Iosua

Capitolul 24

Iosua înnoieşte legământul

1. Şi Iosua a adunat toate seminţiile lui Israel la Sihem* şi a chemat* pe bătrânii lui Israel şi pe căpeteniile lor şi pe judecătorii lor şi pe dregătorii lor şi s-au înfăţişat* înaintea lui Dumnezeu.

2. Şi Iosua a zis întregului popor: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Părinţii voştri, Terah*, tatăl lui Avraam şi tatăl lui Nahor, au locuit în vechime dincolo de râuEufrat şi au slujit* altor dumnezei.

3. Şi am luat* pe tatăl vostru Avraam de dincolo de râu şi l-am purtat prin toată ţara Canaanului şi i-am înmulţit sămânţa şi i-am dat* pe Isaac.

4. Şi lui Isaac i-am dat pe Iacov* şi pe Esau; şi lui Esau* i-am dat muntele Seir, ca să-l stăpânească; şi Iacov* şi fiii săi au coborât în Egipt.

5. Şi am trimis* pe Moise şi pe Aaron şi am lovit* Egiptul cu plăgile pe care le-am făcut în mijlocul lor; şi după aceea v-am scos de acolo.

6. Şi am scos* pe părinţii voştri din Egipt şi aţi venit* la mare; şi egiptenii* au urmărit pe părinţii voştri cu care şi călăreţi, până la Marea Roşie.

7. Şi au strigat* către Domnul şi El a pus* întuneric între voi şi egipteni şi a făcut să vină* marea asupra lor şi i-a acoperit şi ochii* voştri au văzut ce am făcut în EgiptSau „egiptenilor“. Şi aţi rămas în pustiu multe zile*.

8. Şi v-am adus în ţara amoriţilor, care locuiesc dincolo de Iordan, şi ei s-au luptat* cu voi şi Eu i-am dat în mâna voastră; şi le-aţi stăpânit ţara şi Eu i-am nimicit dinaintea voastră.

9. Şi Balac*, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, s-a ridicat şi s-a luptat împotriva lui Israel şi a trimis şi a chemat* pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme.

10. Dar n-am vrut* să ascult pe Balaam; şi el v-a binecuvântat* în mod deosebitLit. „binecuvântând v-a binecuvântat“ şi Eu v-am scăpat din mâna lui.

11. Şi aţi trecut* Iordanul şi aţi venit la Ierihon. Şi stăpânitorii Ierihonului, amoriţii şi fereziţii şi canaaniţii şi hetiţii şi ghirgasiţii şi heviţii şi iebusiţii au luptat împotriva voastră; şi Eu i-am dat* în mâna voastră.

12. Şi am trimis* viespea înaintea voastră şi i-a alungat dinaintea voastră, ca pe cei doi împăraţi ai amoriţilor, nu cu sabia* ta, nici cu arcul tău.

13. Şi v-am dat o ţară pentru care nu voi v-aţi ostenit, şi cetăţi* pe care nu voi le-aţi zidit, şi locuiţi în ele; voi mâncaţi din vii şi din măslini pe care nu i-aţi plantat».

14. Şi acum, temeţi-vă* de Domnul şi slujiţi-I cu integritate* şi în adevăr şi îndepărtaţi* dumnezeii cărora le-au slujit părinţii voştri dincolo de râu şi în Egipt* şi slujiţi Domnului.

15. Şi dacă este rău în ochii voştri să slujiţi Domnului, alegeţi-vă* astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le-au slujit părinţii voştri care erau dincolo de râu, sau dumnezeilor* amoriţilor în a căror ţară locuiţi. Dar eu* şi casa mea vom sluji Domnului“.

16. Şi poporul a răspuns, zicând: „Departe de noi să părăsim pe Domnul ca să slujim altor dumnezei.

17. Pentru că Domnul Dumnezeul nostru, El ne-a scos pe noi şi pe părinţii noştri din ţara Egiptului, din casa robilor, şi El a făcut acele semne mari înaintea ochilor noştri şi ne-a păzit pe tot drumul pe care am mers şi în mijlocul tuturor popoarelor pe la care am trecut.

18. Şi Domnul a alungat toate popoarele dinaintea noastră şi pe amoriţi, locuitorii ţării. Deci şi noi vom sluji Domnului, pentru că El este Dumnezeul nostru“.

19. Şi Iosua a zis poporului: „Nu veţi putea* sluji Domnului, pentru că El este un Dumnezeu sfânt*; este un Dumnezeu gelos*; nu va iertaLit. „nu va răbda“* fărădelegile voastre şi păcatele voastre.

20. Dacă veţi părăsi* pe Domnul şi veţi sluji unor dumnezei străini, atunci Se va întoarce* şi vă va face rău şi vă va nimici, după ce v-a făcut bine“.

21. Şi poporul a zis lui Iosua: „Nu, pentru că vom sluji Domnului“.

22. Şi Iosua a zis poporului: „Voi sunteţi martori împotriva voastră înşivă că v-aţi ales* pe Domnul ca să-I slujiţi“. Şi ei au zis: „Suntem martori!“

23. „Şi acum îndepărtaţi* dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru şi plecaţi-vă* inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel“.

24. Şi poporul* i-a zis lui Iosua: „Vom sluji Domnului Dumnezeului nostru şi vom asculta de glasul Lui“.

25. Şi în ziua aceea Iosua a făcut legământ* cu poporul şi i-a dat o hotărâre şi o judecată în Sihem.

26. Şi Iosua a scris* aceste cuvinte în cartea legii lui Dumnezeu. Şi a luat o piatră* mare şi a pus-o* acolo sub* stejarul care era lângă locaşul sfânt al Domnului.

27. Şi Iosua a zis către tot poporul: „Iată, această piatră va fi martoră* împotriva noastră, pentru că a auzit* toate cuvintele Domnului, pe care ni le-a spus; şi va fi martoră împotriva voastră, ca să nu vă lepădaţi de Dumnezeul vostru“.

28. Şi Iosua a dat drumul* poporului, fiecare la moştenirea sa.

Moartea lui Iosua şi a lui Eleazar

29. Şi a fost aşa: după aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit*, în vârstă de o sută zece ani.

30. Şi l-au înmormântat în hotarul moştenirii sale, în Timnat-Serah*, care este în muntele lui Efraim, în partea de nord a muntelui Gaaş.

31. Şi Israel a slujit* Domnului în toate zilele lui Iosua şi în toate zilele bătrânilor ale căror zile s-au lungit după Iosua şi care cunoscuseră* toate lucrările Domnului, pe care le făcuse pentru Israel.

32. Şi au înmormântat la Sihem oasele* lui Iosif, pe care fiii lui Israel le-au adus din Egipt, în partea ogorului pe care-l cumpărase* Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita; şi el a ajuns moştenirea fiilor lui Iosif.

33. Şi Eleazar, fiul lui Aaron, a murit; şi l-au înmormântat pe dealulSau „în Ghibea“ lui Fineas*, fiul său, care i se dăduse în ţinutul muntos al lui Efraim.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)