Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 28

1. Cel rău fuge fără să fie urmărit,

dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tînăr. -

2. Cînd este răscoală într-o ţară, sînt mulţi capi,

dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinueşte. -

3. Un om sărac care apasă pe cei obijduiţi,

este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pîne. -

4. Ceice părăsesc legea, laudă pe cel rău,

dar ceice păzesc legea se mînie pe el. -

5. Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept,

dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul. -

6. Mai mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui,

decît bogatul care umblă pe căi sucite. -

7. Celce păzeşte legea, este un fiu priceput, dar celce umblă cu cei desfrînaţi face ruşine tatălui său. -

8. Cine îşi înmulţeşte avuţiile prin dobîndă şi camătă,

le strînge pentru celce are milă de săraci. -

9. Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea,

chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă. -

10. Cine rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea,

cade în groapa pe care a săpat-o,

dar oamenii fără prihană moştenesc fericirea. -

11. Omul bogat se crede înţelept,

dar săracul care este priceput îl cercetează. -

12. Cînd biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă,

dar cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde. -

13. Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte,

dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare. -

14. Ferice de omul care se teme necontenit,

dar cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire. -

15. Ca un leu care răcneşte şi ca un urs flămînd,

aşa este cel rău care stăpîneşte peste un popor sărac. -

16. Un voivod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire,

dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele. -

17. Un om al cărui cuget este încărcat cu sîngele altuia,

fuge pînă la groapă: nimeni să nu-l oprească. -

18. Cine umblă în neprihănire, găseşte mîntuirea,

dar cine umblă pe două căi strîmbe cade într-o groapă. -

19. Cine îşi lucrează cîmpul are belşug de pîne,

dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie. -

20. Un om credincios este năpădit de binecuvîntări,

dar celce vrea să se îmbogăţească repede nu rămîne nepedepsit. -

21. Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor;

chiar pentru o bucată de pîne poate un om să se dedea la păcat. -

22. Un om pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească,

şi nu ştie că lipsa va veni peste el. -

23. Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă,

decît cel cu limba linguşitoare. -

24. Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa, şi zice că nu este un păcat,

este tovarăş cu nimicitorul. -

25. Cel lacom stîrneşte certuri,

dar celce se încrede în Domnul este săturat din belşug. -

26. Cine se încrede în inima lui este un nebun,

dar cine umblă în înţelepciune va fi mîntuit. -

27. Cine dă săracului, nu duce lipsă,

dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. -

28. Cînd se înalţă cei răi, fiecare se ascunde,

dar cînd pier ei, cei buni se înmulţesc. -