Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 15

Abiiam împărat al lui Iuda.

1. Şi, în anul al optsprezecelea* al împăratului Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească Abiiam peste Iuda.

2. El a împărăţit trei ani în Ierusalim. Şi numele* mamei lui era Maaca, fiica lui AbişalomVariantă a lui Absalom (vezi 2Sam 3.3)*.

3. Şi el a umblat în toate păcatele tatălui său pe care le făcuse înaintea lui şi inima* lui n-a fost în totul cu Domnul Dumnezeul lui, ca inima lui David, tatăl său.

4. Dar, pentru David, Domnul Dumnezeul său i-a dat o lumină* în Ierusalim, înălţând pe fiul său după el şi întărind Ierusalimul.

5. Pentru că David făcuse* ce era drept în ochii Domnului şi nu se abătuse de la tot ce îi poruncise El, în toate zilele vieţii sale, în afară* de fapta cu Urie hetitul.

6. Şi între Roboam şi Ieroboam a fost război* în toate zilele vieţii lui.

7. Şi celelalte* fapte ale lui Abiiam şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Şi a fost război* între Abiiam şi Ieroboam.

8. Şi Abiiam* a adormit cu părinţii săi şi l au înmormântat în cetatea lui David. Şi Asa, fiul său, a împărăţit în locul său.

Asa împărat al lui Iuda

9. Şi în anul al douăzecilea al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, Asa a început să împărăţească peste Iuda.

10. Şi el a împărăţit patruzeci şi unu de ani în Ierusalim. Şi numele* mameiBunica (vezi v. 2) lui era Maaca, fiica lui Abişalom.

11. Şi Asa* a făcut ce era drept în ochii Domnului, ca şi David, tatăl său.

12. Şi a alungat din ţară pe homosexuali* şi a îndepărtat* toţi idoliiAici cu sensul de „buştean“, „buturugă“; vezi Lev 26.30 pe care-i făcuse tatăl său.

13. Chiar şi pe Maaca, mama* sa, a îndepărtat-o, ca să nu fie împărăteasă, pentru că făcuse un idolAici cu sensul de: monstru, idol hidos, înfiorător Aşerei. Şi Asa i-a tăiat idolul şi l-a ars* în Valea Chedronului.

14. Dar înălţimile* n-au fost îndepărtate; totuşi inima* lui Asa a fost în totul cu Domnul în toate zilele sale.

15. Şi a adus* în casa Domnului lucrurile pe care le consacrase tatăl său şi lucrurile pe care le consacrase el însuşi: argint şi aur şi vase.

16. Şi între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, a fost război* în toate zilele lor.

17. Şi Baeşa*, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda; şi a zidit Rama*, ca să nu lase* pe nimeni să iasă sau să intre la Asa, împăratul lui Iuda.

18. Şi Asa a luat tot* argintul şi aurul care rămăseseră în vistieriile casei Domnului şi în vistieriile casei împăratului şi le-a dat în mâna slujitorilor săi şi împăratul Asa i-a trimis la Ben-HadadFiul dumnezeului Soare*, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia în Damasc*, zicând:

19. „Există o alianţă* între mine şi tine, între tatăl meu şi tatăl tău: iată, îţi trimit un dar de argint şi aur. Mergi şi rupe alianţa ta cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să plece de la mine“.

20. Şi Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa şi a trimis pe căpeteniile oştirilor sale împotriva cetăţilor lui Israel şi au bătut cetatea Iion* şi cetatea Dan* şi Abel-Bet-Maaca* şi tot Chinerotul*, împreună cu toată ţara lui Neftali.

21. Şi a fost aşa: cum a auzit Baeşa aceasta, s-a oprit de la zidirea* Ramei şi a locuit în Tirţa*.

22. Şi împăratul Asa a chemat* pe tot Iuda: nimeni n-a fost scutit; şi au ridicat de la Rama pietrele şi lemnele ei cu care zidise Baeşa; şi împăratul Asa a zidit cu ele Gheba* lui Beniamin şi Miţpa*.

23. Şi toate celelalte* fapte ale lui Asa şi toată puterea lui şi tot ce a făcut şi cetăţile pe care le-a zidit, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Totuşi, la vremea bătrâneţii sale, s-a îmbolnăvit de picioare.

24. Şi Asa a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David, tatăl său. Şi IosafatYahve judecă, fiul său, a împărăţit în locul* său.

Nadab împărat al lui Israel

25. Şi Nadab*, fiul lui Ieroboam, a început să împărăţească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Şi el a împărăţit peste Israel doi ani.

26. Şi a făcut rău în ochii Domnului şi a umblat* în calea tatălui său şi în păcatul* lui, prin care a făcut pe Israel să păcătuiască.

27. Şi Baeşa*, fiul lui Ahiia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui; şi Baeşa l-a bătut în Ghibeton*, care era al filistenilor, când Nadab şi tot Israelul asediau Ghibetonul.

28. Şi Baeşa l-a ucis în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, şi a împărăţit în locul său.

29. Şi a fost aşa: cum s-a făcut împărat, a lovit toată casa lui Ieroboam şi n-a lăsat lui Ieroboam nimic care sufla, până când l-a nimicit, după cuvântul* pe care-l spusese Domnul prin robul Său Ahiia şilonitul,

30. pentru păcatele* lui Ieroboam, cu care păcătuise şi prin care făcuse pe Israel să păcătuiască, prin mânia cu care Îl mâniase pe Domnul Dumnezeul lui Israel.

31. Şi celelalte* fapte ale lui Nadab şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?

32. Şi a fost război* între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, în toate zilele lor.

Baeşa împărat al lui Israel

33. În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Baeşa, fiul lui Ahiia, peste tot Israelul, în Tirţa, timp de douăzeci şi patru de ani.

34. Şi el a făcut rău în ochii Domnului şi a umblat în calea* lui Ieroboam şi în păcatele lui, prin care făcuse pe Israel să păcătuiască.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)