şi a făcut-o* cunoscutPrin semne, trimiţând-o prin îngerul Său robului Său Ioan,

2. care* a dat mărturie despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos, toate* lucrurile pe care le-a văzut.

3. Ferice* de cine citeşte şi de cei care aud cuvintele profeţiei şi păzesc cele scrise în ea, pentru că timpul* este aproape.

Proclamarea gloriei Domnului Isus Hristos

4. Ioan, către cele şapte adunări care sunt în Asia: Har vouă şi pace de la Cel* care este şi care era* şi care vine şi* de la cele şapte Duhuri care sunt înaintea tronului Său

5. şi de la Isus Hristos, Martorul*credincios, Întâiul*-născut din morţiUnele ms. „dintre cei morţi“ şi Mai-Marele* împăraţilor pământului. A Aceluia care ne iubeşte* şi ne-a spălatUnele ms. „ne-a eliberat“* de păcatele noastre în sângele Său

6. şi ne-a făcut* o împărăţie, preoţi pentru Dumnezeul şi Tatăl Său: a Lui* fie gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin.

7. Iată, El vine* cu norii şi orice ochi Îl va vedea şi cei* care L-au străpuns; şi toate seminţiile pământului se vor jeli din cauza Lui! Da, amin.

8. „Eu* sunt Alfa şi OmegaUnele ms ad. „Începutul şi Sfârşitul““, spune Domnul Dumnezeu, Cel care* este şi care era şi care vine, Cel Atotputernic.

9. Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună-părtaş* la necazul şiUnele ms. ad. „la“ împărăţia* şi răbdarea înUnele ms. „lui“ IsusUnele ms. „Hristos Isus“; alte ms. „Hristos“, eram în insula numită Patmos, pentru Cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui IsusUnele ms. ad. „Hristos“.

10. Eram în Duh* în ziua* Domnului şi am auzit înapoia mea un glas* puternic ca de trâmbiţă,

11. spunând: „Unele ms. ad. „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel din urmă; şi“Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite celor şapte adunăriUnele ms. „adunărilor care sunt în Asia“: la Efes, şi la Smirna, şi la Pergam, şi la Tiatira, şi la Sardes, şi la Filadelfia şi la Laodiceea“.

12. Şi m-am întors să văd glasul care îmi vorbea; şi, întorcându mă, am văzut* şapte sfeşnice de aur

13. şi*, în mijlocul celor şapteUnele ms. omit „celor şapte“ sfeşnice, pe Cineva asemenea unui FiuSau „Fiului“* al Omului, îmbrăcat* cu o mantie care-I ajungea până la picioare şi încins* la piept cu un brâu de aur:

14. capul şi părul* Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii* Lui, ca o flacără de foc;

15. şi picioarele* Lui, ca arama strălucitoare, ca arzând într-un cuptor; şi glasul* Lui, ca un vuiet de ape multe;

16. şi în* mâna dreaptă avea şapte stele; şi din* gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri; şi* înfăţişarea Lui era ca soarele care străluceşte în puterea lui.

17. Şi, când L-am văzut*, am căzut la picioarele Lui ca mort; şi El Şi-a pus* mâna dreaptă peste mine, spunând: „Nu te teme! Eu* sunt Cel dintâi, şi Cel din urmă,

18. şi Cel* viu; şi am fost mort şi iată, sunt viu* în vecii vecilor; şi am* cheile morţii şi ale Locuinţei morţilorGr. „hades“.

19. Scrie deci ce ai văzut şi cele* ce sunt şi ceea ce* va fi după acestea.

20. Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă şi celeSau „a celor“ şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngeriMesageri, trimişi* ai celor şapte adunări şi cele* şapte sfeşnice sunt şapte adunări.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)