Proverbe

Pildele sau proverbele lui Solomon

Capitolul 16

1. Planurile pe cari le face inima atîrnă de om,

dar răspunsul pe care-l dă gura vine dela Domnul. -

2. Toate căile omului sînt curate în ochii lui,

dar celce cercetează duhurile este Domnul . -

3. Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului,

şi îţi vor izbuti planurile. -

4. Domnul a făcut toate pentru o ţintă,

chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. -

5. Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului;

hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. -

6. Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea,

şi prin frica de Domnul se abate dela rău. -

7. Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva,

îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -

8. Mai bine puţin, cu dreptate,

decît mari venituri, cu strîmbătate. -

9. Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă,

dar Domnul îi îndreaptă paşii. -

10. Hotărîri dumnezeieşti sînt pe buzele împăratului,

gura lui nu trebuie să facă greşeli cînd judecă. -

11. Cîntarul şi cumpăna dreaptă vin dela Domnul;

toate greutăţile de cîntărit sînt lucrarea Lui. -

12. Împăraţilor le este scîrbă să facă rău,

căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. -

13. Buzele neprihănite sînt plăcute împăraţilor,

şi ei iubesc pe celce vorbeşte cu neprihănire. -

14. Mînia împăratului este un vestitor al morţii,

dar un om înţelept trebuie s-o potolească. -

15. Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară. -

16. Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului !

Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! -

17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;

acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. -

18. Mîndria merge înaintea pieirii,

şi trufia merge înainte căderii. -

19. Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi,

decît să împarţi prada cu cei mîndri. -

20. Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea,

şi cine se încrede în Domnul este fericit. -

21. Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,

dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. -

22. Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are;

dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. -

23. Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte,

şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. -

24. Cuvintele prietenoase sînt ca un fagur de miere,

dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase. -

25. Multe căi i se par bune omului,

dar la urmă duc la moarte. -

26. Cine munceşte, pentru el munceşte,

căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. -

27. Omul stricat pregăteşte nenorocirea,

şi pe buzele lui este ca un foc aprins. -

28. Omul neastîmpărat stîrneşte certuri,

şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. -

29. Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său,

şi-l duce pe o cale, care nu este bună. -

30. Cine închide ochii, ca să se dedea la gînduri stricate,

cine-şi muşcă buzele, a şi săvîrşit răul. -

31. Perii albi sînt o cunună de cinste,

ea se găseşte pe calea neprihănirii. -

32. Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz,

şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi. -

33. Se aruncă sorţul în poala hainei,

dar orice hotărîre vine dela Domnul. -