Iosua

Capitolul 13

ÎMPĂRŢIREA ŢĂRII (cap. 13-21)

1. Şi Iosua era bătrân*, înaintat în zile, şi Domnul i-a zis: „Tu eşti bătrân, înaintat în zile, şi mai rămâne foarte mult pământ de luat în stăpânire.

2. Acesta* este pământul care mai rămâne: toate ţinuturile* filistenilor şi toţi gheşuriţii*,

3. de la Şihor*, care este înaintea Egiptului, până la hotarul Ecronului spre nord, socotit al canaaniţilor; cinci* căpetenii ale filistenilor: cea din Gaza, şi cea din Asdod, cea din Ascalon, cea din Gat şi cea din Ecron; şi pe aviţi*;

4. la sud, toată ţara canaaniţilor, şi Meara, care este a sidonienilor, până la Afec*, până la hotarul amoriţilor*;

5. şi ţara ghibliţilor*, şi tot Libanul, spre răsăritul soarelui, de la Baal-Gad* la piciorul Muntelui Hermon până la intrarea în Hamat;

6. toţi locuitorii ţinutului muntos de la Liban până la Misrefot-Maim*, toţi sidonienii; Eu îi voi alunga* dinaintea fiilor lui Israel. Numai* împarte-o prin sorţ ca moştenire lui Israel, cum ţi-am poruncit.

7. Şi acum împarte* ţara aceasta ca moştenire celor nouă seminţii şi jumătăţii seminţiei lui Manase“.

Partea de la răsărit de Iordan (Transiordania)

8. Cu eaCealaltă jumătate a seminţiei lui Manase rubeniţii şi gadiţii şi-au luat moştenirea lor, pe care le-a dat-o Moise, dincolo* de Iordan, spre răsărit, după cum le-a dat-o Moise, robul Domnului:

9. de la Aroer, care este pe malul râului Arnon, şi cetatea care este în mijlocul văii, şi tot podişul Medeba*, până la Dibon;

10. şi toate* cetăţile lui Sihon, împăratul amoriţilor, care împărăţea în Hesbon, până la hotarul fiilor lui Amon;

11. şi Galaadul* şi ţinutul gheşuriţilor şi al maacatiţilor şi tot Muntele Hermon şi tot Basanul, până la Salca,

12. toată împărăţia lui Og*, în Basan, care împărăţea în Aştarot şi în Edrei, care a supravieţuit din rămăşiţa uriaşilor*; şi Moise i-a bătut şi i-a alungat.

13. Şi fiii lui Israel n-au alungat pe gheşuriţi*, nici pe maacatiţi; şi gheşuriţii şi maacatiţii locuiesc în mijlocul lui Israel până în ziua aceasta.

14. Numai seminţiei lui Levi* nu i-a dat moştenire: jertfele prin foc ale Domnului Dumnezeului lui Israel, acestea sunt moştenirea lor, după cum le spusese El.

Parte seminţiei lui Ruben

15. Şi Moise a dat o parte seminţiei fiilor lui Ruben, după familiile lor.

16. Şi teritoriul lor a fost de la Aroer*, care este pe malul râului Arnon, şi cetatea care este în mijlocul văii şi tot podişul* de lângă MedebaCâmpia înaltă a amoriţilor;

17. Hesbonul şi toate cetăţile sale, care sunt pe podiş: Dibon şi Bamot-BaalÎnălţimile lui Baal şi Bet-Baal-Meon

18. şi Iahaţ* şi Chedemot şi Mefaat

19. şi Chiriataim* şi Sibma şi Ţeret-Şaharul, în muntele văii,

20. şi Bet-Peor şi poalele Muntelui Pisga* şi Bet-Ieşimot

21. şi toate cetăţile* podişului şi toată împărăţia lui Sihon, împăratul amoriţilor, care împărăţea la Hesbon, pe care l-a bătut* Moise, pe el şi pe căpeteniile* Madianului; pe Evi şi pe Rechem şi pe Ţur şi pe Hur şi pe Reba, căpetenii ale lui Sihon, locuitori ai ţării.

22. Şi fiii lui Israel, printre cei ucişi de ei, l-au omorât cu sabia pe Balaam*, fiul lui Beor, ghicitorul.

23. Şi hotarul fiilor lui Ruben a fost Iordanul şi malul lui. Aceasta este moştenirea fiilor lui Ruben, după familiile lor, cetăţile şi satele lor.

Parte seminţiei lui Gad

24. Şi Moise a dat o parte seminţiei lui Gad, fiilor lui Gad, după familiile lor.

25. Şi teritoriul lor a fost: Iaezer* şi toate cetăţile Galaadului şi jumătate din* ţara fiilor lui Amon până la Aroer, care este în dreptul Rabei*;

26. şi de la Hesbon până la Ramat-Miţpa, şi Betonim, şi de la Mahanaim până la hotarul Debirului;

27. şi în vale, Bet-Haram*, şi Bet-Nimra, şi Sucot*, şi Ţafon, rămăşiţa împărăţiei lui Sihon, împăratul Hesbonului, Iordanul şi malul până la capătul Mării ChineretGhenezaret*, dincolo de Iordan, spre răsărit.

28. Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor, cetăţile şi satele lor.

Parte jumătăţii seminţiei lui Manase

29. Şi Moise a dat o parte jumătăţii din seminţia lui Manase; şi pentru jumătate din seminţia fiilor lui Manase, după familiile lor,

30. teritoriul lor a fost: de la Mahanaim, tot Basanul, toată împărăţia lui Og, împăratul Basanului, şi toate satele lui Iair*, care sunt în Basan, şaizeci de cetăţi.

31. Şi jumătate din Galaad şi Aştarot* şi Edrei, cetăţile împărăţiei lui Og în Basan, erau ale fiilor lui Machir*, fiul lui Manase, ale jumătăţii fiilor lui Machir, după familiile lor.

32. Acestea sunt cele pe care le-a împărţit Moise ca moştenire în câmpiile Moabului, dincolo de Iordanul din dreptul Ierihonului, spre răsărit.

33. Dar Moise n-a dat moştenire seminţiei lui Levi*; Domnul Dumnezeul lui Israel, El este moştenirea lor, după cum* le spusese El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)