Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 2

Fiii lui Israel

1. Aceştia sunt fiii* lui Israel: Ruben, Simeon, Levi şi Iuda, Isahar şi Zabulon,

2. Dan, Iosif şi Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer.

Fiii lui Iuda

3. Fiii* lui Iuda: Er şi Onan şi Şela; aceştia trei i s-au născut din fiica lui Şua* canaanita. Şi Er*, întâiul-născut al lui Iuda, era rău în ochii Domnului şi El l-a ucis.

4. Şi Tamar, nora lui, i-a născut pe Pereţ* şi pe Zerah. Toţi fiii lui Iuda erau cinci.

5. Fiii* lui Pereţ: Heţron şi Hamul.

6. Şi fiii lui Zerah: ZimriZabdi* şi Etan* şi Heman şi Calcol şi DaraSau „Darda“, în total cinci.

7. Şi fiii* lui Carmi: AcarAcan*, care a tulburat pe Israel şi a păcătuitSau „a lucrat cu necredincioşie“ în lucrul dat nimicirii.

8. Şi fiii lui Etan: Azaria.

9. Şi fiii lui Heţron, care i s-au născut: Ierahmeel şi Ram şi ChelubaiCaleb, v.18.

10. Şi Ram* a născut pe Aminadab, şi Aminadab a născut pe Nahşon, capul* fiilor lui Iuda,

11. şi Nahşon a născut pe SalmaSeptuaginta. „Salmon“, şi Salma a născut pe Boaz;

12. şi Boaz a născut pe Obed, şi Obed a născut pe Isai,

13. şi Isai* a născut pe întâiul său născut, pe Eliab; şi pe Abinadab, al doilea; şi pe Şimea, al treilea;

14. pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea,

15. pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea.

16. Şi surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Şi fiii* Ţeruiei: Abişai şi Ioab şi Asael, trei.

17. Şi Abigail* a născut pe Amasa; şi tatăl lui Amasa a fost Ieter ismaelitul.

18. Şi Caleb, fiul lui Heţron, a născut copii cu soţia sa, Azuba, şi cu Ieriot; şi aceştia sunt fiii lor: Ieşer şi Şobab şi Ardon.

19. Şi Azuba a murit; şi Caleb şi-a luat pe Efrat* şi ea i-a născut pe Hur.

20. Şi Hur a născut pe Uri; şi Uri a născut pe Beţaleel*.

21. Şi Heţron a intrat după aceasta la fiica lui Machir*, tatăl lui Galaad, şi a luat-o când era el de şaizeci de ani; şi ea i-a născut pe Segub.

22. Şi Segub a născut pe Iair şi el a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului.

23. Şi Gheşur şi Aram au luat satele lui IairHavot-Iair* de la ei, cu Chenatul şi cetăţile lui, şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia au fost fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.

24. Şi, după moartea lui Heţron la CalebEfrata, AbiiaSau „Caleb a venit la Efrata. Şi Abiia…“, soţia lui Heţron, i-a mai născut pe AşhurSau „Apoi Heţron a murit în Caleb-Efrata; altă soţie a lui Heţron a fost Abiia, şi ea i-a născut pe Aşhur“, tatăl lui Tecoa*.

25. Şi fiii lui Ierahmeel, întâiul-născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul-născut, şi Buna şi Oren şi Oţem, din Ahiia.

26. Şi Ierahmeel a avut o altă soţie, şi numele ei era Atara: ea a fost mama lui Onam.

27. Şi fiii lui Ram, întâiul-născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ şi Iamin şi Echer.

28. Şi fiii lui Onam au fost: Şamai şi Iada. Şi fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur.

29. Şi numele soţiei lui Abişur era Abihail; şi ea i-a născut pe Ahban şi pe Molid.

30. Şi fiii lui Nadab: Seled şi Apaim; şi Seled a murit fără copii.

31. Şi fiii lui Apaim: Işei; şi fiii lui Işei: Şeşan; şi fiii lui Şeşan*: Ahlai.

32. Şi fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Şi Ieter a murit fără copii.

33. Şi fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. Aceştia au fost fiii lui Ierahmeel.

34. Şi Şeşan nu a avut fii, ci fiice. Şi Şeşan avea un slujitor egiptean, al cărui nume era Iarha.

35. Şi Şeşan a dat pe fiica sa de soţie lui Iarha, slujitorul său, şi ea i-a născut pe Atai.

36. Şi Atai a născut pe Natan şi Natan a născut pe Zabad*;

37. şi Zabad a născut pe Eflal şi Eflal a născut pe Obed;

38. şi Obed a născut pe Iehu şi Iehu a născut pe Azaria;

39. şi Azaria a născut pe Haleţ şi Haleţ a născut pe Elasa;

40. şi Elasa a născut pe Sismai şi Sismai a născut pe Şalum;

41. şi Şalum a născut pe Iecamia şi Iecamia a născut pe Elişama.

42. Şi fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, au fost: Meşa, întâiul-născut al său, el este tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron.

43. Şi fiii lui Hebron: Core şi Tapuah şi Rechem şi Şema.

44. Şi Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam; şi Rechem a născut pe Şamai.

45. Şi fiul lui Şamai a fost Maon; şi Maon a fost tatăl lui Bet-Ţur.

46. Şi Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran şi pe Moţa şi pe Gazez. Şi Haran a născut pe Gazez.

47. Şi fiii lui Iahdai au fost: Reghem şi Iotam şi Gheşan şi Pelet şi Efa şi Şaaf.

48. Ţiitoarea lui Caleb, Maaca, a născut pe Şeber şi pe Tirhana.

49. Şi a născut şi pe Şaaf, tatăl lui Madmana, pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibea. Şi fiica lui Caleb a fost Acsa*.

50. Aceştia sunt fiii lui Caleb: fiul lui HurBen-Hur, întâiul-născut al Efratei: Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim;

51. Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.

52. Şi fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe şi jumătate din cei din MenuhotSau „Haţi-Hamenuhot“.

53. Şi familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii şi cei din Put şi şumatiţii şi mişraiţii; din ei au ieşit cei din Ţoreea şi cei din Eştaol.

54. Fiii lui Salma: Betleem şi cei din Netofa, Atrot-Bet-Ioab şi jumătate din cei din ManahatSau „haţi-hamanahetiţii“ şi ţoreiţii.

55. Şi familiile scriitorilor care locuiau în Iaebeţ: cei din Tireea, cei din Şimeea, cei din Sucat. Aceştia sunt cheniţii*, care au ieşit din Hamat, tatăl casei lui Recab*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)