Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 8

Urmaşii lui Beniamin

1. Şi Beniamin a născut pe Bela*, întâiul-născut al său, pe Aşbel, al doilea, pe Ahrah, al treilea,

2. pe Noha, al patrulea, pe Rafa, al cincilea.

3. Şi Bela a avut fii: Adar şi Ghera şi Abihud

4. şi Abişua şi Naaman şi Ahoah

5. şi Ghera şi Şefufan şi Huram.

6. Şi aceştia erau fiii lui Ehud (aceştia erau capii părinteşti ai locuitorilor din Gheba; şi au fost deportaţi la Manahat*,

7. adică Naaman, şi Ahiia şi Ghera. El i-a deportat): şi el a născut pe Uza şi pe Ahihud.

8. Şi Şaharaim a născut copii în ţara Moabului, după ce a lăsat pe Huşim şi pe Baara, soţiile sale.

9. Şi a născut din Hodeş, soţia sa, pe Iobab, şi pe Ţibia, şi pe Meşa, şi pe Malcam,

10. şi pe Ieuţ, şi pe Şochia, şi pe Mirma. Aceştia erau fiii lui, capii părinteşti.

11. Şi din Huşim a născut pe Abitub şi pe Elpaal.

12. Şi fiii lui Elpaal: Eber, şi Mişeam, şi Şemer, care a construit Ono, şi LodProbabil, Lida din Fapte 9.32 şi cetăţile lor;

13. şi Beria, şi Şema, care erau capii părinteşti ai locuitorilor din Aialon; ei au alungat pe locuitorii Gatului.

14. Şi Ahio, Şaşac, şi Ieremot,

15. şi Zebadia, şi Arad, şi Eder,

16. şi Micael, şi Işfa, şi Ioha, fiii lui Beria.

17. Şi Zebadia, şi Meşulam, şi Hizchi, şi Heber,

18. şi Işmerai, şi Izlia, şi Iobab erau fiii lui Elpaal.

19. Şi Iachim, şi Zicri, şi Zabdi,

20. şi Elienai, şi Ţiltai, şi Eliel,

21. şi Adaia, şi Beraia, şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

22. Şi Işpan, şi Eber, şi Eliel,

23. şi Abdon, şi Zicri, şi Hanan,

24. şi Hanania, şi Elam, şi Antotia,

25. şi Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac.

26. Şi Şamşerai, şi Şeharia, şi Atalia,

27. şi Iaareşia, şi Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham.

28. Aceştia erau capi părinteşti după genealogiile lor, oameni de seamă; aceştia au locuit în Ierusalim.

Genealogia lui Saul

29. Şi în Gabaon a locuit tatăl lui Gabaon, şi numele soţiei* lui era Maaca.

30. Şi întâiul-născut al său era Abdon, şi Ţur, şi Chis, şi Baal, şi Nadab,

31. şi Ghedor, şi Ahio, şi Zecher.

32. Şi Miclot a născut pe Şimea. Şi aceştia de asemenea au locuit lângă fraţii lor, în Ierusalim, cu fraţii lor.

33. Şi Ner* a născut pe Chis; şi Chis a născut pe Saul; şi Saul a născut pe Ionatan şi pe Malchi-Şua şi pe Abinadab şi pe Eşbaal.

34. Şi fiul lui Ionatan era MeribBaal; şi Merib-Baal a născut pe Mica*.

35. Şi fiii lui Mica erau: Piton şi Melec şi Taerea şi Ahaz.

36. Şi Ahaz a născut pe Iehoada; şi Iehoada a născut pe Alemet şi pe Azmavet şi pe Zimri; şi Zimri a născut pe Moţa;

37. şi Moţa a născut pe Binea; Rafa* era fiul său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.

38. Şi Aţel a avut şase fii şi acestea sunt numele lor: Azricam, Bocru, şi Ismael, şi Şearia, şi Obadia, şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel.

39. Şi fiii lui Eşec, fratele său, erau: Ulam, întâiul-născut al său, Ieuş, al doilea, Elifelet, al treilea.

40. Şi fiii lui Ulam erau bărbaţi viteji, arcaşi. Şi au avut mulţi fii şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia erau dintre fiii lui Beniamin.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)