Iosua

Capitolul 15

Parte seminţiei lui Iuda

1. Şi sorţul seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor, a fost: până la hotarul Edomului*, pustiul* Ţin, spre sud, în partea cea mai dinspre sud.

2. Şi hotarul lor dinspre sud era de la capătul Mării Sărate, de la golfulLit. „limba“ care se întoarce spre sud;

3. şi ieşea spre răsăritul suişului* Acrabim şi trecea spre Ţin şi se suia pe la sud spre Cades-Barnea şi trecea la Heţron şi urca spre Adar şi se întorcea spre Carcaa

4. şi trecea spre Aţmon* şi ieşea la pârâul* Egiptului; şi ieşirile hotarului erau la mare. Acesta să fie hotarul vostru spre sud.

5. Şi hotarul dinspre răsărit era Marea* Sărată până la capătul Iordanului. Şi hotarul dinspre nord* era de la golfulLit. „limba“ mării care este la capătul Iordanului;

6. şi hotarul urca spre Bet-Hogla* şi trecea spre nord de Bet-Araba; şi hotarul se suia până la piatra lui Bohan*, fiul lui Ruben;

7. şi hotarul urca spre Debir, de la Valea lui Acor*, şi se întorcea spre nord spre Ghilgal, care este în dreptul suişului Adumim, care este la sud de pârâu; şi hotarul trecea spre apele de la En-Şemeş şi ieşirile lui erau la En-Roguel*;

8. şi hotarul urca pe Valea Ben-Hinom* către latura de sud a IebusuluiLit. „iebusitului“*, care este Ierusalimul; şi hotarul se suia până la vârful muntelui care este în faţa Văii lui Hinom spre apus, care este la capătul Văii lui Refaim* spre nord.

9. Şi hotarul a fost tras de la vârful muntelui până la izvorul apelor Neftoah* şi ieşea spre cetăţile muntelui Efron; şi hotarul a fost tras prin Baala*, care este Chiriat-Iearim*.

10. Şi hotarul se întorcea de la Baala spre apus până la muntele Seir şi trecea spre latura muntelui Iearim, care este Chesalon, spre nord, şi cobora la Bet-Şemeş şi trecea pe la Timna*.

11. Şi hotarul ieşea la latura Ecronului* spre nord; şi hotarul a fost tras spre Şicron şi trecea de muntele Baala şi ieşea spre Iabneel; şi ieşirile hotarului erau la mare.

12. Şi hotarul dinspre apus era Marea cea Mare* şi malul ei. Acesta este hotarul fiilor lui Iuda, de jur-împrejur, după familiile lor.

Caleb cucereşte Hebronul şi Debirul

13. Şi lui Caleb*, fiul lui Iefune, i-a dat o parte între fiii lui Iuda, după porunca Domnului către Iosua: adică cetatea* lui ArbaChiriat-Arba, tatăl lui Anac, care este Hebron.

14. Şi Caleb* a alungat de acolo pe cei trei* fii ai lui Anac: pe Şeşai* şi pe Ahiman şi pe Talmai, care i s-au născut lui Anac.

15. Şi de acolo s-a suit împotriva locuitorilor din Debir*; iar numele Debirului mai înainte era Chiriat-SeferCetatea Cărţii.

16. Şi Caleb* a zis: „Celui care va bate Chiriat-Seferul şi-l va lua îi voi da de soţie pe Acsa, fiica mea».

17. Şi OtnielLeul lui Dumnezeu*, fiul lui Chenaz*, fratele lui Caleb, l-a luat; şi i-a dat de soţie pe fiica sa, Acsa.

18. Şi a fost aşa: când* a venit ea la el, ea a stăruit de el să ceară de la tatăl ei un ogor; şi ea s-a dat jos* de pe măgar. Şi Caleb i-a zis: „Ce vrei?“

19. Şi ea a zis: „Dă-mi o binecuvântare*, pentru că mi-ai dat un pământ secetosLit. „un pământ de sud (din Neghev)“, dă-mi şi izvoare de apă“. Şi i-a dat izvoarele de sus şi izvoarele de jos.

20. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Iuda, după familiile lor.

Cetăţile din ţinutul lui Iuda

21. Şi cetăţile din partea cea mai depărtată a fiilor lui Iuda, către hotarul Edomului, la sud, au fost: Cabţeel şi Eder* şi Iagur

22. şi China şi Dimona şi Adada

23. şi Chedeş şi Haţor şi Itnan

24. şi Zif şi Telem şi Bealot

25. şi Haţor-HadataSau „Noul Haţor“ şi Cheriot-Heţron, care este Haţor,

26. Amam şi Şema şi Molada

27. şi Haţar-Gada şi Heşmon şi Bet-Palet

28. şi Haţar-Şual şi BeerŞeba* şi Biziotia,

29. Baala şi Iim şi Aţem;

30. şi Eltolad şi Chesil şi Horma

31. şi Ţiclag* şi Madmana şi Sansana

32. şi Lebaot şi Şilhim şi Ain şi Rimon; toate cetăţile: douăzeci şi nouă, cu satele lor.

33. La poalele munţilorEbr. „Şfelah“ (în ţinutul de jos) erau: Eştaol* şi Ţoreea şi Aşna

34. şi Zanoah şi En-Ganim şi Tapuah şi Enam

35. şi Iarmut şi Adulam şi Soco şi Azeca

36. şi Şaaraim şi Aditaim şi Ghedera şi Ghederotaim: paisprezece cetăţi cu satele lor.

37. Ţenan şi Hadaşa şi Migdal-Gad

38. şi Dilean şi Miţpa şi Iocteel*,

39. Lachis* şi Boţcat şi Eglon

40. şi Cabon şi LahmasSau „Lahmam“ şi Chitliş

41. şi Ghederot şi Bet-Dagon şi Naama şi Macheda: şaisprezece cetăţi cu satele lor.

42. Libna şi Eter şi Aşan

43. şi Iiftah şi Aşna şi Neţib

44. şi Cheila şi Aczib şi Mareşa: nouă cetăţi cu satele lor.

45. Ecron, oraşeleLit. „fiicele“ sale şi satele sale.

46. De la Ecron până la mareSau „spre apus“, toate vecinătăţile Asdodului cu satele lor;

47. Asdod, oraşele sale şi satele sale; Gaza, oraşele sale şi satele sale, până la pârâul* Egiptului, şi Marea* cea Mare şi malul ei.

48. Şi în ţinutul muntos: Şamir şi Iatir şi Soco

49. şi Dana şi Chiriat-Sana, care este Debir,

50. şi Anab şi Eştemo şi Anim

51. şi Gosen* şi Holon şi Ghilo, unsprezece cetăţi cu satele lor;

52. Arab şi Duma şi Eşean

53. şi Ianum şi Bet-Tapuah şi Afeca

54. şi Humta şi Chiriat-Arba*, care este Hebron, şi Ţior: nouă cetăţi cu satele lor.

55. Maon, Carmel şi Zif şi Iuta

56. şi Izreel şi Iocdeam şi Zanoah,

57. Cain, Ghibea şi Timna: zece cetăţi şi satele lor.

58. Halhul, Bet-Ţur şi Ghedor

59. şi Maarat şi Bet-Anot şi Eltecon: şase cetăţi cu satele lor;

60. Chiriat-Baal, care este Chiriat-Iearim* şi Raba: două cetăţi cu satele lor.

61. În pustiu: BetAraba, Midin şi Secaca

62. şi Nibşan şi Ir-HamelaCetatea Sării şi En-Ghedi: şase cetăţi cu satele lor.

63. Şi fiii lui Iuda* n-au putut să-i alunge pe iebusiţi, locuitorii Ierusalimului; şi iebusiţii* au locuit cu fiii lui Iuda în Ierusalim până în ziua aceasta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)