Apocalipsa

Capitolul 7

Cei pecetluiţi pentru Dumnezeu

1. ŞiUnele ms. omit, după aceasta, am văzut patru îngeri stând laLit. „pe“ cele patru colţuri ale pământului, ţinând* cele patru vânturi ale pământului, ca nici un vânt să* nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreunUnele ms. omit copac.

2. Şi am văzut un alt înger, urcând de la răsăritul soarelui, având pecetea Dumnezeului celui viu; şi a strigat cu glas tare celor patru îngeri, cărora li se dăduse să vatăme pământul şi marea,

3. spunând: „Nu* vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până îi vom pecetlui* pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor“.

4. Şi* am auzit numărul celor pecetluiţi: o* sută patruzeci şi patru de mii, pecetluiţi din fiecare seminţie a fiilor lui Israel:

5. din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece miiUnele ms. ad. „pecetluiţi“ (valabil şi la toate celelalte seminţii); din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;

6. din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;

7. din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;

8. din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii pecetluiţi.

Mulţimea în haine albe

9. După acestea am văzut: şi iată o mulţime mare*, pe care nimeni nu putea să o numere, din* orice naţiune şi seminţii şi popoare şi limbi, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi* în haineMantie lungă albe, şi cu ramuri de palmier în mâinile lor.

10. Şi ·strigau cu glas tare, spunând: „Mântuirea* este a Dumnezeului nostru, care* şade pe tron, şi a Mielului!“

11. Şi toţi îngerii stăteau în jurul tronului şi al bătrânilor şi al celor patru făpturi vii; şi s-au prosternat înaintea tronului şi s-au închinat lui Dumnezeu,

12. spunând: „Amin! Binecuvântarea şi gloria şi înţelepciunea şi mulţumirea şi onoarea şi puterea şi tăria fie a Dumnezeului nostru, în vecii vecilor! AminUnele ms. omit“.

13. Şi unul dintre bătrâni a răspuns, zicându-mi: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine sunt şi de unde au venit?“

14. Şi i-am spus: „Domnul meu, tu ştii“. Şi mi-a spus: „Aceştia* sunt cei care vin din necazul cel mare şi ei şi-au spălat* hainele şi le-au albit în sângele Mielului.

15. Pentru aceasta sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu şi-I slujesc zi şi noapte în templul Său; şi Acela care şade pe tron Îşi va întinde* cortul peste ei.

16. Nu* vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici* nu-i va dogori soareleLit. „nici nu va mai cădea soarele peste ei“, nici vreo arşiţă;

17. pentru că Mielul, care este în mijlocul tronului, îi va păstori* şi-i va duceUnele ms. „îi păstoreşte şi îi duce“ la izvoarele apelor vieţii şi* Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)