Iosua

Capitolul 19

Parte seminţiei lui Simeon

1. Şi al doilea sorţ a ieşit pentru Simeon, pentru seminţia fiilor lui Simeon, după familiile lor. Şi moştenirea lor* a fost în mijlocul moştenirii fiilor lui Iuda.

2. Şi ei au avut* în moştenirea lor: Beer-Şeba şi Şeba şi Molada

3. şi Haţar-Şual şi Bala şi Aţem

4. şi Eltolad şi Betul şi Horma

5. şi Ţiclag şi Bet-Marcabot şi Haţar-Susa

6. şi Bet-Lebaot şi Şaruhen: treisprezece cetăţi cu satele lor;

7. Ain, Rimon şi Eter şi Aşan: patru cetăţi cu satele lor;

8. şi toate satele care erau în jurul acestor cetăţi, până la Baalat-Beer, care este RamatulÎnălţime de sud. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.

9. Moştenirea fiilor lui Simeon a fost luată din sorţul fiilor lui Iuda, pentru că partea fiilor lui Iuda era prea mare pentru ei şi fiii* lui Simeon au avut moştenire în mijlocul moştenirii lor.

Parte seminţiei lui Zabulon

10. Şi al treilea sorţ a ieşit pentru fiii lui Zabulon, după familiile lor, şi hotarul moştenirii* lor a fost până la Sarid.

11. Şi hotarul lor se suia spre apus până la Mareala şi atingea Dabeşetul şi atingea râul care este în dreptul Iocneamului*.

12. Şi se întorcea de la Sarid spre răsărit, spre răsăritul soarelui, până la hotarul de la Chislot-Tabor şi ieşea la Dabrat şi se suia la Iafia.

13. Şi de acolo trecea spre răsărit la Ghita-Hefer, la Ita-Caţin şi ieşea la Rimon, care se întinde până la Neea.

14. Şi hotarul se întorcea spre nord la Hanaton şi ieşirile lui erau în Valea Iiftah-Elului;

15. … şi Catat şi Nahalal şi Şimron şi Iideala şi Betleem: douăsprezece cetăţi cu satele lor.

16. Aceasta este moştenirea fiilor lui Zabulon, după familiile lor, aceste cetăţi cu satele lor.

Parte seminţiei lui Isahar

17. Sorţul al patrulea a ieşit pentru Isahar, pentru fiii lui Isahar, după familiile lor.

18. Şi hotarul lor a fost până la Izreel şi Chesulot şi Sunem*

19. şi Hafaraim şi Şion şi Anaharat

20. şi Rabit şi Chişion şi Abeţ

21. şi Remet şi En-Ganim şi En-Hada şi Bet-Paţeţ.

22. Şi hotarul atingea Taborul* şi Şahaţima şi Bet-Şemeş; şi ieşirile hotarului lor erau la Iordan: şaisprezece cetăţi cu satele lor.

23. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor, cetăţile cu satele lor.

Parte seminţiei lui Aşer

24. Şi sorţul al cincilea a ieşit pentru seminţia fiilor lui Aşer, după familiile lor.

25. Şi hotarul lor era: Helcat şi Hali şi Beten şi Acşaf

26. şi Alamelec şi Amead şi Mişeal; şi atingea Carmelul, spre apus, şi Şihor-Libnat

27. şi se întorcea spre răsăritul soarelui la Bet-Dagon şi atingea Zabulonul şi Valea Iiftah-El spre nord de Bet-Emec şi Neiel şi ieşea la Cabul*, în stângaSpre nord,

28. şi Ebron şi Rehob şi Hamon şi Cana, până la Sidonul* cel mare;

29. şi hotarul se întorcea la Rama şi până la cetatea întărită a Tirului; şi hotarul se întorcea la Hosa şi ieşirile lui erau la mare, în partea către Aczib*;

30. şi Uma, şi Afec, şi Rehob: douăzeci şi două de cetăţi cu satele lor.

31. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor, aceste cetăţi cu satele lor.

Parte seminţiei lui Neftali

32. Sorţul al şaselea a ieşit pentru fiii lui Neftali, pentru fiii lui Neftali după familiile lor.

33. Şi hotarul lor era de la Helef, de la stejarul din ŢaananimSau „Alon-Ţaananim“; şi Adami-Necheb şi Iabneel, până la Lacum; şi ieşirile lui erau la Iordan.

34. Şi hotarul se întorcea de la apus la Aznot-Tabor şi de acolo ieşea la Hucoc şi se atingea de Zabulon spre sud; şi se atingea de Aşer spre apus şi de Iuda pe Iordan, spre răsăritul soarelui.

35. Şi cetăţile întărite erau: Ţidim, Ţer şi Hamat*, Racat şi Chineret*

36. şi Adama şi Rama şi Haţor

37. şi Chedeş şi Edrei şi En-Haţor

38. şi Iiereon şi Migdal-El şi Horem şi BetAnat şi Bet-Şemeş: nouăsprezece cetăţi cu satele lor.

39. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali, după familiile lor, cetăţile cu satele lor.

Parte seminţiei lui Dan

40. Sorţul al şaptelea a ieşit pentru seminţia fiilor lui Dan, după familiile lor.

41. Şi hotarul moştenirii lor era: Ţoreea şi Eştaol şi Ir-Şemeş

42. şi Şaalabin* şi Aialon şi Iitla

43. şi Elon şi Timnata şi Ecron

44. şi Elteche şi Ghibeton şi Baalat

45. şi Iehud şi Bene-Berac şi Gat-Rimon

46. şi Me-Iarcon şi Racon, cu hotarul în dreptul lui IafoIope.

47. Şi hotarul* fiilor lui Dan ieşea peste acestea. Şi fiii lui Dan s-au suit şi s-au luptat împotriva Leşemului şi l-au cucerit şi l-au lovit cu ascuţişul sabiei şi l-au stăpânit şi au locuit în el şi l-au numit Leşem-Dan*, după numele lui Dan, tatăl lor.

48. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, aceste cetăţi cu satele lor.

Partea lui Iosua

49. Şi au terminat de împărţit ţara de moştenire, după hotarele ei. Şi fiii lui Israel au dat o moştenire în mijlocul lor lui Iosua, fiul lui Nun.

50. După poruncaLit. „gura“ Domnului i-au dat cetatea pe care a cerut-o, Timnat-Serah*, în ţinutul muntos al lui Efraim; şi el a zidit cetatea şi a locuit în ea.

51. Acestea sunt moştenirile pe care preotul Eleazar* şi Iosua, fiul lui Nun, şi capii părinteşti ai seminţiilor fiilor lui Israel le-au împărţit prin sorţ în Şilo*, înaintea Domnului, la intrarea cortului întâlnirii. Şi au terminat împărţirea ţării.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)