Cartea întâi a cronicilorSau „ÎNTÂIA PARALIPOMENE“ în Septuaginta (traducerea V. T. din ebraică în greacă, din anul 280 î.H.); în original, 1 Cronici şi 2 Cronici formau o singură carte“

Capitolul 6

Urmaşii lui Levi

1. Fiii lui Levi: Gherşon*, Chehat şi Merari.

2. Şi fiii lui Chehat: Amram, Iţehar*, Hebron şi Uziel.

3. Şi fiii lui Amram: Aaron şi Moise şi Maria. Şi fiii lui Aaron*: Nadab şi Abihu, Eleazar şi Itamar.

4. Eleazar a născut pe Fineas. Fineas a născut pe Abişua;

5. şi Abişua a născut pe Buchi; şi Buchi a născut pe Uzi;

6. şi Uzi a născut pe Zerahia; şi Zerahia a născut pe Meraiot;

7. şi Meraiot a născut pe Amaria; şi Amaria a născut pe Ahitub;

8. şi Ahitub* a născut pe Ţadoc*; şi Ţadoc a născut pe Ahimaaţ;

9. şi Ahimaaţ a născut pe Azaria; şi Azaria a născut pe Iohanan;

10. şi Iohanan a născut pe Azaria; el este acela care făcea slujba de preot* în casa* pe care a construit-o Solomon în Ierusalim;

11. şi Azaria* a născut pe Amaria; şi Amaria a născut pe Ahitub;

12. şi Ahitub a născut pe Ţadoc; şi Ţadoc a născut pe Şalum;

13. şi Şalum a născut pe Hilchia; şi Hilchia a născut pe Azaria;

14. şi Azaria a născut pe Seraia*; şi Seraia a născut pe Iehoţadac.

15. Şi Iehoţadac a mers în captivitate când Domnul a deportat* pe Iuda şi Ierusalimul, prin mâna lui Nebucadneţar.

16. Fiii lui Levi: Gherşom*, Chehat şi Merari.

17. Şi acestea sunt numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei.

18. Şi fiii lui Chehat: Amram, Iţehar şi Hebron şi Uziel.

19. Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. Şi acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor:

20. de la Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima*, fiul său;

21. Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său.

22. Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său;

23. Elcana, fiul său; şi Ebiasaf, fiul său; şi Asir, fiul său;

24. Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; şi Saul, fiul său.

25. Şi fiii lui Elcana: Amasai* şi Ahimot.

26. Elcana – fiii lui Elcana: Ţofai, fiul său; şi Nahat, fiul său.

27. Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său.

28. Şi fiii lui Samuel: întâiulnăscutEste posibil să lipsească din text cuvântul „Ioel“; atunci s-ar fi citit: „întâiul-născut, Ioel, iar al doilea, Abiia“, Vaşni, şi al doilea Abiia.

29. Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;

30. Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

Leviţii cântăreţi: Heman, Asaf şi Etan

31. Şi aceştia sunt aceia pe care i a pus David peste slujba cântării în casa Domnului, după ce chivotul a avut odihnă*.

32. Şi slujeau înaintea locaşului cortului întâlnirii cu cântare până când a construit Solomon casa Domnului în Ierusalim; şi stăteau acolo după rânduiala aşezată pentru slujbă.

33. Şi aceştia sunt cei care stăteau, şi fiii lor:

Dintre fiii chehatiţilor: Heman, cântăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel,

34. fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui ToahTohu (1Sam.1.1),

35. fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,

36. fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania,

37. fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf*, fiul lui Core,

38. fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.

39. Şi fratele său, Asaf, care stătea la dreapta lui: Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,

40. fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,

41. fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,

42. fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,

43. fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi.

44. Şi fiii lui Merari, fraţii lor, la stânga: Etan, fiul lui ChişiCuşaia (1Cron 15.15,17), fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,

45. fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia,

46. fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,

47. fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.

48. Şi fraţii lor, leviţii, au fost daţi pentru toată slujba locaşului casei lui Dumnezeu.

Aaron şi fiii lui

49. Şi Aaron şi fiii săi aduceauLit. „ardeau ca tămâia“ ceea ce se ardea pe altarul* arderii-de-tot şi pe altarul* tămâiei, pentru toată slujba Sfintei Sfintelor şi ca să facă ispăşire pentru Israel, după toate câte poruncise Moise, robul lui Dumnezeu.

50. Şi aceştia erau fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său;

51. Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;

52. Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;

53. Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

Locurile date leviţilor

54. Şi acestea sunt locuinţele lor, după aşezările lor în tabără, în hotarele lor. Pentru fiii lui Aaron, din familia chehatiţilor, pentru că al lor a fost sorţul*,

55. lor le-au dat Hebronul*, şi împrejurimile sale, în ţara lui Iuda;

56. dar câmpiile* cetăţii şi satele ei le-au dat lui Caleb, fiul lui Iefune.

57. Şi fiilor lui Aaron* au dat cetăţile de scăpare: Hebronul, şi Libna şi împrejurimile sale, şi Iatirul, şi Eştemoa şi împrejurimile sale,

58. şi Hilenul şi împrejurimile sale, şi Debirul şi împrejurimile sale,

59. şi Aşanul şi împrejurimile sale, şi Bet-Şemeşul şi împrejurimile sale.

60. Şi, din seminţia lui Beniamin: Gheba şi împrejurimile sale, Alemetul şi împrejurimile sale, şi Anatotul şi împrejurimile sale. Toate cetăţile lor: treisprezece cetăţi, după familiile lor.

61. Şi fiilor lui Chehat care mai rămăseseră li s-au dat prin sorţ* din familiile seminţiei, din jumătatea seminţiei, jumătatea* lui Manase, zece cetăţi.

62. Şi fiilor lui Gherşom, după familiile lor, din seminţia lui Isahar, şi din seminţia lui Aşer, şi din seminţia lui Neftali, şi din seminţia lui Manase, în Basan, treisprezece cetăţi.

63. Fiilor lui Merari, prin sorţ, după familiile lor, din seminţia lui Ruben, şi din seminţia lui Gad, şi din seminţia lui Zabulon, douăsprezece* cetăţi.

64. Şi fiii lui Israel au dat leviţilor cetăţile şi împrejurimile lor.

65. Şi au dat prin sorţ, din seminţia fiilor lui Iuda şi din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, care au fost numite pe nume.

66. Şi unii* din familiile fiilor lui Chehat aveau cetăţile hotarului lor din seminţia lui Efraim.

67. Şi le-au dat* cetăţile de scăpare: Sihemul şi împrejurimile sale în ţinutul muntos al lui Efraim, şi Ghezerul şi împrejurimile sale,

68. şi Iocmeamul* şi împrejurimile sale, şi Bet-Horonul şi împrejurimile sale,

69. şi Aialonul şi împrejurimile sale, şi Gat-Rimonul şi împrejurimile sale.

70. Şi, din jumătatea seminţiei lui Manase: Anerul şi împrejurimile sale, şi Bileamul şi împrejurimile sale, pentru familiile celorlalţi fii ai lui Chehat.

71. Fiilor lui Gherşom li s-au dat din familia jumătăţii seminţiei lui Manase: Golanul, în Basan, şi împrejurimile sale, şi Aştarotul şi împrejurimile sale.

72. Şi, din seminţia lui Isahar: Chedeşul şi împrejurimile sale, Dobratul şi împrejurimile sale,

73. Ramotul şi împrejurimile sale, şi Anemul şi împrejurimile sale.

74. Şi, din seminţia lui Aşer: Maşalul şi împrejurimile sale, Abdonul şi împrejurimile sale,

75. şi Hucocul şi împrejurimile sale, şi Rehobul şi împrejurimile sale.

76. Şi, din seminţia lui Neftali: Chedeşul, în Galileea, şi împrejurimile sale, Hamonul şi împrejurimile sale, şi Chiriataimul şi împrejurimile sale.

77. Celorlalţi leviţi, fii ai lui Merari, le-au dat din seminţia lui Zabulon: Rimonoul şi împrejurimile sale, Taborul şi împrejurimile sale.

78. Şi, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsăritul Iordanului, din seminţia lui Ruben: Beţerul, în pustiu, şi împrejurimile sale, şi Iahţa şi împrejurimile sale,

79. şi Chedemotul şi împrejurimile sale, şi Mefaatul şi împrejurimile sale.

80. Şi, din seminţia lui Gad: Ramotul, în Galaad, şi împrejurimile sale, şi Mahanaimul şi împrejurimile sale,

81. şi Hesbonul şi împrejurimile sale, şi Iaezerul şi împrejurimile sale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)