Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 29

1. Un om care se împotriveşte tuturor mustrărilor,

va fi zdrobit deodată şi fără leac. -

2. Cînd se înmulţesc cei buni, poporul se bucură,

dar cînd stăpîneşte cel rău, poporul geme.-

3. Cine iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său,

dar cine umblă cu curvele risipeşte averea. -

4. Un împărat întăreşte ţara prin dreptate,

dar cine ia mită, o nimiceşte. -

5. Cine linguşeşte pe aproapele său,

îi întinde un laţ supt paşii lui. -

6. În păcatul omului rău este o cursă,

dar cel bun biruie şi se bucură. -

7. Cel bun pricepe pricina săracilor,

dar cel rău nu poate s-o priceapă. -

8. Cei uşuratici aprind focul în cetate,

dar înţelepţii potolesc mînia. -

9. Cînd se ceartă un înţelept cu un nebun,

să se tot supere sau să tot rîdă, căci pace nu se face. -

10. Oamenii setoşi de sînge urăsc pe omul fără prihană,

dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa. -

11. Nebunul îşi arată toată patima,

dar înţeleptul o stăpîneşte. -

12. Cînd celce stăpîneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase,

toţi slujitorii lui sînt nişte răi. -

13. Săracul şi asupritorul se întîlnesc,

dar Domnul le luminează ochii la amîndoi,

14. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr,

îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. -

15. Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea,

dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. -

16. Cînd se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul,

dar cei buni le vor vedea căderea. -

17. Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă,

şi îţi va aduce desfătare sufletului. -

18. Cînd nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frîu;

dar ferice de poporul care păzeşte legea! -

19. Nu prin vorbe se pedepseşte un rob,

căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. -

20. Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit,

poţi să nădăjduieşti mai mult dela un nebun decît dela el. -

21. Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie,

la urmă ajunge de se crede fiu. -

22. Un om mînios stîrneşte certuri,

şi un înfuriat face multe păcate. -

23. Mîndria unui om îl scoboară,

dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. -

24. Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa,

aude blestemul, şi nu spune nimic. -

25. Frica de oameni este o cursă,

dar cel ce se încrede în Domnul n-are dece să se teamă. -

26. Mulţi umblă după bunăvoinţa celui ce stăpîneşte,

dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia.

27. Omul nelegiuit este o scîrbă înaintea celor neprihăniţi,

dar cel ce umblă fără prihană este o scîrbă înaintea celor răi.