Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 26

Uşierii

1. Cetele uşierilor: dintre coreiţi: Meşelemia, fiul lui Kore*, dintre fiii lui Asaf.

2. Şi Meşelemia a avut fii: Zaharia*, întâiul-născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea;

3. Elam, al cincilea; Iohanan, al şaselea; Elioenai, al şaptelea.

4. Şi fiii lui Obed-Edom*: Şemaia, întâiul-născut; Iozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea;

5. Amiel, al şaselea; Isahar, al şaptelea; Peultai, al optulea; pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat.

6. Şi lui Şemaia, fiul său, i s-au născut fii, care au condus în casa tatălui lor, pentru că erau bărbaţi vitejiSau „capabili“.

7. Fiii lui Şemaia: Otni, şi Refael, şi Obed, Elzabad, fraţii săi, oameni viteji, Elihu şi Semahia.

8. Toţi aceştia erau dintre fiii lui Obed-Edom; şi fiii lor şi fraţii lor, oameni viteji*, puternici pentru slujbă, şaizeci şi doi din Obed-Edom.

9. Fiii şi fraţii lui Meşelemia, oameni viteji, optsprezece.

10. Şi Hosa*, dintre fiii lui Merari, a avut fii: Şimri, capul, deşi nu era întâiul-născut, dar tatăl său l-a pus cap.

11. Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea; toţi fiii şi fraţii lui Hosa, treisprezece.

12. Dintre aceştia erau cetele uşierilor, ale capilor lor bărbăteşti, având îndatoriri împreună cu fraţii lor, pentru împlinirea slujbei în casa Domnului.

13. Şi au aruncat sorţi*, cel mic ca şi cel mare, după casele lor părinteşti, pentru fiecare poartă.

14. Şi sorţul dinspre răsărit a căzut pe Şelemia. Şi au aruncat sorţi pentru Zaharia, fiul său, sfătuitor înţelept; şi sorţul său a ieşit spre nord;

15. pentru Obed-Edom spre sud, şi pentru fiii săi, casa de merindeSau „provizii“.

16. Pentru Şupim şi Hosa, spre apus, cu poarta Şalechet, la calea suişului*, o strajă în faţa altei străji.

17. Spre răsărit erau şase leviţi; spre nord, patru pe zi; spre sud, patru pe zi; şi în casa de merinde câte doi.

18. Lângă ParbarDependinţe, spre apus: patru erau spre drum, doi lângă Parbar.

19. Acestea sunt cetele uşierilor, dintre fiii coreiţilor şi dintre fiii lui Merari.

Vistiernicii şi alţi supraveghetori

20. Cât despre leviţi: Ahiia eraSau „Cât despre leviţi, fraţii lor erau“ peste vistieriile* casei lui Dumnezeu şi peste vistieriile* lucrurilor închinate.

21. Fiii lui Laedan, fiii gherşoniţilor din Laedan, capii părinteşti ai lui Laedan gherşonitul erau: Iehieli*;

22. fiii lui Iehieli: Zetam, şi Ioel, fratele său, peste vistieriile casei Domnului.

23. Dintre amramiţi*, dintre iţehariţi, dintre hebroniţi, dintre uzieliţi…

24. Şi Şebuel*, fiul lui Gherşom, fiul lui Moise, era căpetenieSau „supraveghetor“ peste vistierii.

25. Şi fraţii săi din Eliezer: Rehabia, fiul său; şi Isaia, fiul său; şi Ioram, fiul său; şi Zicri, fiul său; şi Şelomit*, fiul său.

26. Acest Şelomit şi fraţii săi erau peste toate vistieriile lucrurilor închinate, pe care le închinaseră* împăratul David şi capii părinteşti, căpeteniile peste mii şi peste sute şi căpeteniile oştirii.

27. Le închinaseră din războaie şi din prăzi, ca să întreţină casa Domnului.

28. Şi tot ce închinase Samuel, văzătorul*, şi Saul, fiul lui Chis, şi Abner, fiul lui Ner, şi Ioab, fiul Ţeruiei: tot ce era închinat era sub mâna lui Şelomit şi a fraţilor săi.

Rânduiala judecătorilor

29. Dintre iţehariţi: Chenania şi fiii săi erau peste Israel, pentru treburile din afară, ca administratori* şi judecători.

30. Dintre hebroniţi: Haşabia* şi fraţii săi, o mie şapte sute de oameni viteji, puşi peste Israel, dincoace de Iordan, spre apus, pentru toate treburile Domnului şi pentru slujba împăratului.

31. Dintre hebroniţi, Ieriia* era capul hebroniţilor, după genealogiile lor, după părinţi. (În al patruzecilea an al împărăţiei lui David au fost căutaţi şi s-au găsit între ei, la Iaezer* în Galaad, bărbaţi viteji.)

32. Şi fraţii săi, oameni viteji, erau două mii şapte sute, capi părinteşti. Şi împăratul David i-a pus peste rubeniţi, şi gadiţi, şi jumătatea seminţiei lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi pentru treburile* împăratului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)