Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 12

1. Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa;

dar cine urăşte mustrarea, este prost. -

2. Omul de bine capătă bunăvoinţa Domnului,

dar Domnul osîndeşte pe cel plin de răutate.

3. Omul nu se întăreşte prin răutate,

dar rădăcina celor neprihăniţi nu se va clătina. -

4. O femeie cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca putregaiul în oasele lui. -

5. Gîndurile celor neprihăniţi nu sînt decît dreptate,

dar sfaturile celor răi nu sînt decît înşelăciune. -

6. Cuvintele celor răi sînt nişte curse ca să verse sînge,

dar gura celor fără prihană îi izbăveşte. -

7. Cei răi sînt răsturnaţi, şi nu mai sînt,

dar casa celor neprihăniţi rămîne în picioare! -

8. Un om este preţuit după măsura priceperii lui,

dar cel cu inima stricată este dispreţuit. -

9. Mai bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă,

decît să faci pe fudulul şi să n-ai ce mînca. -

10. Cel neprihănit se îndură de vite,

dar inima celui rău este fără milă.

11. Cine-şi lucrează ogorul va avea belşug de pîne,

dar cine umblă după lucruri de nimic este fără minte. -

12. Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi,

dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte.-

13. În păcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă,

dar cel neprihănit scapă din bucluc. -

14. Prin rodul gurii te saturi de bunătăţi,

şi fiecare primeşte după lucrul mînilor lui. -

15. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui,

dar înţeleptul ascultă sfaturile. -

16. Nebunul îndată îşi dă pe faţă mînia,

dar înţeleptul ascunde ocara. -

17. Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă,

dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune. -

18. Cine vorbeşte în chip uşuratic, răneşte ca străpungerea unei săbii,

dar limba înţelepţilor aduce vindecare. -

19. Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,

dar limba mincinoasă nu stă decît o clipă. -

20. Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul,

dar bucuria este pentru ceice sfătuiesc la pace. -

21. Nicio nenorocire nu se întîmplă celui neprihănit,

dar cei răi sînt năpădiţi de rele. -

22. Buzele mincinoase sînt urîte Domnului,

dar ceice lucrează cu adevăr îi sînt plăcuţi. -

23. Omul înţelept îţi ascunde ştiinţa,

dar inima nebunilor vesteşte nebunia. -

24. Mîna celor harnici va stăpîni,

dar mîna leneşă va plăti bir. -

25. Neliniştea din inima omului îl doboară,

dar o vorbă bună îl înveseleşte. -

26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,

dar calea celor răi îi duce în rătăcire. -

27. Leneşul nu-şi frige vînatul,

dar comoara de preţ a unui om este munca. -

28. Pe cărarea neprihănirii este viaţa,

şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte. -