Cartea întâi a împăraţilorSau „CARTEA A TREIA A ÎMPĂRAŢILOR“; în Septuaginta (traducerea greacă), cele două cărţi ale lui Samuel şi cele două ale Împăraţilor sunt numite Cărţile 1, 2, 3 şi 4 ale Împăraţilor

Capitolul 11

Femeile străine ale lui Solomon

1. Şi împăratul Solomon a iubit multe femei străine*, pe lângă fiica lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,

2. dintre popoarele despre care Domnul zisese fiilor lui Israel: „Să nu intraţi* la ele şi ele să nu intre la voi; ele v-ar abate negreşit inima după dumnezeii lor“. Solomon s-a alipit de acestea din iubire.

3. Şi avea* şapte sute de soţii prinţese şi trei sute de ţiitoare; şi soţiile lui i-au abătut inima.

4. Şi a fost aşa: când a îmbătrânit Solomon, soţiile* lui i-au abătut inima după alţi dumnezei şi inima* lui n-a fost în totul cu Domnul Dumnezeul său, ca inima lui David, tatăl său.

5. Şi Solomon a umblat după AstarteeaEbr. „Aştoret“*, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor.

6. Şi Solomon a făcut rău înaintea Domnului şi n-a urmat deplin pe Domnul, ca David, tatăl său.

7. Atunci Solomon a construit o înălţime lui Chemoş*, urâciunea Moabului, pe dealul care este în faţa IerusalimuluiLa răsărit de Ierusalim, şi lui Moloh*, urâciunea fiilor lui Amon.

8. Şi la fel a făcut pentru toate soţiile lui străine, care ardeau tămâie şi jertfeau dumnezeilor lor.

9. Şi Domnul S-a mâniat* pe Solomon, pentru că i se abătuse inima* de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase* de două ori

10. şi îi poruncise* cu privire la lucrul acesta, să nu meargă nicidecum după alţi dumnezei; dar n-a păzit ce îi poruncise Domnul.

11. Şi Domnul i-a zis lui Solomon: „Fiindcă astfel a fost cu tine şi n-ai ţinut legământul Meu şi rânduielile Mele pe care ţi le am poruncit, voi rupe* negreşit împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău.

12. Dar n-o voi face în zilele tale, pentru David, tatăl tău: o voi rupe din mâna fiului tău.

13. Numai, nu voi rupe toată* împărăţia: voi da o seminţie* fiului tău, pentru David, robul Meu, şi pentru Ierusalim*, pe care l-am ales“.

Vrăjmaşii lui Solomon

14. Şi Domnul a ridicat* un potrivnicEbr. „satan“ lui Solomon, pe Hadad edomitul; el era din sămânţa împăratului din Edom.

15. Şi a fost aşa: când* era David în Edom şi Ioab, căpetenia oştirii, se suise să înmormânteze pe cei ucişi şi lovise* orice parte bărbătească în Edom

16. (pentru că şase luni a stat acolo Ioab cu tot Israelul, până a nimicit toată partea bărbătească din Edom),

17. atunci Hadad a fugit, el şi câţiva edomiţi dintre slujitorii tatălui său împreună cu el, ca să meargă în Egipt; şi Hadad era un copil mic.

18. Şi ei s-au ridicat din Madian şi au venit la Paran* şi au luat cu ei oameni din Paran şi au venit în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului, care i-a dat o casă şi i-a rânduit merinde şi i-a dat pământ.

19. Şi Hadad a căpătat mare favoare în ochii lui Faraon şi el i-a dat de soţie pe sora soţiei lui, pe sora împărătesei Tahpenes.

20. Şi sora Tahpenei i-a născut pe Ghenubat, fiul său; şi Tahpenes l a înţărcat în casa lui Faraon şi Ghenubat era în casa lui Faraon între fiii lui Faraon.

21. Şi, fiind în Egipt, Hadad a auzit* că David a adormit cu părinţii săi şi că Ioab, căpetenia oştirii, a murit; şi Hadad i-a zis lui Faraon: „Dă-mi drumul să mă duc în ţara mea“.

22. Şi Faraon i-a zis: „Dar ce-ţi lipseşte la mine, că, iată, doreşti să te duci în ţara ta?“ Şi el a zis: „Nimic; dar, oricum, dă-mi drumul“.

23. Şi Dumnezeu i-a mai ridicat* un potrivnic, pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer*, împăratul din Ţoba.

24. Şi el a adunat la sine oameni şi s-a făcut căpetenia unei cete, când* David a ucis pe cei din Ţoba; şi au mers la Damasc şi au locuit acolo şi au împărăţit în Damasc.

25. Şi el a fost potrivnicEbr. „satan“ lui Israel în toate zilele lui Solomon, pe lângă răul pe care l-a făcut Hadad: şi el a urât pe Israel şi a împărăţit în Siria.

Profetul Ahiia anunţă lui Ieroboam dezbinarea

26. Şi Ieroboam*, fiul lui Nebat, un efratitSau „efraimit“ din Ţereda, slujitorul lui Solomon – şi numele mamei lui era Ţerua, o femeie văduvă – şi-a ridicat* şi el mâna împotriva împăratului.

27. Şi acesta a fost lucrul pentru care şi-a ridicat el mâna împotriva împăratului: Solomon construia* Milo şi închidea spărturaProbabil valea dintre Sion şi Ofel, pentru a completa fortificaţiile Ierusalimului cetăţii lui David, tatăl său.

28. Şi bărbatul Ieroboam era tare şi viteaz. Şi Solomon l-a văzut* pe tânăr că era muncitor şi l-a pus peste toată lucrarea casei lui Iosif.

29. Şi a fost aşa: în timpul acela, Ieroboam a ieşit din Ierusalim; şi profetul Ahiia* şilonitul l-a găsit pe drum; şi el era îmbrăcat cu o haină nouă şi erau numai ei amândoi pe câmp.

30. Şi Ahiia a apucat haina cea nouă, care era pe el, şi a rupt-o* în douăsprezece bucăţi.

31. Şi a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi, pentru că aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi rupe* împărăţia din mâna lui Solomon şi-ţi voi da zece seminţii;

32. dar el va avea o seminţie*, pentru robul Meu David şi pentru Ierusalim, cetatea* pe care am ales-o dintre toate seminţiile lui Israel.

33. Fiindcă M-au părăsit şi s-au închinat* Astarteei, zeiţa sidonienilor, lui Chemoş*, dumnezeul moabiţilor, lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, şi n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept în ochii Mei şi în rânduielile Mele şi în judecăţile Mele, ca David, tatăl lor.

34. Dar nu voi lua toată împărăţia din mâna lui, pentru că îl voi ţine conducător în toate zilele vieţii lui, pentru David, robul Meu, pe care l-am ales, fiindcă el a păzit poruncile Mele şi rânduielile Mele.

35. Dar voi lua* împărăţia din mâna fiului său şi ţi-o voi da ţie, adică zece seminţii.

36. Iar fiului* său îi voi da o seminţie, pentru ca David*, robul Meu, să aibă întotdeauna o lumină înaintea Mea, în Ierusalim, cetatea pe care am ales o pentru Mine Însumi, ca să-Mi pun Numele acolo.

37. Şi te voi lua şi vei împărăţi peste tot ce-ţi va dori sufletul şi vei fi împărat peste Israel.

38. Şi va fi aşa: dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci şi vei umbla în căile Mele şi vei face ce este drept în ochii Mei, păzind rânduielile Mele şi poruncile Mele, cum a făcut David, robul Meu, atunci voi fi cu* tine şi-ţi voi zidi* o casă statornică, aşa cum i am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe Israel.

39. Şi voi aduce necaz seminţei lui David, din cauza aceasta, dar nu pentru totdeauna»“.

40. Şi Solomon a căutat să-l omoare pe Ieroboam. Şi Ieroboam s-a ridicat şi a fugit în Egipt la Şişac*, împăratul Egiptului; şi a rămas în Egipt până la moartea lui Solomon.

Moartea lui Solomon

41. Şi celelalte* fapte ale lui Solomon, şi tot ce a făcut el, şi înţelepciunea lui, nu sunt scrise în Cartea Cuvintelor lui Solomon?

42. Şi zilele cât a împărăţit Solomon în Ierusalim peste tot Israelul au fost patruzeci* de ani.

43. Şi Solomon a adormit* cu părinţii săi şi a fost înmormântat în cetatea lui David, tatăl său. Şi Roboam*, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)