Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 16

Moartea lui Baeşa

1. Şi cuvântul Domnului a fost către Iehu*, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa, zicând:

2. „Pentru că te-am ridicat* din ţărână şi te am pus căpetenie peste poporul Meu Israel şi ai umblat în calea* lui Ieroboam şi ai făcut pe poporul Meu Israel să păcătuiască, mâniindu-Mă prin păcatele lor,

3. iată, voi mătura* cu desăvârşire pe Baeşa şi casa lui. Şi voi face casa ta ca şi casa* lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

4. Pe cel care va muri* în cetate din Baeşa, câinii îl vor mânca; şi pe cel care va muri în câmp dintre ai lui, păsările cerurilor îl vor mânca“.

5. Şi celelalte fapte ale lui Baeşa şi ce a făcut şi puterea lui, nu sunt scrise* în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

6. Şi Baeşa a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat în Tirţa*. Şi Ela, fiul său, a împărăţit în locul său.

7. Şi cuvântul Domnului a fost prin Iehu*, profetul, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeşa şi împotriva casei lui, pentru tot răul pe care-l făcuse în ochii Domnului, mâniindu-L prin lucrarea* mâinilor sale, fiind ca şi casa lui Ieroboam, şi pentru că îl lovise* pe acesta.

Ela împărat al lui Israel

8. În anul al douăzeci şi şaselea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească peste Israel Ela, fiul lui Baeşa, în Tirţa, doi ani.

9. Şi slujitorul său, Zimri, căpetenia jumătăţii carelor lui, a uneltit* împotriva sa. Şi el era în Tirţa, bând şi îmbătându-se în casa lui Arţa, care era administratorul casei sale în Tirţa.

10. Şi Zimri a intrat, l-a lovit şi l-a ucis, în anul al douăzeci şi şaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda. Şi a împărăţit în locul său.

11. Şi a fost aşa: când a început să împărăţească, îndată ce a stat pe tronul său, a lovit toată casa lui Baeşa; nu i-a lăsat nici un suflet* de parte bărbătească, nici dintre rude, nici dintre prietenii lui.

12. Şi Zimri a nimicit toată casa lui Baeşa, după cuvântul* Domnului, pe care-l rostise împotriva lui Baeşa prin Iehu*, profetul,

13. pentru toate păcatele lui Baeşa şi păcatele lui Ela, fiul său, cu care păcătuiseră şi prin care făcuseră pe Israel să păcătuiască, mâniindu-L pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu deşertăciunileLit. „nimicurile“* lor.

14. Şi celelalte fapte ale lui Ela şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

Zimri împărat al lui Israel

15. În anul al douăzeci şi şaptelea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a împărăţit Zimri, în Tirţa, şapte zile. Şi poporul era în tabără împotriva Ghibetonului*, care era al filistenilor.

16. Şi poporul care se afla în tabără a auzit spunându-se: „Zimri a uneltit şi chiar a lovit pe împărat“. Şi în ziua aceea, în tabără, tot Israelul a făcut pe Omri, căpetenia oştirii, împărat peste Israel.

17. Şi Omri s-a suit de la Ghibeton şi tot Israelul cu el şi au împresurat Tirţa.

18. Şi a fost aşa: când a văzut Zimri că cetatea fusese luată, a intrat în locul întărit al casei împăratului şi a ars cu foc casa împăratului peste el; şi el a murit

19. pentru păcatele sale cu care păcătuise, făcând rău în ochii Domnului, pentru că umblase în calea* lui Ieroboam şi în păcatul lui, pe care-l săvârşise, făcând pe Israel să păcătuiască.

20. Şi celelalte fapte ale lui Zimri şi uneltirea lui pe care a făcut-o, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

21. Atunci poporul lui Israel s-a despărţit în două părţi: jumătate din popor l-au urmat pe Tibni, fiul lui Ghinat, ca să-l facă împărat, şi jumătate l-au urmat pe Omri.

22. Dar cei care l-au urmat pe Omri i-au înfrânt pe cei care-l urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Şi Tibni a murit, iar Omri a împărăţit.

Omri împărat al lui Israel

23. În anul al treizeci şi unulea al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Omri peste Israel, doisprezece ani. A împărăţit şase ani în Tirţa.

24. Şi a cumpărat de la Şemer dealul Samariei* cu doi talanţi de argint şi a făcut construcţii pe deal şi a pus cetăţii pe care o construise numele Samaria, după numele lui Şemer, stăpânul dealului.

25. Şi Omri* a făcut rău în ochii Domnului şi a făcut mai rău decât toţi cei care au fost înaintea lui.

26. Şi a umblat în toată calea* lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi în păcatele lui, prin care făcuse pe Israel să păcătuiască; şi L-au mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel cu deşertăciunileLit. „nimicurile“ lor.

27. Şi celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut şi puterea lui pe care a arătat-o, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

28. Şi Omri a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat în Samaria. Şi Ahab, fiul său, a împărăţit în locul său.

Ahab împărat al lui Israel

29. Şi Ahab, fiul lui Omri, a început să împărăţească peste Israel în anul al treizeci şi optulea al lui Asa, împăratul lui Iuda; şi Ahab, fiul lui Omri, a împărăţit peste Israel, în Samaria, douăzeci şi doi de ani.

30. Şi Ahab, fiul lui Omri, a făcut rău în ochii Domnului mai mult decât toţi cei care au fost înaintea lui.

31. Şi a fost aşa: ca şi cum i-ar fi fost puţin lucru să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de soţie pe Izabela*, fiica lui Etbaal, împăratul sidonienilor*, şi a mers şi i-a slujit* lui Baal şi i s-a închinat;

32. şi a ridicat un altar lui Baal înăuntrul casei* lui Baal, pe care a construit-o în Samaria.

33. Şi Ahab a făcut o aşeră*; şi Ahab a făcut mai mult* rău decât toţi împăraţii lui Israel care au fost înaintea lui, ca să-L întărâte la mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.

34. În zilele lui, Hiel din Betel a reconstruit Ierihonul; i-a pus temelia cu preţul lui AbiramLit. „pe Abiram“, întâiul său născut, şi i-a pus porţile cu preţul lui Segub, cel mai tânăr fiu al său, după cuvântul* pe care-l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)