Cartea judecătorilor

Capitolul 6

Asuprirea madianiţilor

1. Şi fiii lui Israel au făcut rău* în ochii Domnului şi Domnul i-a dat în mâna lui MadianCeartă* şapte ani.

2. Şi mâna lui Madian a fost tare împotriva lui Israel. Din cauza madianiţilor, fiii lui Israel şi-au făcut săpăturiAdăposturi săpate* în munţi şi peşteri şi locuri întărite.

3. Şi era aşa: când semăna Israel, se suiau Madian şi Amalec* şi fiii răsăritului*; şi se suiau împotriva lor.

4. Şi îşi aşezau tabăra împotriva lor şi stricau* venitul ţării până la Gaza şi nu lăsau merinde în Israel, nici oaie, nici bou, nici măgar.

5. Pentru că se suiau cu vitele lor şi cu corturile lor şi veneau o mulţime, ca lăcustele*: ei şi cămilele lor erau fără număr şi intrau în ţară ca s-o distrugă.

6. Şi Israel era foarte* sărăcit din cauza lui Madian; şi fiii lui Israel au strigat* către Domnul.

7. Şi a fost aşa: când fiii lui Israel au strigat către Domnul din cauza lui Madian,

8. Domnul a trimis pe un profet la fiii lui Israel, care le-a* zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: «Eu v-am făcut să vă suiţi din Egipt şi v-am scos din casa* robilor

9. şi v-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor asupritorilor voştri şi i-am alungat* dinaintea voastră şi v-am dat ţara lor.

10. Şi v-am zis: «Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; nu vă temeţi* de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi». Dar n-aţi ascultat de glasul Meu»“.

Ghedeon

11. Şi Îngerul* Domnului a venit şi S-a aşezat sub stejarulSau „terebintul“ din Ofra, care era al lui Ioas din Abiezer*. Şi Ghedeon*, fiul său, bătea grâu în teasc, ca să-l ascundă de madianiţi.

12. Şi Îngerul* Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este* cu tine, războinic viteaz!“

13. Şi Ghedeon I-a zis: „Ah, Domnul meu! Dacă este Domnul cu noi, pentru ce au venit toate acestea asupra noastră? Şi unde* sunt toate minunile Sale, pe care ni le-au istorisit* părinţii noştri, zicând: «Nu ne-a scos Domnul din Egipt?» Şi acum, Domnul ne-a lepădat* şi ne-a dat în mâna lui Madian“.

14. Şi Domnul a privit spre el şi i-a zis: „Mergi cu această putere* a ta şi vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Nu te-am trimis* Eu?“

15. Şi el I-a zis: „Ah, Doamne, prin ce* voi salva pe Israel? Iată, familiaLit. „mia“ (ceată de o mie de oameni) mea este cea mai săracă* în Manase şi eu sunt cel mai mic în casa tatălui meu“.

16. Şi Domnul i-a zis: „Eu voi fi* negreşit cu tine şi vei bate pe Madian ca pe un singur om“.

17. Şi el I-a zis: „Acum, dacă am căpătat favoare în ochii Tăi, dă-mi un semn* că Tu vorbeşti cu mine;

18. Te rog, nu Te depărta de aici*, până voi veni la Tine şi voi aduce darul meu şi-l voi pune înaintea Ta“. Şi El a zis: „Voi zăbovi până te vei întoarce“.

19. Şi Ghedeon a intrat* şi a pregătit un ied dintre capre şi azime dintr-o efă de făină: carnea a pus-o în coş şi zeama a pus-o în oală şi I-a adus afară sub stejar şi I le-a pus înainte.

20. Şi Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi azimele şi pune-le* pe această stâncă şi varsă* zeama“. Şi a făcut aşa.

21. Şi Îngerul Domnului a întins vârful toiagului care era în mâna Sa şi a atins carnea şi azimele. Şi focul* s-a ridicat din stâncă şi a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a depărtat dinaintea ochilor lui.

22. Şi Ghedeon a văzut* că era Îngerul Domnului şi Ghedeon a zis: „Vai, Doamne Dumnezeule! Pentru că am văzut* pe Îngerul Domnului faţă în faţă“.

23. Şi Domnul i-a zis: „Pace* ţie, nu te teme, nu vei muri!“

24. Şi Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi l-a numit „Domnul păciiEbr. „Yahve Şalom““. Până în ziua aceasta el este încă în Ofra* din Abiezer.

25. Şi a fost aşa: în noaptea aceea, Domnul i-a zis: „Ia viţelul pe care-l are tatăl tău, al doilea taur de şapte ani, şi dărâmă altarul lui Baal pe care-l are tatăl tău şi taie aşera* care este lângă el.

26. Şi zideşte un altar Domnului Dumnezeului tău pe vârful acestei întărituri, în felul rânduit, şi ia al doilea taur şi oferă-l ca ardere-de-totJertfă a cărei mireasmă se înalţă spre ceruri cu lemnele aşerei, pe care o vei tăia“.

27. Şi Ghedeon a luat zece bărbaţi dintre robii săi şi a făcut cum îi vorbise Domnul. Şi a fost aşa: fiindcă se temea de casa tatălui său şi de oamenii cetăţii să facă aceasta ziua, a făcut-o noaptea.

28. Şi, când s-au trezit oamenii cetăţii dis-de-dimineaţă, iată, altarul lui Baal era dărâmat, şi aşera care era lângă el, tăiată, şi taurul al doilea adus ardere-de-tot pe altarul care era zidit.

29. Şi ei au zis unul către altul: „Cine a făcut aceasta?“ Şi au cercetat şi au întrebat şi au zis: „Ghedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta“.

30. Şi oamenii cetăţii i-au zis lui Ioas: „Scoate afară pe fiul tău, ca să moară, pentru că a dărâmat altarul lui Baal şi pentru că a tăiat aşera care era lângă el“.

31. Şi Ioas a zis tuturor celor care stăteau lângă el: „Vreţi voi să-l apăraţi pe Baal? Sau vreţi voi să-l salvaţi? Cine-l va apăra să moară până dimineaţă. Dacă el este dumnezeu, să se apere singur, pentru că i-au dărâmat altarul“.

32. Şi l-au numit în ziua aceea Ierub-BaalApere-se Baal*, zicând: „Apere-se Baal împotriva lui, pentru că i-a dărâmat altarul“.

33. Şi tot Madianul* şi Amalec şi fiii răsăritului s-au adunat împreună şi au trecutIordanul şi şi-au aşezat tabăra în Valea* Izreel.

34. Şi Duhul* Domnului l-a îmbrăcat pe GhedeonLit. „S-a îmbrăcat cu Ghedeon!“ şi el a sunat* din trâmbiţă şi cei din Abiezer au fost chemaţi după el.

35. Şi a trimis soli prin tot Manase şi au fost chemaţi şi ei după el. Şi a trimis soli la Aşer şi la Zabulon* şi la Neftali, şi ei s-au suit în întâmpinarea lor.

Lâna şi roua

36. Şi Ghedeon a spus lui Dumnezeu: „Dacă vrei să salvezi* pe Israel prin mâna mea, cum ai zis,

37. iată, voi pune* un val de lână în arie; dacă va fi rouă numai pe val şi tot ogorul va fi uscat, atunci voi cunoaşte că vei salva pe Israel prin mâna mea, aşa cum ai zis“.

38. Şi a fost aşa. Şi s-a sculat dis-de-dimineaţă a doua zi şi a strâns valul şi a stors roua din val, un vas plin cu apă.

39. Şi Ghedeon a zis lui Dumnezeu: „Să nu se aprindă* mânia Ta împotriva mea şi voi vorbi numai de data aceasta: «Te rog, să mai încerc numai de data aceasta cu valul. Te rog, să fie uscat numai valul şi pe tot ogorul să fie rou㻓.

40. Şi Dumnezeu a făcut aşa în noaptea aceea: şi a fost uscat numai valul şi pe tot ogorul a fost rouă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)