Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 14

1. Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa,

iar femeia nebună o dărîmă cu înseşi mînile ei. -

2. Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul,

dar cine apucă pe căi strîmbe, Îl nesocoteşte. -

3. În gura nebunului este o nuia pentru mîndria lui,

dar pe înţelepţi îi păzesc buzele lor. -

4. Unde nu sînt boi, ieslea rămîne goală,

dar puterea boilor aduce belşug de roduri. -

5. Un martor credincios nu minte,

dar un martor mincinos spune minciuni.

6. Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte,

dar pentru omul priceput ştiinţa este lucru uşor. -

7. Depărtează-te de nebun,

căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa. -

8. Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă,

dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi. -

9. Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă. -

10. Inima îşi cunoaşte necazurile,

şi nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. -

11. Casa celor răi va fi nimicită,

dar cortul celor fără prihană va înflori. -

12. Multe căi pot părea bune omului,

dar la urmă se văd că duc la moarte. -

13. De multe ori chiar în mijlocul rîsului inima poate fi mîhnită,

şi bucuria poate sfîrşi prin necaz. -

14. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui,

şi omul de bine se satură şi el de ce este în el. -

15. Omul lesne crezător crede orice vorbă,

dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. -

16. Înţeleptul se teme şi se abate dela rău,

dar nesocotitul este îngîmfat şi fără frică. -

17. Cine este iute la mînie face prostii,

şi omul plin de răutate se face urît. -

18. Cei proşti au parte de nebunie,

dar oamenii chibzuiţi sînt încununaţi cu ştiinţă. -

19. Cei răi se pleacă înaintea celor buni,

şi cei nelegiuiţi înaintea porţilor celui neprihănit. -

20. Săracul este urît chiar şi de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni. -

21. Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat,

dar ferice de cine are milă de cei nenorociţi. -

22. În adevăr ceice gîndesc răul se rătăcesc.

dar ceice gîndesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.

23. Oriunde se munceşte este şi cîştig,

dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă. -

24. Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi,

dar cei nesocotiţi n-au altceva decît nebunie. -

25. Martorul care spune adevărul scapă suflete,

dar cel înşelător spune minciuni. -

26. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El,

şi copiii lui au un loc de adăpost la El. -

27. Frica de Domnul este un izvor de viaţă,

ea ne fereşte de cursele morţii. -

28. Mulţimea poporului este slava împăratului,

lipsa poporului este pieirea voivodului. -

29. Cine este încet la mînie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute, face multe prostii. -

30. O inimă liniştită este viaţa trupului,

dar prizma este putrezirea oaselor. -

31. Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său,

dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. -

32. Cel rău este doborît de răutatea lui,

dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. -

33. Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută,

dar în mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol. -

34. Neprihănirea înalţă pe un popor,

dar păcatul este ruşinea popoarelor. -

35. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit,

dar pe cel de ocară, îl atinge mînia lui.