1 Cronici

Sau întîia Paralipomene

Capitolul 8

Urmaşii lui Beniamin.

1. Beniamin a născut pe Bela, întîiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

2. Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea.

3. Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,

4. Abişua, Naaman, Ahoah,

5. Ghera. Şefufan şi Huram.

6. Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de familie între locuitorii din Gheba, şi cari i-au strămutat la Manahat:

7. Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud.

8. Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, dupăce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara.

9. Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

10. Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sînt fiii săi, capii de familie.

11. Cu Huşim a avut pe : Abitub şi Elpaal.

12. Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui.

13. Beria şi Şema, cari erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.

14. Ahio, Şaşac, Ieremot,

15. Zebadia, Arad, Eder,

16. Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. -

17. Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber,

18. Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. -

19. Iachim, Zicri, Zabdi,

20. Elienai, Ţiltai, Eliel,

21. Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei.

22. Işpan, Eber, Eliel,

23. Abdon, Zicri, Hanan,

24. Hanania, Elam, Antotia,

25. Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. -

26. Şamşerai, Şeharia, Atalia,

27. Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. -

28. Aceştia sînt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Spiţa neamului lui Saul.

29. Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca.

30. Abdon era fiul său întîi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab,

31. Ghedor, Ahio, şi Zecher.

32. Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lîngă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. -

33. Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal.

34. Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.

35. Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz.

36. Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa;

37. Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia;

38. Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. -

39. Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întîiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea.

40. Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci.

Toţi aceştia sînt fiii lui Beniamin.