Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 4

Demnitarii lui Solomon

1. Şi împăratul Solomon era împărat peste tot Israelul.

2. Şi acestea sunt căpeteniile pe care le avea:

Azaria, fiul lui Ţadoc*, preotul;

3. Elihoref şi Ahia, fiii lui Şişa, scriitoriSau „secretari“;

Iosafat*, fiul lui Ahilud, cronicar;

4. şi Benaia*, fiul lui Iehoiada, era peste oştire;

şi Ţadoc şi Abiatar* erau preoţi;

5. şi Azaria, fiul lui Natan, era peste* administratori;

şi Zabud, fiul lui Natan, era dregător*, prieten* al împăratului;

6. şi Ahişar era peste treburile caseiSau „treburile palatului“;

şi Adoniram*, fiul lui Abda, era peste taxe.

Numele celor doisprezece administratori

7. Şi Solomon avea doisprezece administratori peste tot Israelul; şi ei aduceau hrană împăratului şi casei sale: fiecare trebuia să aducă hrană o lună pe an.

8. Şi acestea sunt numele lor:

Ben-Hur, peste muntele* lui Efraim;

9. Ben-Decher, peste Macaţ şi peste Şaalbim* şi peste Bet-Şemeş* şi peste Elon-Bet-Hanan;

10. Ben-Hesed, peste câmpiiSau „peste Arubot“; şi el avea Soco* şi tot pământul Hefer*;

11. Ben-Abinadab, peste tot cuprinsul Dorului*; Tafat, fiica lui Solomon, îi era soţie;

12. Baana, fiul lui Ahilud, peste Taanac* şi peste Meghido şi peste tot Bet-Şeanul*, care este lângă Ţartan*, sub Izreel, de la Bet-Şean până la Abel-Mehola*, până dincolo de Iocmeam*;

13. Ben-Gheber, peste Ramot-Galaad*; el avea satele* lui Iair, fiul lui Manase, care sunt în Galaad; el avea ţinutul* Argob care este în Basan, şaizeci de cetăţi mari, cu ziduri şi zăvoare de aramă;

14. Ahinadab, fiul lui Ido, peste Mahanaim*;

15. Ahimaaţ*, peste Neftali; şi el luase de soţie pe Basmat, fiica lui Solomon;

16. Baana, fiul lui Huşai*, peste Aşer şi Bealot;

17. Iosafat, fiul lui Paruah, peste Isahar;

18. Şimei*, fiul lui Ela, peste Beniamin;

19. Gheber, fiul lui Uri, peste ţara Galaad, ţara* lui Sihon, împăratul amoriţilor, şi a lui Og, împăratul Basanului, pentru că numai el era administrator în această ţară.

Mărirea lui Solomon

20. Iuda şi Israel erau mulţi la număr, ca nisipul* care este lângă mare, mâncând* şi bând şi desfătându-se.

21. Şi Solomon* a stăpânit peste toate împărăţiile de la râuEufrat* până la ţara filistenilor şi până la hotarul Egiptului. Ei au adus* daruri şi au slujit lui Solomon în toate zilele vieţii sale.

22. Şi hrana lui Solomon pentru o zi era: treizeci de cori de floarea făinii şi şaizeci de cori de făină,

23. zece boi îngrăşaţi şi douăzeci de boi păşunaţi şi o sută de oi, în afară de cerbi şi de gazele şi de căprioare şi de păsări îngrăşate.

24. Pentru că stăpânea peste tot dincoace de râu: de la TifsahPe malul vestic al Eufratului până la Gaza*, peste toţi* împăraţii de dincoace de râu. Şi avea pace* pretutindeni împrejurul lui.

25. Şi Iuda şi Israel au locuit* în siguranţă, fiecare sub via sa şi sub smochinul său, de la Dan* până la Beer-Şeba, în toate zilele lui Solomon.

26. Şi Solomon avea* patruzeciUnele ms. ale Septuagintei: „patru“ (ca în 2Cron 9.25) de mii de iesle de cai pentru carele sale şi douăsprezece mii de călăreţi.

27. Şi administratorii* aceia aduceau hrană împăratului Solomon şi tuturor celor care veneau la masa împăratului Solomon, fiecare în luna sa; nu lăsau să fie vreo lipsă.

28. Şi orzul şi paiele pentru cai şi caii* de curse le aduceau la locul unde se aflau administratorii, fiecare după misiunea sa.

Înţelepciunea lui Solomon

29. Şi Dumnezeu a dat* lui Solomon înţelepciune şi foarte multă pricepere şi o inimă deschisă, ca nisipul* care este pe ţărmul mării.

30. Şi înţelepciunea lui Solomon a întrecut înţelepciunea tuturor fiilor răsăritului* şi toată înţelepciunea* Egiptului.

31. Şi era mai înţelept* decât toţi oamenii, decât Etan* ezrahitul şi decât Heman şi Calcol* şi Darda, fiii lui Mahol. Şi numele lui era vestit între toate naţiunile, de jur-împrejur.

32. Şi a rostit* trei mii de proverbe şi cântările lui au fost o mie cinci*.

33. Şi a vorbit despre copaci, de la cedrul care este în Liban, până la isopul care răsare din zid; şi a vorbit despre animale şi despre păsări şi despre târâtoare şi despre peşti.

34. Şi de la toate popoarele veneau* să audă înţelepciunea lui Solomon, de la toţi împăraţii pământului, care auziseră de înţelepciunea lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)