Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 25

1. Iată încă vreocîteva din Pildele lui Solomon, strînse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. -

2. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,

dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor. -

3. Înălţimea cerurilor, adîncimea pămîntului,

şi inima împăraţilor sînt nepătrunse. -

4. Scoate zgura din argint,

şi argintarul va face din el un vas ales.

5. Scoate şi pe cel rău dinaintea împăratului,

şi scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. -

6. Nu te făli înaintea împăratului,

şi nu lua locul celor mari;

7. căci este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!“

decît să fii pogorît înaintea voivodului

pe care ţi-l văd ochii. -

8. Nu te grăbi să te iei la ceartă,

ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să faci,

cînd te va lua la ocări aproapele tău. -

9. Apără-ţi pricina împotriva aproapelui tău,

dar nu da pe faţă taina altuia,

10. ca nu cumva, aflînd-o cineva, să te umple de ruşine,

şi să-ţi iasă nume rău care să nu se mai şteargă. -

11. Un cuvînt spus la vremea potrivită,

este ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de argint. -

12. Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat,

aşa este înţeleptul care mustră, pentru o ureche ascultătoare. -

13. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerişului,

aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimete:

el înviorează sufletul stăpînului său.

14. Ca norii şi vîntul fără ploaie,

aşa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. -

15. Prin răbdare se înduplecă un voivod,

şi o limbă dulce poate zdrobi oase.

16. Dacă dai peste miere, nu mînca decît atît cît îţi ajunge,

ca să nu ţi se scîrbească şi s-o verşi din gură. -

17. Calcă rar în casa aproapelui tău,

ca să nu se sature de tine şi să te urască. -

18. Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită,

aşa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. -

19. Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătează,

aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. -

20. Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece, sau varsă oţet pe silitră,

aşa este cine cîntă cîntece unei inimi în nenorocire. -

21. Dacă este flămînd vrăjmaşul tău, dă-i pîne să mănînce,

dăcă-i este sete, dă-i apă să bea.

22. Căci făcînd aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui,

şi Domnul îţi va răsplăti. -

23. Vîntul de miazănoapte aduce ploaia,

şi limba clevetitoare aduce o faţă mîhnită. -

24. Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş,

decît să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gîlcevitoare. -

25. Ca apa proaspătă pentru un om obosit,

aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată. -

26. Ca o fîntînă turbure şi ca un izvor stricat,

aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău. -

27. Nu este bine să mănînci multă miere:

tot aşa, nu este o cinste să alergi după slava ta însuţi. -

28. Omul care nu este stăpîn pe sine,

este ca o cetate surpată şi fără ziduri.