Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 21

1. Inima împăratului este ca un rîu de apă în mîna Domnului,

pe care îl îndreaptă încotro vrea. -

2. Omul socoteşte că toate căile lui sînt fără prihană,

dar Cel ce cercetează inimile este Domnul. -

3. A face dreptate şi judecată,

este mai plăcut Domnului decît jertfele. -

4. Privirile trufaşe şi inima îngîmfată,

această candelă a celor răi, nu este decît păcat. -

5. Planurile omului harnic nu duc de cît la belşug,

dar celce lucrează cu grabă n-ajunge de cît la lipsă. -

6. Comorile cîştigate cu o limbă mincinoasă

sînt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte. -

7. Silnicia celor răi îi mătură,

pentrucă nu vor să facă ce este drept. -

8. Cel vinovat merge pe căi sucite,

dar cel nevinovat face ce este bine.

9. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,

decît cu o nevastă gîlcevitoare într-o casă mare. -

10. Sufletul celui rău doreşte răul,

semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui. -

11. Cînd este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept:

şi cînd se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa. -

12. Cel neprihănit se uită la casa celui rău,

şi vede ce repede sînt aruncaţi cei răi în nenorocire. -

13. Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului,

nici el nu va căpăta răspuns, cînd va striga. -

14. Un dar făcut în taină potoleşte mînia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mînie. -

15. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,

dar pentru ceice fac răul este o groază. -

16. Omul care se abate dela calea înţelepciunii,

se va odihni în adunarea celor morţi. -

17. Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă,

şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte. -

18. Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare pentru cel neprihănit,

şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană. -

19. Mai bine să locuieşti într-un pămînt pustiu,

de cît cu o nevastă gîlcevitoare şi supărăcioasă. -

20. Comori de preţ şi untdedelemn sînt în locuinţa celui înţelept,

dar omul fără minte le risipeşte. -

21. Cine urmăreşte neprihănirea şi bunătatea,

găseşte viaţă, neprihănire şi slavă. -

22. Înţeleptul cucereşte cetatea vitejilor,

şi doboară puterea în care se încredeau. -

23. Cine îşi păzeşte gura şi limba,

îşi scuteşte sufletul de multe necazuri. -

24. Cel mîndru şi trufaş se cheamă batjocoritor:

el lucrează cu aprinderea îngîmfării.

25. Poftele leneşului îl omoară,

pentrucă nu vrea să lucreze cu mînile. -

26. Toată ziua o duce numai în pofte:

dar cel neprihănit dă fără zgîrcenie. -

27. Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului,

cu cît mai mult cînd o aduc cu gînduri nelegiuite. -

28. Martorul mincinos va pieri,

dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbîndă. -

29. Cel rău ia o înfăţişare neruşinată,

dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea. -

30. Nici înţelepciunea, nici priceperea,

nici sfatul n-ajută împotriva Domnului. -

31. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei,

dar biruinţa este a Domnului. -