Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 15

1. Un răspuns blînd potoleşte mînia,

dar o vorbă aspră aţîţă mînia.

2. Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută,

dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. -

3. Ochii Domnului sînt în orice loc,

ei văd pe cei răi şi pe cei buni. -

4. Limba dulce este un pom de viaţă,

dar limba stricată zdrobeşte sufletul. -

5. Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său,

dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. -

6. În casa celui neprihănit este mare belşug,

dar în cîştigurile celui rău este turburare. -

7. Buzele înţelepţilor samănă ştiinţa,

dar inima celor nesocotiţi este stricată. -

8. Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului,

dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. -

9. Calea celui rău este urîtă Domnului,

dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire. -

10. Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit,

şi cine urăşte mustrarea va muri. -

11. Locuinţa morţilor şi Adîncul sînt cunoscute Domnului,

cu cît mai mult inimile oamenilor! -

12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat,

de aceea nu se duce la cei înţelepţi. -

13. O inimă veselă înseninează faţa;

dar cînd inima este tristă, duhul este mîhnit. -

14. Inima celor pricepuţi caută ştiinţa,

dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. -

15. Toate zilele celui nenorocit sînt rele,

dar cel cu inima mulţămită are un ospăţ necurmat. -

16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul,

de cît o mare bogăţie, cu turburare! -

17. Mai bine un prînz de verdeţuri, şi dragoste,

de cît un bou îngrăşat, şi ură. -

18. Un om iute la mînie stîrneşte certuri,

dar cine este încet la mînie potoleşte neînţelegerile. -

19. Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini,

dar cărarea celor fără prihană este netezită. -

20. Un fiu înţelept este bucuria tatălui său,

dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa. -

21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte,

dar un om priceput merge pe drumul cel drept. -

22. Planurile nu izbutesc, cînd lipseşte o adunare care să chibzuiască,

dar izbutesc cînd sînt mulţi sfetnici. -

23. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui,

şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! -

24. Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus,

ca să-l abată de la locuinţa morţilor, care este jos. -

25. Domnul surpă casa celor mîndri,

dar întăreşte hotarele văduvei. -

26. Gîndurile rele sînt urîte Domnului,

dar cuvintele prietenoase sînt curate înaintea Lui. -

27. Cel lacom de cîştig îşi turbură casa,

dar cel ce urăşte mita va trăi. -

28. Inima celui neprihănit se gîndeşte ce să răspundă,

dar gura celor răi împroaşcă răutăţi. -

29. Domnul Se depărtează de cei răi,

dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. -

30. O privire prietenoasă înveseleşte inima,

o veste bună întăreşte oasele. -

31. Urechea care ia aminte la învăţăturile cari duc la viaţă,

locuieşte în mijlocul înţelepţilor. -

32. Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul,

dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. -

33. Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii,

şi smerenia merge înaintea slavei. -